CCC/COMBINED CLEANING COMPANIES ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
27/07/2015
Berit Prahl Krog
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenCCC/COMBINED CLEANING COMPANIES ApS
Ellemosevej 99
3200 Helsinge
CVR-nr:34587299
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2014 samt ledelsesberetningen for  CCC/Combined Cleaning Companies ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ledelsen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

 

Direktionen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.


Direktionen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

 

 

 

 


Helsinge, den 27/07/2015

Direktion
Berit Prahl Krog
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Der er på generalforsamlingen 01-05-2015 fravalgt revision for det kommende år.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for CCC/Combined Cleaning Companies ApS for 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.


Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

 

Nettoomsætning 

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Omsætningen m.v. er ikke vist i årsrapporten på grund af  selskabets særlige konkurrencemæssige situation.

 

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel
leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte
acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte
anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Nettoomsætning 1.572.018
Vareforbrug -926.697
Andre driftsindtægter 208.333 737.611
Administrationsomkostninger -139.630
Bruttoresultat 714.024 608.883
Personaleomkostninger -148.802 -279.938
Andre driftsomkostninger -830.470 -515.018
Resultat af ordinær primær drift -265.248 -186.073
Øvrige finansielle omkostninger 0 -1.498
Ordinært resultat før skat -265.248 -187.571
Ekstraordinært resultat før skat -265.248 -187.571
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat -265.248 -187.571
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -265.248 -187.571
I alt -265.248 -187.571

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 96.439 147.387
Andre tilgodehavender 0 123.733
Tilgodehavender i alt 96.439 271.120
Likvide beholdninger 16.609 41.460
Omsætningsaktiver i alt 113.048 312.580
Aktiver i alt 113.048 312.580

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat -166.490 -166.955
Egenkapital i alt -86.490 -86.955
Gæld til banker 0 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 91.737 114.608
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0
Skyldig selskabsskat 8.925
Anden gæld 0 124.580
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 151.422
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 91.737 399.535
Gældsforpligtelser i alt 91.737 399.535
Passiver i alt 113.048 312.580
01/01/2013 31/12/2013 Ingen bistand Berit Prahl Krog Ellemosevej 99 3200 Helsinge 345872992014-01-012014-12-31 345872992014-01-012014-12-310 345872992013-01-012013-12-31 345872992014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 345872992013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 345872992014-12-31 345872992013-12-31 iso4217:DKK