SNEDKERMESTER MICK KJØLLER ANDERSEN ApS

Robert Jacobsens Vej 80, 5 1

2300 København S


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
26/06/2019
Henrik Wahlstrøm-Hansen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenSNEDKERMESTER MICK KJØLLER ANDERSEN ApS
Robert Jacobsens Vej 80, 5 1
2300 København S
Telefonnummer:21293999
CVR-nr:25160827
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er primært håndværk indefor byggebranchen, og henvender sig til et bredt udsnit af virksomheder og private.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet kom ud af regnskabsåret med et overskud på 21 tkr. og selskabet har nedlagt alle aktiviteter. Egenkapitalen er på 73 tkr. og direktionen har besluttet at opløse selskabet.        

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Selskabet afventer en betalingserklæring fra SKAT hvorefter selskabet opløses. 


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Nettoomsætning 51.602 509.113
Vareforbrug -14.892 -253.964
Bruttoresultat 36.710 255.149
     Lønninger 0 -329.480
     Pensioner 0 -4.997
     Andre omkostninger til social sikring -2.302 -7.023
     Andre personaleomkostninger 0 176.834
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 1 217.572 -3.000
Nedskrivning af omsætningsaktiver, bortset fra finansielle omsætningsaktiver -45.000 0
Andre driftsomkostninger -70.591 -166.065
Resultat af ordinær primær drift 136.389 -78.582
Andre finansielle indtægter 0 0
Øvrige finansielle omkostninger 0 0
Ordinært resultat før skat 136.389 -78.582
Skat af årets resultat 2 -114.761 17.331
Årets resultat 21.628 -61.251
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 21.628 -61.251
I alt 21.628 -61.251

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 207.428
Materielle anlægsaktiver i alt 0 207.428
Anlægsaktiver i alt 0 207.428
Udskudte skatteaktiver 4.000 118.761
Tilgodehavender i alt 4.000 118.761
Likvide beholdninger 69.412 195.924
Omsætningsaktiver i alt 73.412 314.685
Aktiver i alt 73.412 522.113

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat -51.588 -73.216
Egenkapital i alt 73.412 51.784
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 2.188
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 0 27.315
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 0 440.826
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 0 470.329
Gældsforpligtelser i alt 0 470.329
Passiver i alt 73.412 522.113

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2018 2017
  kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0

Avance ved salg af materielle anlægsaktiver

217.572 -3.000
  217.572 -3.000

 

2. Skat af årets resultat

  2018 2017
  kr. kr.
Ændring af udskudt skat -114.761 17.331
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  -114.761 17.331

 

3. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om visse særlige poster
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true 01/01/2017 31/12/2017 Ingen bistand Henrik Wahlstrøm-Hansen Falkevej 1 4040 true true true true 251608272018-01-012018-12-31 251608272017-01-012017-12-31 251608272018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 251608272017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 251608272018-12-31 251608272017-12-31 iso4217:DKK