LØ ERHVERV ApS

Sønderbro 10

8310 Tranbjerg J


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
24/05/2017
Lynge Østergaard
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLØ ERHVERV ApS
Sønderbro 10
8310 Tranbjerg J
Telefonnummer:86296667
Fax:86296697
e-mailadresse:lynge@loe-erhverv.dk
CVR-nr:28854145
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseJyske Bank
Østergade
8000 Aarhus

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags aflagt årsrapport for 2016 for LØ Erhverv ApS.

 

Årsrapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede
af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt resultat af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Tranbjerg, den 24/05/2017

Direktion
Erik Lynge Østergaard
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Direktionen anser fortsat, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter består i ejendomsbesiddelser, ejendomsudvikling, regnskabs- og ad-
ministrationsarbejde.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet for året udviste et overskud på kr. 237.510 og egenkapitalen udgør herefter kr. 3.460.413.

 

Årets resultat er som forventet og anses som tilfredsstillende.

 

For 2017 er der forventning om et positivt resultat.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter statusdagen indtruffet hændelser, der efter direktionens mening svækker
selskabets økonomiske stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse

Eksterne omkostninger
Eksterne omkostninger omfatter andre eksterne omkostninger til salg og administration.

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der
vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede
kursgevinster og -tab vedrørende gæld og amortisering af realkreditlån.


Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter årets aktuelle skat af årets skattepligtige indkomst, regulering
af udskudt skat samt regulering til skatter for tidligere år.

Balance

Materielle anlægsaktiver 
Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger.  
Kostprisen omfatter købsprisen samt omkostninger som direkte er tilknyttet anskaffelsen 
frem til tidspunktet, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end  
den regnskabsmæssige værdi.  
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.  
Tilgodehavender reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 
 
Kapitalandele i associeret virksomhed 
Indregnes til  kostpris. 
   
Likvider 
Likvider omfatter likvide beholdninger og driftskreditter.


Selskabsskat og udskudt skat 
Selskabsskat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret  
for betalte acontoskatter samt med tillæg/fradrag af renter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mel- 
lem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der er gældende på  
balancedagen. For indeværende regnskabsår er anvendt en skattesats på 22%. 
 
Gældsforpligtelser 
Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris. 
For kontantlån svarer dette til lånets restgæld, bortset fra låneomkostningerne. 
For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets under- 
liggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden  
foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet. Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
 

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttoresultat 396.988 509.446
Personaleomkostninger 1 -240.615 -282.068
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -85.801 -94.394
Resultat af ordinær primær drift 70.572 132.984
Andre finansielle indtægter 242.626 550.198
Øvrige finansielle omkostninger -80.566 -80.942
Ordinært resultat før skat 232.632 602.240
Skat af årets resultat 2 4.878 7.890
Årets resultat 237.510 610.130
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 237.510 610.130
I alt 237.510 610.130

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Grunde og bygninger 3.402.279 3.458.549
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 105.001 134.532
Materielle anlægsaktiver i alt 3 3.507.280 3.593.081
Kapitalandele i associerede virksomheder 65.000 65.000
Andre værdipapirer og kapitalandele 1.292.865 1.050.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 4 1.357.865 1.115.000
Anlægsaktiver i alt 4.865.145 4.708.081
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 223.290 176.068
Igangværende arbejder for fremmed regning 115.000 109.000
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 1.000.000 1.000.000
Tilgodehavende skat 0 0
Tilgodehavender i alt 1.338.290 1.285.068
Likvide beholdninger 17.282 49.684
Omsætningsaktiver i alt 1.355.572 1.334.752
Aktiver i alt 6.220.717 6.042.833

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 5 125.000 125.000
Overført resultat 3.335.413 3.097.903
Egenkapital i alt 3.460.413 3.222.903
Hensættelse til udskudt skat 100.352 103.679
Hensatte forpligtelser i alt 100.352 103.679
Gæld til realkreditinstitutter 1.485.279 1.616.987
Skyldig selskabsskat 0 8.194
Langfristede gældsforpligtelser i alt 1.485.279 1.625.181
Gæld til banker 511.593 432.290
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 248.695 241.177
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 414.385 417.603
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.174.673 1.091.070
Gældsforpligtelser i alt 2.659.952 2.716.251
Passiver i alt 6.220.717 6.042.833

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016 2015
  kr. kr.
Løn og gager -196.045 -233.595
Fri bil 30.480 30.480
Pensionsbidrag -49.108 -48.665
Skattefrie godtgørelser -12.665 -22.059
Personaleomkostninger -10.838 -3.132
Dataomkostninger -599 0
Lønrefusion 5.016 0
Andre omkostninger til social sikring -6.856 -5.097
  -282.068 -282.068

 

Der har i årets løb gennemsnitlig været 1,1 ansat.

 

 

2. Skat af årets resultat

  2016 2015
  kr. kr.
Aktuel skat 0 -14.194
Ændring af udskudt skat 3.327 22.085
Regulering vedrørende tidligere år 1.551 0
  4.878 -7.891

 

3. Materielle anlægsaktiver i alt

  Grunde og bygninger Andre Anlæg mv.
  kr. kr.
Kostpris primo 4.077.517 340.621
Tilgang 0 0
Afgang -0 -0
Kostpris ultimo 4.077.517 340.621
     
Af- og nedskrivning primo -618.968 -206.089
Årets afskrivning -56.270 -29.531
Tilbageførsel ved afgang 0 0
Af- og nedskrivning ultimo -675.238 -235.620
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 3.402.279 105.001
 

 

4. Finansielle anlægsaktiver i alt

  Kapitalandele i associerede virksomheder
  kr.
Kostpris primo 565.000
Kostpris ultimo 565.000
   
Nettoopskrivninger ultimo 792.865
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 1.357.865
 
Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill 1.357.865
 


 

 

5. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 125 anparter a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.
 

 

false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Ingen bistand Lynge Østergaard Sønderbro 10 8310 Tranbjerg 288541452016-01-012016-12-31 288541452016-01-012016-12-310 288541452015-01-012015-12-31 288541452016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 288541452015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 288541452016-12-31 288541452015-12-31 iso4217:DKK