CJA INVEST ApS

Skæring Parkvej 23

8250 Egå


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2016
Jens Peter Juul
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenCJA INVEST ApS
Skæring Parkvej 23
8250 Egå
Telefonnummer:40203208
CVR-nr:29328145
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
BankforbindelseNordjyske Bank
Nørregade 12
9330 Dronninglund
RevisorMN Revision og Rådgivning
Egå Havvej 25, 1 th
8250 Egå
DK Danmark
CVR-nr:30318269
P-enhed:1013127375

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning       
       
Ledelsen har dags dato aflagt årsrapport for 2015 for CJA Invest ApS.       
       
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Den valgte regnskabspraksis anses hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.      
     
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingen godkendelse       
       
       
 


Egå, den 31/05/2016

Direktion
Jens Peter JuulDen uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i CJA INVEST ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for CJA INVEST ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Forbehold

Der foreligger ikke revideret regnskab for dattervirksomhed, hvorfor der tages forbehold for værdiansættelsen af dette finansielle anlægsaktiv.

Revisionen har udover ovenstående ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.


Egå, 31/05/2016Mogens Nygård
Statsautoriseret revisor
MN Revision og Rådgivning
CVR: 30318269

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at drive investeringsvirksomhed herunder eje kapitalandele i andre virksomheder samt relevant konsulentvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør et overskud på DKK 117.021, hvorefter egenkapitalen er positiv med DKK 915.574, hvilket betragtes som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt om indregning og måling       
       
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.       
       
Forpligtelse indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og der er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.       
       
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelse til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.       
       
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.       
       
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er udarbejdet i sammendraget form (benævnt bruttofortjeneste/bruttotab) i overensstemmelse med Årsregnskabslovens §32.

 

Nettoomsætning       
Nettoomsætning  indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.       
       
       
Andre eksterne omkostninger       
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.       
       
       
Finansielle poster       
Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

 

Skat       
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelse med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.       
       
Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat at årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.       
       
Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.       
       
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller nettoaktiver.

Balance

Finansielle anlægsaktiver       
Kapitalandele i virksomheder måles i balancen til anskaffelsessum med fradrag af nedskrivninger.       
       
       
Tilgodehavender       
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.       
      

Værdipapirer

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundla af den seneste noterede salgskurs.
       
Gæld       
Gæld måles til nominel værdi

 

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttoresultat 102.425 45.225
Resultat af ordinær primær drift 102.425 45.225
Andre finansielle indtægter 51.108 25.688
Øvrige finansielle omkostninger -432 -30.180
Ordinært resultat før skat 153.101 40.733
Skat af årets resultat -36.080 -10.068
Årets resultat 117.021 30.665
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 117.021 30.665
I alt 117.021 30.665

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder 42.500 42.500
Finansielle anlægsaktiver i alt 1 42.500 42.500
Anlægsaktiver i alt 42.500 42.500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.750 2.750
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 450.000 450.000
Tilgodehavender i alt 452.750 452.750
Andre værdipapirer og kapitalandele 511.150 376.600
Værdipapirer og kapitalandele i alt 511.150 376.600
Likvide beholdninger 180.913 81.335
Omsætningsaktiver i alt 1.144.813 910.685
Aktiver i alt 1.187.313 953.185

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 790.574 673.553
Egenkapital i alt 915.574 798.553
Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.000 2.000
Skyldig selskabsskat 35.479 8.792
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 234.260 143.840
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 271.739 154.632
Gældsforpligtelser i alt 271.739 154.632
Passiver i alt 1.187.313 953.185

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Registreret kapital mv. Overført resultat I alt
kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 673.553 798.553
Årets resultat 117.021 117.021
Egenkapital, ultimo 125.000 790.574 915.574

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

   

  Kapitalandele i associerede virksomheder
  kr.
Kostpris primo 42.500
Tilgang 0
Afgang 0
Kostpris ultimo 42.500
 
Nettoopskrivninger primo 0
Andel i årets resultat jf. note 0
Udloddet udbytte 0
Nettoopskrivninger ultimo 0
 
Regnskabsmæssig værdi ultimo 42.500
 
 
 


 

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:
 

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel Egenkapital Årets resultat
Q-PRO ApS, Hørning 33,33% - -
       

 

false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Revisionspåtegning Jens Peter Juul Skæring Parkvej 23 8250 Egå 293281452015-01-012015-12-31 293281452015-01-012015-12-311 293281452015-01-012015-12-310 293281452014-01-012014-12-31 293281452015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 293281452014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 293281452015-12-31 293281452014-12-31 293281452015-01-01fsa:ContributedCapitalMember 293281452015-01-01fsa:RetainedEarningsMember 293281452015-01-01 293281452015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 293281452015-12-31fsa:ContributedCapitalMember 293281452015-12-31fsa:RetainedEarningsMember iso4217:DKK