SKOVHOJ ApS

Præstø Landevej 77

4700 Næstved


Årsrapport

1. juli 2014 - 30. juni 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
29/09/2015
Jesper Andreasen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenSKOVHOJ ApS
Præstø Landevej 77
4700 Næstved
Telefonnummer:20766765
CVR-nr:31481848
Regnskabsår:01/07/2014 - 30/06/2015
BankforbindelseSparNord
4700 Næstved
RevisorPLAN REVISION V/PER PETERSEN
Købmagergade 14
Næstved
DK Danmark
CVR-nr:12322143
P-enhed:1004583596

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2014 –

30. juni 2015 for Skovhoj ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for            regnskabsåret

1. juli 2014 – 30. juni 2015.

 

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de

forhold, beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Blangslev, den 29/09/2015

Direktion
Jesper Brenøe Andreassen


Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Direktionen erklærer at betingelserne for at kunne fravælge revision er opfyldt og at revisionen er fravalgt for det kommende år.

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Skovhøj ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Skovhøj ApS for regnskabsåret 1. juli – 30. juni 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. juli 2014 – 30. juni 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.


Næstved, 29/09/2015Per F. Petersen
Registreret revisor FSR – danske revisorer
PLAN REVISION V/PER PETERSEN

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet udgøres af bygge- og servicevirksomhed m.v.

Usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller måling

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt resultatet af selskabets

aktiviteter for regnskabsåret 2014/15 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat og økonomiske udvikling levede op til forventningerne til året.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabs-
klasse B og med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

 

Generelt om indregning og måling:

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-

reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle

omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde

selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil ’

fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og

forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden

årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse


Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til

køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med

fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Omkostninger råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er

anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

 

Bruttofortjeneste

Under henvisning til Årsregnskabslovens § 32 sammendrager selskabet følgende poster under

betegnelsen bruttofortjeneste: nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt

andre omkostninger.

 

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger indeholder salgs-, lokale og administrationsomkostninger samt

omkostninger til auto- og maskindrift.

 

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter, realiserede og urealiserede valutakurs-
reguleringer.

 

Skat af årets resultat:

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med del, der kan hen føres

til posteringer på egenkapitalen.

Selskabet indgår i sambeskatning med dansk moderselskab. Den danske selskabsskat fordeles

imellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balance


Immaterielle anlægsaktiver:

Goodwill erhvervet i forbindelse med køb af aktiviteter måles til kostpris med fradrag af akkumu

lerede af- og nedskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris med fradrag af nedskrivninger, fordeles lineært
over den forventede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

 

Materielle anlægsaktiver:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, der består af maskiner, inventar og biler - herunder

leasingaktiver, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af evt. restværdi og nedskrivninger.
Aktiverne afskrives over deres forventede økonomiske brugstid med følgende afskrivningsprincipper
og - satser:

 

Driftsmateriel:   10-20 % lineært.

 

Aktiver med en anskaffelsessum på under  kr.  12.800 pr. enhed, samt aktiver med en levetid på
under 3 år omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

 

Finansielt leasede aktiver

Finansielt leasede aktiver indregnes i balancen. På anskaffelsestidspunktet måles aktiverne til
dagsværdi eller til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser, hvis denne er lavere. Ved be-

regning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller
en tilnærmet værdi for denne.
Finansielt leasede aktiver afskrives som virksomhedens øvrige materielle anlægsaktiver.

 

Varebeholdninger:

Handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer m.v. måles til kostpris eller til nettorealisationsværdi,
såfremt denne er lavere.

Kostprisen beregnes efter FIFO-princippet, der medfører, at de senest erhvervede varer anses for
værende i behold.

Samtlige ukurante og langsomt omsættelige lagervarer nedskrives til forventet netto-
realisationsværdi.

 

Tilgodehavender:

Der foretages individuel vurdering af debitorerne og nedskrivninger finder sted, hvor det vurderes at

være påkrævet.

 

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af udført arbejde, baseret på vur-
dering af arbejdernes færdiggørelsesgrad. Færdiggørelsesgraden opgøres efter en konkret vurdering
af hvert enkelt arbejdes stade.

 

Modtagne betalinger ved a conto fakturering er fratrukket i posten.

 

Udskudte skatteaktiver og –forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle imellem

regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den

planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,

måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig

indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning

vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat,

som følg af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.

 

Finansielle forpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2014 - 30. jun 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Bruttoresultat 1.024.662 1.034.009
Personaleomkostninger 2 699.140 620.563
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 3 90.456 122.442
Resultat af ordinær primær drift 235.066 291.004
Andre finansielle indtægter 490 684
Øvrige finansielle omkostninger 9.164 14.562
Ordinært resultat før skat 226.392 277.126
Skat af årets resultat 4 54.176 63.269
Årets resultat 172.216 213.857
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 172.216 216.994
Overført resultat 0 -3.137
I alt 172.216 213.857

Balance 30. juni 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Grunde og bygninger 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 136.354 155.166
Indretning af lejede lokaler 14.050 14.050
Materielle anlægsaktiver i alt 5 150.404 169.216
Anlægsaktiver i alt 150.404 169.216
Råvarer og hjælpematerialer 48.712 49.316
Varebeholdninger i alt 48.712 49.316
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 611.178 85.714
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 349.342 216.336
Tilgodehavende skat 3.182 6.857
Andre tilgodehavender 0 1.144
Tilgodehavender i alt 963.702 310.051
Likvide beholdninger 1.297 366.230
Omsætningsaktiver i alt 1.013.711 725.597
Aktiver i alt 1.164.115 894.813

Balance 30. juni 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 0 0
Forslag til udbytte 172.216 216.994
Egenkapital i alt 6 297.216 341.994
Hensættelse til udskudt skat 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0
Gæld til realkreditinstitutter 0 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 0
Gæld til banker 84.532 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 496.256 261.471
Skyldig selskabsskat 117.926 67.424
Anden gæld 168.185 223.924
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 866.899 552.819
Gældsforpligtelser i alt 866.899 552.819
Passiver i alt 1.164.115 894.813

Noter

1. Nettoomsætning

Af konkurrencemæssige hensyn er omsætningen m.v. ikke oplyst, jf. Årsregnskabslovens § 32.

2. Personaleomkostninger

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Løn og gager 655.817 598.149
Pensionsbidrag 0 0
Andre omkostninger til social sikring 43.323 22.414
  699.140 620.563

 

3. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Indretning lejede lokaler 0 4.048
Tab debitorer 0 0
Småanskaffelser 57.764 71.939

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

32.692 41.455
Avance/tab driftsmidler 0 5.000
Avance salg ejendommen 0 0
  90.456 122.442

 

4. Skat af årets resultat

  2014/15 2013/14
  kr. kr.
Aktuel skat 50.502 67.424
Ændring af udskudt skat 3.674 -4.155
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  54.176 63.269

 

5. Materielle anlægsaktiver i alt

  Indretning lejede lokaler Andre Anlæg mv.
  kr. kr.
Kostpris primo 35.242 241.814

Tilgang

0 13.880
Afgang 0 0
Kostpris ultimo 35.242 255.694
     
     
Af- og nedskrivning primo 21.192 0
Årets afskrivning 0 119.340
Afskrivning på afhændede 0 0
Af- og nedskrivning ultimo 21.192 119.340
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 14.050 136.354
 

 

6. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 0 0 0 125.000
Overført fra tidligere år 0 0 216.994 0 216.994
Betalt udbytte til anpartshaver 0 0 -216.994 0 -216.994
Forslag til udbytte 0 0 0 172.216 172.216
Årets resultat 0 0 0 0 0
Egenkapital ultimo 125.000 0 0 172.216 297.216

 

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Eventualaktiver og eventualforpligtelser: 
Koncernens selskaber hæfter fra og med 1. juli 2012 ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.

 

Pantsætning og sikkerhedsstillelser:

Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.

01/07/2013 30/06/2014 Revisionspåtegning Plan Revision Købmagergade 14 4700 Næstved 314818482014-07-012015-06-30 314818482014-07-012015-06-301 314818482014-07-012015-06-300 314818482013-07-012014-06-30 314818482014-07-012015-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 314818482013-07-012014-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 314818482014-07-012015-06-30fsa:RetainedEarningsMember 314818482013-07-012014-06-30fsa:RetainedEarningsMember 314818482015-06-30 314818482014-06-30 iso4217:DKK