TrueTech ApS

Tåregårdsvej 49

2750 Ballerup


Årsrapport

1. juli 2018 - 30. juni 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
09/09/2019
Aftab Ahmad
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTrueTech ApS
Tåregårdsvej 49
2750 Ballerup
Telefonnummer:21906478
e-mailadresse:aa@truetech.dk
CVR-nr:33576668
Regnskabsår:01/07/2018 - 30/06/2019

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive databehandling, webhosting og lignende serviceydelser.

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2018/19 udviser et overskud på kr. 398.689, og selskabets balance pr. 30. juni 2019 udviser en egenkapital på kr. 1.709.595.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsrapporten for TrueTech ApS for 2018/19 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

 

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

 

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

 

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

 

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

 

Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

 

 

 

 

 

 

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Skat af årets resultat Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

 

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

 

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

 

   Brugstid    

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar                                            3-5 år

 

Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver

Pantebrevsbeholdning, der omfatter pantebreve, der af ledelsen forventes beholdt til udløb, måles til amortiseret kostpris. Ved amortiseret kostpris for disse pantebreve forstås pantebrevenes resttilgodehavende optaget til en kurs, der beregnes som kursværdien (dagsprisen) ved anskaffelsen med et tidsmæssigt beregnet tillæg/fradrag af forskellen mellem denne kurs og indfrielseskurs.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

 

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende arbejder, omstruktureringer mv. Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.

 

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

Resultatopgørelse 1. jul. 2018 - 30. jun. 2019

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 1.006.176 1.645.684
Personaleomkostninger 1 -485.438 -683.199
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -7.200 -10.766
Resultat af ordinær primær drift 513.538 951.719
Øvrige finansielle omkostninger -1.123 0
Ordinært resultat før skat 512.415 951.719
Skat af årets resultat 2 -113.726 -189.514
Årets resultat 398.689 762.205
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 398.689 762.205
I alt 398.689 762.205

Balance 30. juni 2019

Aktiver

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 7.200
Materielle anlægsaktiver i alt 3 0 7.200
Deposita 4.000 4.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 4.000 4.000
Anlægsaktiver i alt 4.000 11.200
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 134.141 105.328
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.225.000 1.225.000
Udskudte skatteaktiver 0
Tilgodehavende skat 66.699 0
Andre tilgodehavender 250.000 0
Periodeafgrænsningsposter 21.336 0
Tilgodehavender i alt 1.697.176 1.330.328
Likvide beholdninger 605.732 505.977
Omsætningsaktiver i alt 2.302.908 1.836.305
Aktiver i alt 2.306.908 1.847.505

Balance 30. juni 2019

Passiver

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat 1.629.595 1.230.905
Egenkapital i alt 1.709.595 1.310.905
Hensættelse til udskudt skat 0 1.584
Hensatte forpligtelser i alt 0 1.584
Leverandører af varer og tjenesteydelser 114.000 20.000
Skyldig selskabsskat 177.216 177.216
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 305.024 337.800
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 1.073 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 597.313 535.016
Gældsforpligtelser i alt 597.313 535.016
Passiver i alt 2.306.908 1.847.505

Noter

1. Personaleomkostninger

  2018/19 2017/18
  kr. kr.
Løn og gager 446.341 646.456
Pensionsbidrag 18.000 18.000
Andre omkostninger til social sikring 21.097 18.743
  485.438 683.199

2. Skat af årets resultat

  2018/19 2017/18
  kr. kr.
Aktuel skat 115.310 183.216
Ændring af udskudt skat -1.584 33.921
Regulering vedrørende tidligere år 0 -27.623
  113.726 189.514

3. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre Anlæg mv.
  kr. kr. kr.
Kostpris primo 0 0 62.208
Tilgang 0 0 0
Afgang 0 0 0
Kostpris ultimo 0 0 62.208
     
Opskrivninger primo 0 0 0
Årets opskrivning 0 0 0
Opskrivninger ultimo 0 0 0
     
Af- og nedskrivning primo 0 0 -55.008
Årets afskrivning 0 0 -7.200
Tilbageførsel ved afgang 0 0 0
Af- og nedskrivning ultimo 0 0 -62.208
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 0 0 0

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Instant Holding ApS (Administrationsselskab) og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat for indkomståret 2019 og frem samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties, som forfalder til betaling 1. juli 2020 eller senere.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018/19
Gennemsnitligt antal ansatte 3
true false false true 01/07/2017 30/06/2018 Ingen bistand Aftab Ahmad Tåregårdsvej 49 2750 Ballerup 335766682018-07-012019-06-30 335766682017-07-012018-06-30 335766682018-07-012019-06-30fsa:RetainedEarningsMember 335766682017-07-012018-06-30fsa:RetainedEarningsMember 335766682019-06-30 335766682018-06-30 iso4217:DKK