MIDTSJÆLLANDS VVS-INDUSTRISERVICE ApS

Fluebæksvej 88

4100 Ringsted


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
22/05/2017
Hanne Johansen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenMIDTSJÆLLANDS VVS-INDUSTRISERVICE ApS
Fluebæksvej 88
4100 Ringsted
Telefonnummer:57676577
e-mailadresse:mj@vvs-industriservice.com
CVR-nr:31301238
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseNordea
Bag Haverne 20
4600 Køge
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 for Midtsjællands VVS-Industriservice ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med regnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2017 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Ringsted, den 22/05/2017

Direktion
Jørgen Mogens Johansen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Fravalg af revision for det kommende år.

Ledelsesberetning

 

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at udfører VVS-arbejde.

 

Udviklingen i året

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et underskud på 17.573 kr., og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på 172.401 kr.

 

 

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

 

Usædvanlige forhold

Selskabers aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Årsrapporten for Midtsjællands VVS-Industriservice ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2016 er aflagt i DKK

 

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hvert enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning. I kostprisen indgår råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger, såsom vedligeholdelse og afskrivninger m.v. samt drift, administration og ledelse af fabrikker.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger i form af gager til salgs- og distributionspersonale, reklame- og markedsføringsomkostninger samt autodrift og afskrivninger m.v.

 

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, den administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v. Afskrivning på goodwill indgår tillige med den andel, der vedrører administrationsaktiviteten.

Af-og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægs aktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar                       5     år

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

 

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudt skatteforpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

 

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Nettoomsætning 424.332 1.098.551
Produktionsomkostninger -394.319 -891.466
Bruttoresultat 30.013 207.085
Distributionsomkostninger -12.096 -4.191
Administrationsomkostninger -37.312 -42.191
Resultat af ordinær primær drift -19.395 160.703
Øvrige finansielle omkostninger -371 -1.694
Ordinært resultat før skat -19.766 159.009
Skat af årets resultat 2.193 -39.634
Årets resultat -17.573 119.375
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -17.573 119.375
I alt -17.573 119.375

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.650 57.330
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 6.000 6.000
Udskudte skatteaktiver 19.199 17.006
Tilgodehavender i alt 26.849 80.336
Likvide beholdninger 180.841 241.291
Omsætningsaktiver i alt 207.690 321.627
Aktiver i alt 207.690 321.627

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 47.401 64.974
Egenkapital i alt 172.401 189.974
Skyldig selskabsskat 26.277
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 35.289 105.376
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 35.289 131.653
Gældsforpligtelser i alt 35.289 131.653
Passiver i alt 207.690 321.627

Noter

1. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

HMJ Holding , Ringsted ApS , Fluebæksvej 8,  4100 Ringsted

 

2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).

2016 2015
Antal ansatte, primo 1 1
Gennemsnitligt antal ansatte 1 1
Antal ansatte, ultimo 1 1

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).

false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Ingen bistand Hanne Johansen Fluebæksvej 88 4100 Ringsted 313012382016-01-012016-12-31 313012382016-01-012016-12-310 313012382015-01-012015-12-31 313012382016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 313012382015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 313012382016-12-31 313012382015-12-31 313012382016-01-01 313012382015-01-01 iso4217:DKK