ABM WESTCOAST ApS

Slimmingevej 56

4100 Ringsted


Årsrapport

1. oktober 2013 - 30. september 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
24/09/2015
Signe Hansen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenABM WESTCOAST ApS
Slimmingevej 56
4100 Ringsted
Telefonnummer:23290004
Fax:56862204
CVR-nr:33155638
Regnskabsår:01/10/2013 - 30/09/2014

Ledelsespåtegning

Året har været travlt, med fremgang i omsætningen til følge,

men på grund af den hårde dkonkurence i flyttebrancen, er der  også faldende priser på vores arbejde, og stigende priser på omkostningerne,

så er resultatet er ikk overvældende godt. Vi vil arbejde på andre muligheder i det kommende år.

 

Signe Hansen

Direktør

 

 


Ringsted, den 24/09/2015

Direktion
Hans Aage Kjær Hansen
Direktør
Signe Hansen
DirektørBestyrelse
Signe hansen
Flyttekone
H.Å.K. Hansen
FlyttemandFravalg af revision for det kommende regnskabsår

Da vi regner med meget mindre aktivitet i det kommende år, fravælger vi revisor for det kommende regnskabsår

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt  

Regnskabet føres i systemet "Summa Sumarum", der automatisk udarbejder  resltater og balancer


....

Resultatopgørelse

Netto omsætning                                  4.252.982

Samlede omkostninger    4.209.613

Periodens resultat                 43.369

 

 


....

Balance

Aktiver;  

Anlægsaktiviteter                  23.895

Tilgodehavender                  428.828

Øvrig omsætnings aktiver     80.165    

 

Passiver:

Egenkapital                         148.796

Kortfristet gæld                   384.092    


....

Resultatopgørelse 1. okt 2013 - 30. sep 2014

Note 2013/14 2012/13
kr. kr.
Nettoomsætning 4.252.982
Produktionsomkostninger 1 -1.078.361
Bruttoresultat 3.174.621
Distributionsomkostninger 2 -2.650.911
Administrationsomkostninger 3 -167.876
Andre driftsomkostninger 4 -312.465
Resultat af ordinær primær drift 43.369
Ordinært resultat før skat 43.369
Årets resultat 43.369

Balance 30. september 2014

Aktiver

Note 2013/14 2012/13
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 23.895
Materielle anlægsaktiver i alt 5 23.895
Anlægsaktiver i alt 23.895
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 428.828
Andre tilgodehavender 6 80.165
Tilgodehavender i alt 7 508.993
Omsætningsaktiver i alt 508.993
Aktiver i alt 532.888

Balance 30. september 2014

Passiver

Note 2013/14 2012/13
kr. kr.
Registreret kapital mv. 148.796
Overført resultat 43.369
Egenkapital i alt 192.165
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 0
Skyldig selskabsskat 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 340.723
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 340.723
Gældsforpligtelser i alt 340.723
Passiver i alt 532.888

Noter

1. Produktionsomkostninger

Her kan du indsætte tekst og tabeller.

 

hjælp fra fremmede vognmænd  91.7442

Lager og pladsleje                       76.350     

Flyttematerialer                           79.537

Duiv. omk                                       .5032                

2. Distributionsomkostninger

Her kan du indsætte tekst og tabeller.

 

Lønomkostninger                                1.375.281

Leasing+leje af truck og biler               386.730

Brændstof                                              387.783

repararioner                                           177.672

Broafgifter + færge                                 86.186

øvrige omkostninger                               61.916

Forsikringer                                           175.343

 

3. Administrationsomkostninger

Her kan du indsætte tekst og tabeller.

Kurser, rådgivning, advokat+ kontingenter    58.695

Kontor artikler + småinventar                          5.210

Telefon + IT                                                    44.176

Multidata+ div omk.                                       59.789

4. Andre driftsomkostninger

Her kan du indsætte tekst og tabeller.

 

Lokale leje                                         91.479

EL +Vand+varme                            111.388

Renovation+rengøring                      16.606

Reparationer                                      40.628

Representation og reklame               12.974

Div. omk                                           39.389

5. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre Anlæg mv.
  kr. kr. kr.
Kostpris primo xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx
Tilgang xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx
Afgang -xxx.xxx -xxx.xxx -xxx.xxx
Kostpris ultimo xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx
     
Opskrivninger primo xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx
Årets opskrivning xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx
Opskrivninger ultimo xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx
     
Af- og nedskrivning primo -xxx.xxx -xxx.xxx -xxx.xxx
Årets afskrivning -xxx.xxx -xxx.xxx -xxx.xxx
Tilbageførsel ved afgang xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx
Af- og nedskrivning ultimo -xxx.xxx -xxx.xxx -xxx.xxx
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx

6. Andre tilgodehavender

Her kan du indsætte tekst og tabeller.

 

Depositum 21000,00

indestående bank + kasse 80165

7. Tilgodehavender i alt

Her kan du indsætte tekst og tabeller.

 

Tilgode for salg 407828

Depositum          21000

indestående bank + kasse 80165

8. Anden gæld

Her kan du indsætte tekst og tabeller.

 

 

lønomkostninger 

Skyldig a skat + am bidrag  50953

Feriepenge                            17500

Pension                                 1305

Aub                                        7485

ER                                         2672

 

01/10/2012 30/09/2013 Ingen bistand ABM WESTCOAST ApS Slimmingevej 56B 4100 Ringsted 331556382013-10-012014-09-30 331556382013-10-012014-09-300 331556382013-10-012014-09-301 331556382013-10-012014-09-300 331556382013-10-012014-09-301 331556382014-09-30 iso4217:DKK