AUSTRALIAN BARBECUE ApS

Østerbro 35

9000 Aalborg


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
29/05/2017
Anders Thode
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenAUSTRALIAN BARBECUE ApS
Østerbro 35
9000 Aalborg
Telefonnummer:70107017
CVR-nr:27528996
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseSparekassen Himmerland A/S
Suldrup afdeling Hjeldsbækvej 338
9541 Suldrup

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at udøve restaurationsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i året øget sine aktiviteter og resultatet anses som tilfredsstillende. Det forventes at selskabets aktiviteter øges yderligere i det nye år.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Australian Barbecue ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabs-lovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.


 

Generelt om indregning og måling:
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en kon-stant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Omregning af fremmed valuta. Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der op-står mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelse

Nettoomsætningen:
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Vareforbrug:
Råvarer forbrugt ved periodens fakturerede salg.

 

Direkte personaleomkostninger:
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedag-penge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

 

Andre eksterne poster:
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler og tab på debitorer.

 

Finansielle poster:
Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger samt realiserede og urealiserede kursge-vinster og –tab.

 

Skat af årets resultat:
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgø-relsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 24,5 pct for aktuel skat, og 23,5 pct for udskudt skat.

Balance

Materielle anlægsaktiver:
Indretning af lejede lokaler, andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugsti-der:


Indretning lejede lokaler  5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  5 år
IT-udstyr 3 år

 

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småanskaffelser omkostningsføres i resultatopgørelsen under posten ”Andre eksterne omkostninger”.

 

Varebeholdninger:
Varebeholdninger måles til kostpris. Hvis kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Tilgodehavender:
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

 

Periodeafgrænsningsposter:
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Udbytte:
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Skyldig skat og udskudt skat:
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regn-skabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktiver, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 23,5 pct.

 

Gældsforpligtelser:

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttoresultat 4.182.774 2.482.211
Personaleomkostninger -3.316.851 -2.132.421
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -113.971 -84.631
Resultat af ordinær primær drift 751.952 265.159
Andre finansielle indtægter 50.835 48.028
Øvrige finansielle omkostninger -727 -812
Ordinært resultat før skat 802.060 312.375
Skat af årets resultat 1 -185.981 -62.006
Årets resultat 616.079 250.369
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 103.400 101.200
Overført resultat 512.679 149.169
I alt 616.079 250.369

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 343.003 95.616
Materielle anlægsaktiver i alt 2 343.003 95.616
Anlægsaktiver i alt 343.003 95.616
Råvarer og hjælpematerialer 57.478 48.679
Varebeholdninger i alt 57.478 48.679
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 395.032 165.202
Andre tilgodehavender 1.245.462 1.114.182
Tilgodehavender i alt 1.640.494 1.279.384
Likvide beholdninger 949.690 663.348
Omsætningsaktiver i alt 2.647.662 1.991.411
Aktiver i alt 2.990.665 2.087.027

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 1.521.890 1.009.211
Forslag til udbytte 0 0
Egenkapital i alt 1.646.890 1.134.211
Hensættelse til udskudt skat -9.800 -7.100
Hensatte forpligtelser i alt -9.800 -7.100
Leverandører af varer og tjenesteydelser 392.189 237.873
Skyldig selskabsskat 68.150 58.563
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 893.236 663.480
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.353.575 959.916
Gældsforpligtelser i alt 1.353.575 959.916
Passiver i alt 2.990.665 2.087.027

Noter

1. Skat af årets resultat

  2016 2015
  kr. kr.
Aktuel skat 174.150 70.563
Ændring af udskudt skat -2.700 -8.600
Regulering vedrørende tidligere år 14.531 43
  185.981 62.006

 

2. Materielle anlægsaktiver i alt

  Grunde og bygninger Indretning af lejede lokaler Andre Anlæg mv.
  kr. kr. kr.
Kostpris primo 0 27.226 639.616
Tilgang 0 0 361.358
Afgang 0 0 0
Kostpris ultimo 0 27.226 1.000.974
       
Opskrivninger primo 0 0 0
Årets opskrivning 0 0 0
Opskrivninger ultimo 0 0 0
       
Af- og nedskrivning primo 0 -20.0261 -551.200
Årets afskrivning 0 -5.445 -108.526
Tilbageførsel ved afgang 0 0 0
Af- og nedskrivning ultimo 0 -25.471 659.726
       
Regnskabsmæssig værdi ultimo 0 1.755 341.248
 

 

true false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Ingen bistand Peter Steen Fyrkildevej 32 st th 9220 275289962016-01-012016-12-31 275289962015-01-012015-12-31 275289962016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 275289962015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 275289962016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 275289962015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 275289962016-12-31 275289962015-12-31 iso4217:DKK