SØREN CHRISTENSEN TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS

Industrivej 30

7080 Børkop


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
11/06/2019
Carsten Thomsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenSØREN CHRISTENSEN TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS
Industrivej 30
7080 Børkop
CVR-nr:28893744
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018
BankforbindelseDanske Bank A/S
RevisorKROGH & THOMSEN I/S
Ulvehavevej 36
7100 Vejle
DK Danmark
CVR-nr:19154408
P-enhed:1003701975

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018 for Søren Christensen Tømrer- og Snedkerforretning ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Børkop, den 05/06/2019

Direktion
Søren ChristensenDen uafhængige revisors erklæring om review

Til kapitalejerne i SØREN CHRISTENSEN TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS

Vi har udført review af årsregnskabet for SØREN CHRISTENSEN TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav. Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven

Vejle, 05/06/2019Carsten Thomsen , mne1341
registreret revisor FSR
KROGH & THOMSEN I/S
CVR: 19154408

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter er at udføre tømrer- og snedkerarbejde samt at eje anparter i andre selskaber.

 

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 362.001, som er disponeret som anført i resultatopgørelsen. Balancen pr. 31. december 2018 udviser en egenkapital på kr. 1.220.297.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Generelt

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

 

Resultatopgørelse

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiseret, således de omfatter den fulde regnskabsperiode.

Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens levetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler er oplyst under eventualforpligtelser.

 

BRUTTORESULTAT:

Selskabet har i henhold til årsregnskabsloven valgt at sammendrage posterne nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger til én regnskabspost benævnt bruttotab / -fortjeneste.

 

NETTOOMSÆTNING:

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvor levering har fundet sted.

 

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER:

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler med mere.

 

PERSONALEOMKOSTNINGER:

Personaleomkostninger omfatter løn og gager incl. feriepenge samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere.

 

FINANSIELLE POSTER:

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger.

 

SKAT AF ÅRETS RESULTAT:

Den i resultatopgørelsen udgiftsførte skat er beregnet med 22% af årets resultat reguleret for skattemæssige dispositioner.

 

Balance

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

Materielle anlægsaktiver indregnes til anskaffelsesværdi. Der foretages herefter afskrivninger lineært baseret på følgende levetid:

Inventar og driftsmidler   5 - 8 år


Mindre nyanskaffelser u/kr. 13.500 samt aktiver med kort levetid udgiftsføres i anskaffelsesåret.

 

 

 

 

 

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:

Anparter i datterselskaber indregnes til selskabets indre værdi pr. balancedagen.

Den del af årets resultat for datterselskaber, der ikke udloddes som udbytte fra disse, er vist som reservefond.

 

VAREBEHOLDNINGER:

Varebeholdninger, der består af indkøbte byggematerialer, er optaget til kostpris. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

IGANGVÆRENDE ARBEJDER:

Igangværende arbejder er optaget til kostpris med tillæg af aconto avance.

 

TILGODEHAVENDER:

Tilgodehavender opføres til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab, der opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

 

GÆLDSFORPLIGTELSER:

Gælden er medregnet med de nominelle beløb.

 

SELSKBSSKAT OG UDSKUDT SKAT:

Søren Christensen Tømrer- og Snedkerforretning ApS hæfter som administrationsselskab for dattervirksomheds selskabsskat overfor skattemyndighederne.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Værdien af skatteaktiv er ikke medregnet.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab -492.885 135.973
Personaleomkostninger 1 0 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -10.390 -11.914
Resultat af ordinær primær drift -503.275 124.059
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder 3 179.446 227.255
Andre finansielle indtægter 23.691 32.600
     Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder -455 -730
     Andre finansielle omkostninger -61.408 -45.559
Ordinært resultat før skat -362.001 337.625
Skat af årets resultat 4 0 0
Årets resultat -362.001 337.625
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 250.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode -120.554 127.255
Overført resultat -241.447 -39.630
I alt -362.001 337.625

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 29.797 10.648
Materielle anlægsaktiver i alt 29.797 10.648
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.307.888 1.428.442
Finansielle anlægsaktiver i alt 5 1.307.888 1.428.442
Anlægsaktiver i alt 1.337.685 1.439.090
Råvarer og hjælpematerialer 15.000 45.000
Varebeholdninger i alt 15.000 45.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 10.039 22.336
Igangværende arbejder for fremmed regning 10.000 97.500
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 15.000 0
Andre tilgodehavender 1.590.235 1.244.235
Periodeafgrænsningsposter 14.775 21.025
Tilgodehavender i alt 1.640.049 1.385.096
Likvide beholdninger 178.172 1.217.893
Omsætningsaktiver i alt 1.833.221 2.647.989
Aktiver i alt 3.170.906 4.087.079

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Reserve for opskrivninger 1.076.639 1.197.193
Overført resultat 18.658 260.105
Forslag til udbytte 0 250.000
Egenkapital i alt 1.220.297 1.832.298
Leverandører af varer og tjenesteydelser 62.171 14.931
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 23.820 197.365
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 1.864.618 2.042.485
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.950.609 2.254.781
Gældsforpligtelser i alt 1.950.609 2.254.781
Passiver i alt 3.170.906 4.087.079

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Registreret kapital mv. Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 1.197.193 260.105 250.000 1.832.298
Betalt udbytte 0 0 0 -250.000 -250.000
Årets resultat 0 -120.554 -241.447 0 -362.001
Egenkapital, ultimo 125.000 1.076.639 18.658 0 1.220.297

 

 

Søren Christensen, Børkop ejer mere end 5% af selskabskapitalen.

 

Selskabskapitalen er uændret de seneste 5 år.

Noter

1. Personaleomkostninger

  2018 2017
  kr. tkr.
     
Lønninger 397.439 362
Udgifter til social sikring 6.657 7
Overført direkte udgifter -404.096 -369
  0 0

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2018 2017
  kr. tkr.
     
Inventar og driftsmidler 6.151 4
Inventar u/kr. 13.500 4.239 8
  10.390 12

 

3. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

  2018 2017
  kr. tkr.
     
Gedved Bolig Udlejning ApS - 50% 181.521 229
ApS af 5/5 2014 - 100% -2.075 -2
  179.446 227

4. Skat af årets resultat

 

Selskabet har ikke betalt selskabsskat i regnskabsåret.

 

  2018 2017
  kr. tkr.
     
Skat af årets skattepligtige indkomst 0 0
  0 0

 

5. Finansielle anlægsaktiver i alt

  2018 2017
  kr. tkr.
     
Gedved Bolig Udlejning ApS - 50% 1.289.986 1.408
ApS af 5/5 2014 - 100% 17.902 20
  1.307.888 1.428

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med datterselskab ApS af 5/5 2014 for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat.

 

 

Operationel leasing:                                
                                
Selskabet har indgået operationel leasingaftale for følgende beløb:

 

 

Rest

løbetid

Restydelse
  mdr. tkr.

 

1 aftale

 

11

 

34

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

8. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018
Gennemsnitligt antal ansatte 1
false false true true 01/01/2017 31/12/2017 Den uafhængige revisors erklæringer (review) Grundlag for konklusion Marianne Tang Jørgensen Ulvehavevej 36 7100 Vejle 288937442018-01-012018-12-31 288937442018-01-012018-12-311 288937442018-01-012018-12-310 288937442018-01-012018-12-312 288937442017-01-012017-12-31 288937442018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 288937442017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 288937442018-01-012018-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 288937442017-01-012017-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 288937442018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 288937442017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 288937442018-12-31 288937442017-12-31 288937442018-01-01fsa:ContributedCapitalMember 288937442018-01-01fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 288937442018-01-01fsa:RetainedEarningsMember 288937442018-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 288937442018-01-01 288937442018-01-012018-12-31fsa:ContributedCapitalMember 288937442018-01-012018-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 288937442018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 288937442018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 288937442018-12-31fsa:ContributedCapitalMember 288937442018-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 288937442018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 288937442018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK