TANDLÆGEKLINIK ANETTE HESSELGREN ApS

Søborg Hovedgade 94, 2 th

2860 Søborg


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
14/04/2019
henning storm
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTANDLÆGEKLINIK ANETTE HESSELGREN ApS
Søborg Hovedgade 94, 2 th
2860 Søborg
CVR-nr:21645702
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er tandlægepraksis

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Året resultat i 2018 udgør kr. 83.877.  Årets resultat anses for tilfredsstillende.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af selskabets forhold væsentligt.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Nettoomsætning 3.439.301
Eksterne omkostninger -1.200.909
Bruttoresultat 2.238.392 2.088.507
Personaleomkostninger 1 -2.124.573 -2.062.367
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -28.759 -78.535
Resultat af ordinær primær drift 85.060 -52.395
Øvrige finansielle omkostninger -1.183 -1.493
Ordinært resultat før skat 83.877 -53.888
Skat af årets resultat 0 7.401
Årets resultat 83.877 -46.487
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 108.000 105.800
Overført resultat -24.123 -152.287
I alt 83.877 -46.487

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 448.183 49.980
Materielle anlægsaktiver i alt 2 448.183 49.980
Andre værdipapirer og kapitalandele 6.734 6.734
Finansielle anlægsaktiver i alt 6.734 6.734
Anlægsaktiver i alt 454.917 56.714
Råvarer og hjælpematerialer 10.000 10.000
Varebeholdninger i alt 10.000 10.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 152.079 186.191
Tilgodehavende skat 14.052 23.758
Andre tilgodehavender 43.556 42.039
Tilgodehavender i alt 209.687 251.988
Likvide beholdninger 38.177 346.849
Omsætningsaktiver i alt 257.864 608.837
Aktiver i alt 712.781 665.551

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 3 125.000 125.000
Overført resultat 304.165 326.088
Forslag til udbytte -108.000 -105.800
Egenkapital i alt 321.165 345.288
Hensættelse til pensioner og lignende forpligtelser 120.000 91.000
Hensættelse til udskudt skat 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 120.000 91.000
Modtagne forudbetalinger fra kunder 50.438 21.654
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 113.178 101.809
Forslag til udbytte for regnskabsåret 108.000 105.800
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 271.616 229.263
Gældsforpligtelser i alt 271.616 229.263
Passiver i alt 712.781 665.551

Noter

1. Personaleomkostninger

 

  2017 2018
  kr. kr.
Løn og gager 1738092 1783493
Pensionsbidrag 249219 275694
Andre omkostninger til social sikring 34448 36386
Vikarudgift 41347 0
Lønrefusion -29.239 0
Regulering feriepengeforpligtelse 28500 29000
  2062367 2124573

 

2. Materielle anlægsaktiver i alt

  Andre Anlæg mv.
  kr.
Kostpris primo 329922
Tilgang 426962
Afgang -216432
Kostpris ultimo 540452
   
Af- og nedskrivning primo 279942
Årets afskrivning 28759
Tilbageførsel ved afgang 216432
Af- og nedskrivning ultimo 92269
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 448183
 

3. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 25 anparter a 5.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

Der er ikke sket ændringer i selskabskapitalen de sidste fem regnskabsår.
 

 

4. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Til sikkerhed for bankmellemværende er udstedt løsørepantebrev på kr. 700.000 med sikkerhed i driftsmateriel, inventar, goodwill og lejerettigheder i de lejede lokaler.

 

Der påhviler ikke selskabet yderliegere eventual-, kautions- eller garantiforpligtelser udover det i årsregnskabet.

5. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true 01/01/2017 31/12/2017 Ingen bistand henning storm egernleddet 28 3660 stenløse true false false true 216457022018-01-012018-12-31 216457022017-01-012017-12-31 216457022018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 216457022017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 216457022018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 216457022017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 216457022018-12-31 216457022017-12-31 iso4217:DKK