Nordic Manpower ApS

Købmagergade 55, 1

1150 København K


Årsrapport

1. oktober 2017 - 30. september 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
29/03/2019
Morten Mikkelsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenNordic Manpower ApS
Købmagergade 55, 1
1150 København K
CVR-nr:36077697
Regnskabsår:01/10/2017 - 30/09/2018

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet driver konsulentvirksomhed.


Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er tilfredsstillende


Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er ingen væsentlige begivendeheder efter regnskabets afslutning.


Resultatopgørelse 1. okt. 2017 - 30. sep. 2018

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Bruttoresultat 1.014.918 208.974
Personaleomkostninger -400.716 -228.675
Resultat af ordinær primær drift 614.202 -19.701
Øvrige finansielle omkostninger 0 -4.398
Ordinært resultat før skat 614.202 -24.099
Skat af årets resultat 170.281 0
Årets resultat 443.921 -24.099
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0 0
Overført resultat 443.921 -24.099
I alt 443.921 -24.099

Balance 30. september 2018

Aktiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.204.238 830.854
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0
Andre tilgodehavender 250.000
Tilgodehavender i alt 1.454.238 830.854
Likvide beholdninger 3.594 2.645
Omsætningsaktiver i alt 1.457.832 833.499
Aktiver i alt 1.457.832 833.499

Balance 30. september 2018

Passiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Registreret kapital mv. 1 50.000 50.000
Overført resultat 705.749 261.828
Egenkapital i alt 755.749 311.828
Skyldig selskabsskat 170.281 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 170.281 0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 45.315 45.315
Skyldig selskabsskat 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 486.487 476.356
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 531.802 521.671
Gældsforpligtelser i alt 702.083 521.671
Passiver i alt 1.457.832 833.499

Noter

1. Registreret kapital mv.

Virksomhedskapitalen består af 50 kapitalandele a 1.000 kr. Selskabskapitalen er ikke opdelt i klasser.
 

  kr.
Ændringer i virksomhedskapitalen de seneste fem regnskabsår:  
Virksomhedskapitalen 01.10.2017 50.000
Ingen ændringer 0
Virksomhedskapitalen ultimo 50.000

2. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
false Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true 01/10/2016 30/09/2017 Ingen bistand Fl. Jensen Langdyssen 47 4700 Næstved true false false true 360776972017-10-012018-09-30 360776972016-10-012017-09-30 360776972017-10-012018-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 360776972016-10-012017-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 360776972017-10-012018-09-30fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 360776972016-10-012017-09-30fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 360776972017-10-012018-09-30fsa:RetainedEarningsMember 360776972016-10-012017-09-30fsa:RetainedEarningsMember 360776972018-09-30 360776972017-09-30 iso4217:DKK