Lindahl Holding ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2015
Launy Sørensen Lindahl
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLindahl Holding ApS
Gerritsgade 31
5700 Svendborg
Telefonnummer:62224141
Fax:63216595
CVR-nr:26276551
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
RevisorErik Ø. Wulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Abildvej 5
Svendborg
DK Danmark
CVR-nr:14257284
P-enhed:1002954504

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014 for Lindahl Holding ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

 

Årsregnskabet giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Svendborg, den 27/05/2015

Direktion
Launy Sørensen Lindahl

Anne Birgitte Lindahl
Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Lindahl Holding ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Lindahl Holding ApS for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.


Svendborg, 27/05/2015Nicolai Groth-Christensen
statsaut. revisor
Erik Ø. Wulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Ledelsesberetning

 

Aktiviteten i selskabet består af 100% ejerskab af kapitalandele i Mimetka ApS, Restaurant Børsen ApS og Lindl Group A/S.

 

Selskabet købte pr. 1. januar 2014 de resterende 50% af aktierne i Lindl Group A/S.

 

Årets resultat udviser et overskud på kr. 1.118.417, hvilket er kr. 674.480 større end realiseret i 2013.

 

Resultatet betragtes som tilfredsstillende.

 

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 11.616.650 og en egenkapital på kr. 9.031.004.

 

Der er ikke indtruffet begivenheder, efter regnskabsårets afslutning, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

GENERELT  OM  INDREGNING  OG  MÅLING

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

SKAT  AF  ÅRETS  RESULTAT

 

Selskabsskatten består af beregnet skat overført til sambeskatning.

 

FINANSIELLE  ANLÆGSAKTIVER

 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder er målt til den indre værdi ifølge de tilknyttede virksomheders årsrapporter pr. 31/12 2014.

 

TILGODEHAVENDER

 

Tilgodehavender er målt til nominel værdi.

 

GÆLDSFORPLIGTELSER

 

Gæld er målt til nominel værdi.

 

ANDET

 

I henhold til årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab -9.402 -8.610
Resultat af ordinær primær drift -9.402 -8.610
    Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.189.889 393.092
    Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 0 72.534
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 0 3.343
Andre finansielle indtægter 0 14
    Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder -84.236 -20.733
    Andre finansielle omkostninger -847 -2.214
Ordinært resultat før skat 1.095.404 437.426
Ekstraordinært resultat før skat 1.095.404 437.426
Skat af årets resultat 23.013 6.511
Årets resultat 1.118.417 443.937
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 99.800 98.400
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 1.189.889 465.626
Overført resultat -171.272 -120.089
I alt 1.118.417 443.937

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 11.615.859 6.438.894
Kapitalandele i associerede virksomheder 0 1.987.076
Finansielle anlægsaktiver i alt 1 11.615.859 8.425.970
Anlægsaktiver i alt 11.615.859 8.425.970
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 53.401
Tilgodehavende skat 0 106.511
Tilgodehavender i alt 0 159.912
Likvide beholdninger 791 835
Omsætningsaktiver i alt 791 160.747
Aktiver i alt 11.616.650 8.586.717

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
    Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 6.354.916 5.165.027
Overført resultat 2.451.288 2.622.560
Forslag til udbytte 99.800 98.400
Egenkapital i alt 2 9.031.004 8.010.987
Leverandører af varer og tjenesteydelser 8.100 8.100
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 2.543.192 567.030
Skyldig selskabsskat 33.754 0
Anden gæld 600 600
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.585.646 575.730
Gældsforpligtelser i alt 2.585.646 575.730
Passiver i alt 11.616.650 8.586.717

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

     

  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder
  kr. kr.
Anskaffelsessum    

Saldo 1/1 2014

Tilgang

Afgang

Overført fra associeret virksomhed

2.260.943

2.000.000

 

1.000.000

1.000.000

 

-1.000.000

 

ANSKAFFELSESSM  PR.  31/12  2014 5.260.943 0
   
Opskrivninger    

Saldo 1/1 2014

Overført fra associeret virksomhed til tilknyttede virksomheder

4.177.951

987.076

987.076

-987.076

Opskrivning 2014

Goodwill ved køb af 50% af aktierne i Lindl Group A/S

1.202.813

-12.924

 
OPSKRIVNINGEER  PR. 31/12  2014 6.354.916 0
   
REGNSKABSMÆSSIG  VÆRDI  PR.  31/12  2014 11.615.859 0
 
   
 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

 

Navn, retsform og hjemsted

Egen-

kapital

Selskabs-

kapital

Årets resultat

Regnskabs

-mæssig

værdi

 

       

Mimetka ApS

Svendborg, 100 %

Restaurant Børsen ApS

Svendborg, 100 %

Lindl Group A/S

Svendborg, 100%

5.271.423

 

1.791.318

 

4.553.118

125.000

 

125.000

 

1.000.000

173.189

 

450.658

 

578.966

5.271.423

 

1.791.318

 

4.553.118

 

 

    1.202.813 11.615.859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindl Group A/S har følgende tilknyttede virksomheder og associeret virksomhed:

 

Navn, retsform og hjemsted

Egen-

kapital

Selskabs-

kapital

Årets resultat

Regnskabs

-mæssig

værdi

Tilknyttede virksomheder:

Kontorhuset Svendborg A/S

Svendborg, 100%

Abildhuset ApS

Svendborg, 100%

 

Associeret virksomhed:

Lindschou ApS

Svendborg, 50%

 

4.980.553

 

1.035.772

 

 

 

25.000

 

2.000.000

 

125.000

 

 

 

25.000

 

836.829

 

-13.883

 

 

 

0

 

6.290.767

 

1.035.772

 

 

 

30.000

2. Egenkapital i alt

  Virksomhedskapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 5.165.027 2.622.560 98.400 8.010.987
Udloddet ordinært udbytte 0 0 0 -98.400 -98.400
Årets resultat 0 1.189.889 -171.272 99.800 1.118.417
Egenkapital ultimo 125.000 6.354.916 2.451.288 99.800 9.031.004

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Kaution for Kontorhuset Svendborg A/S, Restaurant Børsen ApS, Mimetka ApS, Abildhuset ApS og Lindschou ApS' gæld til Nykredit.

4. Oplysning om ejerskab

Nærtstående parter

Anparterne ejes af Launy Sørensen Lindahl, Svendborg.

01/01/2013 31/12/2013 Revisionspåtegning Erik Ø. Wulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Abildvej 5 5700 Svendborg 262765512014-01-012014-12-31 262765512014-01-012014-12-311 262765512014-01-012014-12-310 262765512014-01-012014-12-311 262765512013-01-012013-12-31 262765512014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 262765512013-01-012013-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 262765512014-01-012014-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 262765512013-01-012013-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 262765512014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 262765512013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 262765512014-12-31 262765512013-12-31 iso4217:DKK