AKTIV LEG ApS

Boldingvej 5

7250 Hejnsvig


Årsrapport

1. oktober 2016 - 30. september 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
27/02/2018
Erik Nielsen Poulsen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenAKTIV LEG ApS
Boldingvej 5
7250 Hejnsvig
CVR-nr:25222199
Regnskabsår:01/10/2016 - 30/09/2017
RevisorKROGH & THOMSEN I/S
Trehøjevej 1
7200 Grindsted
DK Danmark
CVR-nr:19154408
P-enhed:1014773394

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2016 til 30. september 2017 for Aktiv Leg ApS.

 

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

 

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 til 30. september 2017.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Hejnsvig, den 26/02/2018

Direktion
Erik Nielsen PoulsenRevisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Aktiv Leg ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Aktiv Leg ApS for regnskabsåret 1. oktober 2016 til 30. september 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter anvendt regnskabspraksis, ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR-danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Grindsted, 26/02/2018Lisbeth Jessen , mne2923
registreret revisor FSR
KROGH & THOMSEN I/S
CVR: 19154408

Ledelsesberetning

HOVEDAKTIVITET

Selskabets aktivitet består i produktion og salg af legeredskaber.

 

UDVIKLING I SELSKABETS AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD

Årets resultat udviser et underskud på kr. 151.469, hvilket selskabets ledelse ikke betragter som tilfredsstillende.
    
Forventningerne til 2017/18 er positive. Der forventes således et efter markedsforholdene tilfredsstillende niveau for såvel omsætning som indtjening.

 

BETYDNINGSFULDE HÆNDELSER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet betydningsfulde hændelser af væsentlig betydning for årsregnskabet.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år og omfatter følgende væsentlige indregningsmetoder og målegrundlag:

 

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.


RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

 

Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste omfatter nettoomsætning, varekøb, ændring af lagre af færdigvarer, andre driftsindtægter samt andre eksterne omkostninger.

 

Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms og afgifter. Indtægterne fra salg indregnes i det år, hvor levering har fundet sted.

 

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

 

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager lønafhængige omkostninger.

 

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver.

 

Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

 

Andre finansielle indtægter og omkostninger
Andre finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-skabsåret og omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing samt tillæg og godtgørelse under aconto-skatteordningen mv.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

BALANCEN

 

Immaterielle anlægsaktiver
Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter, og som opfylder kriterierne for indregning.

 

Udviklingsprojekter, der ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen, indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i takt med at omkostningerne afholdes.

 

Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere.

 

Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives lineært efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år og overstiger ikke 20 år.

 

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Bygninger omfatter anlagt parkeringsplads på lejet grund.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

 

Bygninger, 14 år,  0%
Produktionsanlæg og maskiner, 5 - 10 år,  0-25%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, 3 - 10 år,  0-10%


Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

 

Leasing
Leasingkontrakter vedrørende materialle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til det laveste af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af leasingydelserne, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi heraf som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme regnskabspraksis som fastlagt for selskabets øvrige anlægsaktiver.

 

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.

 

 

 

 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kost-prisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

 

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjæl-pematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.

 

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningernes omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

 

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

 

Når salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.

 

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

 

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.


Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

 

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. okt. 2016 - 30. sep. 2017

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 1.372.572 1.571.397
Personaleomkostninger 1 -1.235.863 -1.160.567
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -258.839 -178.518
Andre driftsomkostninger -12.934 -67.942
Resultat af ordinær primær drift -135.064 164.370
     Andre finansielle omkostninger -70.338 -143.524
Ordinært resultat før skat -205.402 20.846
Skat af årets resultat 53.933 -6.084
Årets resultat -151.469 14.762
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -151.469 14.762
I alt -151.469 14.762

Balance 30. september 2017

Aktiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Færdiggjorte udviklingsprojekter 88.926 109.849
Immaterielle anlægsaktiver i alt 88.926 109.849
Grunde og bygninger 99.473 109.303
Produktionsanlæg og maskiner 992.941 1.192.325
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 211.939 231.517
Materielle anlægsaktiver i alt 2 1.304.353 1.533.145
Anlægsaktiver i alt 1.393.279 1.642.994
Fremstillede varer og handelsvarer 455.581 488.805
Varebeholdninger i alt 455.581 488.805
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 130.400 87.306
Igangværende arbejder for fremmed regning 155.500 194.000
Udskudte skatteaktiver 181.007 127.074
Tilgodehavende skat 0 7.000
Andre tilgodehavender 5.250 0
Periodeafgrænsningsposter 35.911 11.794
Tilgodehavender i alt 508.068 427.174
Likvide beholdninger 33.651 71.933
Omsætningsaktiver i alt 997.300 987.912
Aktiver i alt 2.390.579 2.630.906

Balance 30. september 2017

Passiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Registreret kapital mv. 126.000 126.000
Overført resultat 10.743 162.212
Egenkapital i alt 136.743 288.212
Leasingforpligtelser 564.228 751.187
Langfristede gældsforpligtelser i alt 3 564.228 751.187
Leverandører af varer og tjenesteydelser 165.530 157.365
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 690.475 350.688
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 646.644 903.553
Leasingforpligtelser 186.959 179.901
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.689.608 1.591.507
Gældsforpligtelser i alt 2.253.836 2.342.694
Passiver i alt 2.390.579 2.630.906

Noter

1. Personaleomkostninger

     
  2016/17 2015/16
Antal personer beskæftiget i gennemsnit: 5 kr. kr.
Løn og gager 1.198.796 1.121.497
Andre omkostninger til social sikring 37.067 39.070
  1.235.863 1.160.567

2. Materielle anlægsaktiver i alt

   

 

Grunde og bygninger

Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
  kr. kr. kr.
Kostpris primo 140.431 1.445.422 394.970
Tilgang 0 0 46.558
Afgang 0 0 -46.580
Kostpris ultimo 140.431 1.445.422 394.948
     
Af- og nedskrivning primo -31.128 -253.097 -163.453
Årets afskrivning -9.830 -199.384 -28.702
Tilbageførsel ved afgang 0 0 9.146
Af- og nedskrivning ultimo -40.958 -452.481 -183.009
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 99.473 992.941 211.939
       
Heraf udgør finansielt leasede aktiver 0 992.941 0
 

3. Langfristede gældsforpligtelser i alt

  Gæld i alt ultimo Afdrag næste år Langfristet andel Restgæld efter 5 år
  kr. kr. kr. kr.
Leasingforpligtelser 751.187 186.959 564.228 0
  751.187 186.959 564.228 0

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er udstedt skadesløsbrev med virksomhedspant på kr. 1.000.000.
De pantsatte aktiver har en bogført værdi på tkr. 1.147 pr. 30. september 2017.


Ejendomsretten til finansielt leasede aktiver tilhører leasinggiver. Finansielt leasede aktiver er indregnet under produktionsanlæg og maskiner med tkr. 993 og under gældsforpligtelser med tkr. 751.

false false true false true 01/10/2015 30/09/2016 Andre erklæringer uden sikkerhed Krogh & Thomsen I/S Trehøjevej 1 7200 Grindsted 252221992016-10-012017-09-30 252221992016-10-012017-09-301 252221992016-10-012017-09-300 252221992015-10-012016-09-30 252221992016-10-012017-09-30fsa:RetainedEarningsMember 252221992015-10-012016-09-30fsa:RetainedEarningsMember 252221992017-09-30 252221992016-09-30 iso4217:DKK