INSTALLATIONSFIRMAET L.H. OLESEN A/S

Egeskovvej 72

7000 Fredericia


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
25/04/2019
Lars Olesen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenINSTALLATIONSFIRMAET L.H. OLESEN A/S
Egeskovvej 72
7000 Fredericia
Telefonnummer:76200077
e-mailadresse:info@lholesen.dk
CVR-nr:10288037
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018
BankforbindelseSpar Nord Bank A/S
Sjællandsgade 33
7000 Fredericia
RevisorMP REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Lumbyesvej 27B
7000 Fredericia
DK Danmark
CVR-nr:14119507
P-enhed:1000683332

Ledelsespåtegning

Direktion og bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 for Installationsfirmaet L. H. Olesen A/S.

 

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Ledelsen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Fredericia, den 03/04/2019

Direktion
Claus Holmgaard OlesenBestyrelse
Lars Henrik Olesen
formand
Claus Holmgaard Olesen
Linda Holmgaard Olesen

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Installationsfirmaet L. H. Olesen A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Installationsfirmaet L. H. Olesen A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilveje-bragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere års-regnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Fredericia, 03/04/2019Mogens Lykkegård Petersen , mne9642
statsautoriseret revisor
MP REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
CVR: 14119507

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Selskabets aktivitet er El-installationsvirksomhed.


Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Ledelsen vurderer årets resultat som forventet.


Oplysning om egne kapitalandele
Selskabet ejer ikke egne kapitalandele.


Usikkerhed ved indregning og måling
Årsregnskabet er ikke påvirket af usikkerhed ved indregning og måling.


Usædvanlige forhold
Årsregnskabet er ikke påvirket af usædvanlige forhold.


Forventet udvikling
Selskabets ledelse forventer et forbedret resultat i det kommende regnskabsår.


Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt yderligere forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.
 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

 


GENERELT

 

Indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser (gæld) indregnes i balancen, når selskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige betalinger o.lign. vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

 


RESULTATOPGØRELSEN

 

Bruttofortjeneste
Der er foretaget sammendrag af posterne nettoomsætning, vareforbrug, andre driftsindtægter og andre eksterne omkostninger til posten ”Bruttofortjeneste”, jf. årsregnskabslovens § 32.


Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til salgsværdien af det fastsatte vederlag.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde.


Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer (vareforbrug) indeholder det forbrug råvarer og hjælpe-materialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.


Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder offentlige tilskud og refusioner samt avancer ved salg af anlægsaktiver.


Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til personalevelfærd, salgs-, administrations- og lokaleomkostninger.

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte.


Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.
 

Skat af årets resultat
Selskabet er sambeskattet med dets moderselskab. Koncernens samlede selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Der foretages fuld fordeling med refusion vedrørende selskaber med skattemæssigt underskud.

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgø-relsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

 

 

BALANCEN

 

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver værdiansættes på grundlag af anskaffelsessummen med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:
                        Brugstid        Restværdi
Driftsmidler        5-8 år        0%

 

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.500 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkost-ninger.


Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kost- eller dagspris efter laveste værdis princip.


Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg er optaget efter en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender til den værdi, hvormed de forventes at indgå.

 

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gæld afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af aconto- og forudbetalinger.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.


Udskudt skatteaktiv
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.


Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.


Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtigelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.


Udskudt skat
Det er selskabets politik at henføre selskabsskat til det år, hvori indkomsten regnskabsmæssigt konstateres, uanset om indkomsten medregnes i den skattepligtige indkomst på et andet tidspunkt. Udskudt skat svarer således til den skat, der vil udløses, såfremt selskabets aktiver realiseres til bogført værdi, og skattemæssige henlæggelser tilbageføres.


Selskabsskat
Årets beregnede selskabsskat indregnes i balancen under skatteforpligtelser eller tilgodehavende selskabsskat.


Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

 

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 2.754.214 2.603.305
Personaleomkostninger -2.526.097 -2.961.391
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -97.581 -103.869
Resultat af ordinær primær drift 130.536 -461.955
Andre finansielle indtægter 800 300
Øvrige finansielle omkostninger -42.577 -27.615
Ordinært resultat før skat 88.759 -489.270
Skat af årets resultat 1 -20.499 106.230
Årets resultat 68.260 -383.040
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0
Overført resultat 68.260
I alt 68.260

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 312.515 291.739
Materielle anlægsaktiver i alt 2 312.515 291.739
Anlægsaktiver i alt 312.515 291.739
Fremstillede varer og handelsvarer 798.443 801.943
Varebeholdninger i alt 798.443 801.943
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 694.894 721.867
Igangværende arbejder for fremmed regning 3 30.151 67.887
Udskudte skatteaktiver 73.067 98.124
Tilgodehavender i alt 798.112 887.878
Likvide beholdninger 52.892 53.254
Omsætningsaktiver i alt 1.649.447 1.743.075
Aktiver i alt 1.961.962 2.034.814

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 750.000 750.000
Overført resultat -198.377 -266.637
Forslag til udbytte 0 0
Egenkapital i alt 551.623 483.363
Hensættelse til udskudt skat 0 4.558
Hensatte forpligtelser i alt 0 4.558
Gæld til banker 474.105 637.459
Leverandører af varer og tjenesteydelser 179.084 173.549
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 42.000 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 715.150 735.885
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.410.339 1.546.893
Gældsforpligtelser i alt 1.410.339 1.546.893
Passiver i alt 1.961.962 2.034.814

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 750.000 -266.637 0 483.363
Betalt udbytte 0 0
Årets resultat 68.260 68.260
Egenkapital, ultimo 750.000 -198.377 0 551.623

Noter

1. Skat af årets resultat

  2018 2017
  kr. kr.
Aktuel skat 26.652 -98.124
Regulering af udskudt skat -6.153 -8.106
  20.499 -106.230

2. Materielle anlægsaktiver i alt

  Driftsmider
  kr.
Anskaffelsessum primo 1.067.286
Årets tilgang 174.357
Årets afgang -168.000
Anskaffelsessum ultimo 1.073.643
   
Afskrivning primo 775.547
Årets afskrivning 97.581
Årets afgang -112.000
Afskrivning ultimo -761.128
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 312.515

3. Igangværende arbejder for fremmed regning

  2018 2017
  kr. kr.
Salgsværdier af udført arbejder 30.151 67.887
A´contofaktureringer 0 0
  30.151 67.887

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Kontraktlige forpligtelser
Der er indgået en huslejekontrakt, hvor uopsigelighedsperioden er 6 måneder. Huslejeforpligtelsen udgør kr. 96.600.
    
Sambeskatning
Selskabet indgår i en koncernsambeskatning med C. Olesen Holding ApS som administrationsselskab. Selskabet hæfter for koncernens selskabsskatter m.v. i henhold til Selskabsskattelovens regler herom, samt for eventuel indeholdte kildeskatter på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

 

Koncernens skyldige selskabsskat fremgår af årsrapporten for C. Olesen Holding ApS.
   

 

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Sikkerhedsstillelser
Af de likvide midler er kr. 51.658 deponeret til sikkerhed for en arbejdsgaranti.
   

 

6. Oplysning om ejerskab

Nærtstående parter
Selskabets virksomhed drives fra bygninger, der ejes af selskabets direktion.
Lejen er fastsat på markedsvilkår.
   

7. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018
Gennemsnitligt antal ansatte 7
false false true true 01/01/2017 31/12/2017 Andre erklæringer uden sikkerhed MP REVISION Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lumbyesvej 27B 7000 Fredericia 102880372018-01-012018-12-31 102880372018-01-012018-12-311 102880372018-01-012018-12-310 102880372018-01-012018-12-310 102880372018-01-012018-12-311 102880372018-01-012018-12-312 102880372018-01-012018-12-312 102880372017-01-012017-12-31 102880372018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 102880372018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 102880372018-12-31 102880372017-12-31 102880372018-01-01fsa:ContributedCapitalMember 102880372018-01-01fsa:RetainedEarningsMember 102880372018-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 102880372018-01-01 102880372018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 102880372018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 102880372018-12-31fsa:ContributedCapitalMember 102880372018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 102880372018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK