SafeSurf IVS

Solbakken 5

6320 Egernsund


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
29/05/2019
Bente Als
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenSafeSurf IVS
Solbakken 5
6320 Egernsund
Telefonnummer:77344030
e-mailadresse:info@safesurf.dk
CVR-nr:38351222
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning
Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets aktiviteter er salg af ydelser indenfor IT og hermed forbundet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat for 2018 udgør -13.394 kr. Årets resultat anses for utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttoresultat -1.019 9.932
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -12.375 -3.374
Resultat af ordinær primær drift -13.394 6.558
Ordinært resultat før skat -13.394 5.888
Skat af årets resultat 0 -1.443
Årets resultat -13.394 4.445
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -13.394 3.334
I alt -13.394 4.445

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 24.750 37.125
Materielle anlægsaktiver i alt 1 24.750 37.125
Anlægsaktiver i alt 24.750 37.125
Likvide beholdninger 13.869 14.063
Omsætningsaktiver i alt 13.869 14.063
Aktiver i alt 38.619 51.188

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 1.000 1.000
     Reserve for Iværksætterselskab 1.111 1.111
Overført resultat -10.060 3.334
Egenkapital i alt -7.949 5.445
Hensættelse til udskudt skat 1.443 1.443
Hensatte forpligtelser i alt 1.443 1.443
Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.800 3.800
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 825
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 40.500 40.500
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 45.125 44.300
Gældsforpligtelser i alt 45.125 44.300
Passiver i alt 38.619 51.188

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Andre Anlæg mv.
  kr.
Kostpris primo 37.125
Tilgang 0
Afgang 0
Kostpris ultimo 37.125
 
 
Af- og nedskrivning primo 0
Årets afskrivning -12.375
Tilbageførsel ved afgang 0
Af- og nedskrivning ultimo -12.375
 
Regnskabsmæssig værdi ultimo 24.750

2. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true 20/01/2017 31/12/2017 Ingen bistand Bente Als Solbakken 5 6320 Egernsund true false false true 383512222018-01-012018-12-31 383512222017-01-202017-12-31 383512222018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 383512222017-01-202017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 383512222018-12-31 383512222017-12-31 iso4217:DKK