FLY HOLDING, HOLSTEBRO ApS

Meldgårdvej 24

7500 Holstebro


Årsrapport

1. maj 2017 - 30. april 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
03/10/2018
Gitte Fly
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenFLY HOLDING, HOLSTEBRO ApS
Meldgårdvej 24
7500 Holstebro
CVR-nr:33961278
Regnskabsår:01/05/2017 - 30/04/2018
RevisorRevisionsfirmaet Iversen & Hald
Brotorvet 6
7500 Holstebro
DK Danmark
CVR-nr:36115432
P-enhed:1019836211

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2017 - 30. april 2018 for Fly Holding, Holstebro ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver en passende præsentation og et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling 30. april 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2017 - 30. april 2018.


Jeg bekræfter at de underliggende regnskabsdata er nøjagtige og fuldstændige, og at jeg har givet alle oplysninger om alle væsentlige og relevante forhold til revisor.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.


Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Holstebro, den 13/09/2018

Direktion
Gitte FlyRevisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Fly Holding, Holstebro ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Fly Holding, Holstebro ApS for regnskabsåret 1. maj 2017 – 30. april 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Holstebro, 13/09/2018Preben Hald , mne357
registreret revisor
Revisionsfirmaet Iversen & Hald
CVR: 36115432

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at eje aktier og anparter i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed.

 

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets drift er stabil. Der har i regnskabsåret ikke været væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Der er tilvalgt enkelte regler fra klasse C.

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

 

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.


Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.


Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.


Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost.


Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.


Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Bruttotab/-gevinst

Selskabets ledelse har valgt at anvende bestemmelserne i Årsregnskabslovens § 32 om at sammendrage posterne nettoomsætning fratrukket andre eksterne omkostninger. 

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte associerede virksomheders resultat efter skat.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen.

 

 

Balance

Kapitalandele i associerede virksomheder
Kapitalandele i associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi.

Nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder vises som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 

Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. 

Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. maj 2017 - 30. apr. 2018

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab -5.040 -5.000
Resultat af ordinær primær drift -5.040 -5.000
     Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder -42.379 29.028
Ordinært resultat før skat -47.419 24.028
Skat af årets resultat 0 -5.506
Årets resultat -47.419 18.522
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -47.419 18.522
I alt -47.419 18.522

Balance 30. april 2018

Aktiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder 0 62.859
Finansielle anlægsaktiver i alt 1 0 62.859
Anlægsaktiver i alt 0 62.859
Likvide beholdninger 42.096 26.656
Omsætningsaktiver i alt 42.096 26.656
Aktiver i alt 42.096 89.515

Balance 30. april 2018

Passiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat -72.323 -24.904
Egenkapital i alt 7.677 55.096
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 34.419 34.419
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 34.419 34.419
Gældsforpligtelser i alt 34.419 34.419
Passiver i alt 42.096 89.515

Egenkapitalopgørelse 1. maj 2017 - 30. apr. 2018

Registreret kapital mv. Overført resultat I alt
kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 80.000 -24.904 55.096
Årets resultat -47.419 -47.419
Egenkapital, ultimo 80.000 -72.323 7.677

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

   

  2017/18 2016/17
Kapitalandele i associerede virksomheder                                            kr. kr.
Samlet kostpris 1/5 160.000 160.000
Samlet kostpris 30/4 160.000 160.000
     
Samlede værdoreguleringer 1/5 -97.141 -100.569
Årets resultat -42.379 29.028
Udloddet udbytte -20.480 -25.600
Samlede værdireguleringer 30/4 -160.000 -97.141
     
Samlet værdi 30/4 0 62.859
 


 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:
 

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel Egenkapital Årets resultat
Lægårds Malerfirma ApS, Holstebro 25,6% -68.140 -233.683

 

 

 

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen eventualforpligtelser.

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankgæld m.v. i Lægårds Malerfirma ApS ligger anparter i Lægårds Malerfirma ApS.

Bortset herfra ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser

false false false false true 01/05/2016 30/04/2017 Andre erklæringer uden sikkerhed Revisionsfirmaet Iversen & Hald Brotorvet, 6 7500 Holstebro 339612782017-05-012018-04-30 339612782017-05-012018-04-301 339612782017-05-012018-04-300 339612782017-05-012018-04-302 339612782016-05-012017-04-30 339612782017-05-012018-04-30fsa:RetainedEarningsMember 339612782016-05-012017-04-30fsa:RetainedEarningsMember 339612782018-04-30 339612782017-04-30 339612782017-05-01fsa:ContributedCapitalMember 339612782017-05-01fsa:RetainedEarningsMember 339612782017-05-01 339612782017-05-012018-04-30fsa:RetainedEarningsMember 339612782018-04-30fsa:ContributedCapitalMember 339612782018-04-30fsa:RetainedEarningsMember iso4217:DKK