REINVESTA ApS

Bakkevænget 2

7800 Skive


Årsrapport

1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
07/11/2018
Oda Thomsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenREINVESTA ApS
Bakkevænget 2
7800 Skive
Telefonnummer:40404339
e-mailadresse:oda@rebofa.dk
CVR-nr:27199089
Regnskabsår:01/07/2017 - 30/06/2018
BankforbindelseSalling Bank
7800 Skive
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapportn for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Reinvesta ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018.

 

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2017/2018 for opfyldt.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

 

Årsapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

 

 

 

 


Kjeldbjerg, den 07/11/2018

Direktion
Oda Thomsen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision er fravalgt for det kommende regnskabsår.

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter:

Selskabets formål er ifølge vedtægterne investeringsvirksomhed, samt udlejning af fast ejendom.

 

Usikkerhed ved indregning eller måling:

Der har ikke været væsentlig usikkerhed eller usædvanlige forhold, der har påvirket indregningen eller målingen.

 

Udvikling i aktivitter og øknomiske forhold:

Resultatet anses af ledelsen for utilfredsstillende, der forventes et positivt resultat i 2018/2019.

 

Begivenheder efter regnskabsårets udløb:

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsrapporten for Reinvesta Ap-s er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

 

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat

Bruttoresultat  indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andr driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

 

Nettoomsætning inregnes i resultatopgørlsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfrent indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Andre dirftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

 

Andre eksterne  omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operatiomelle leasingomkostninger.

 

Omkostninger vedrørend investeringsejendomme indeholder omkostninger vedrørnde drift af ejendomme, reparations- og vedligeholdelsesomkostninger, skatter, afgifter og andre omkostninger. Omkostninger vedrørende varmeregnskabet indregnes i balancen som mellemværende med lejere.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfattr løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

 

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabssåret.

 

Sskat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Balancen

 

Materielle anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

 

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivningen  fremadrettet som en ædnring i regnskabsmæssigt skøn.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesværdien samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

 

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år inregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgørs som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå tab.

 

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

 

Likvide beholdninger

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

 

Egnkapital - udbytte

Udbytte, som forbventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamling.

 

Selskabsskat og udskudt skat

 

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

 

Udskudt skat er skaten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis akvikling af forpligtelsen.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattsatser, der med balanedagens lovgivning vil fære gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

 

Gældsforpligtelser

Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidsounktt reguleret med en over afdragstiden fretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

 

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

 

 

Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab -259.598 -14.528
Personaleomkostninger 1 342.718 -2.167
     Andre personaleomkostninger -2.167
Resultat af ordinær primær drift 83.120 -16.695
Andre finansielle indtægter 10.237 321.727
Øvrige finansielle omkostninger -181.704 -3.853
Ordinært resultat før skat -88.347 301.179
Skat af årets resultat -39.072
Årets resultat -127.419 234.940
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 140.000
Overført resultat -127.419 94.940
I alt -127.419 234.940

Balance 30. juni 2018

Aktiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Grunde og bygninger 725.000 991.112
Materielle anlægsaktiver i alt 725.000 991.112
Anlægsaktiver i alt 725.000 991.112
Udskudte skatteaktiver 0
Tilgodehavende skat 0
Andre tilgodehavender 327 3.969
Tilgodehavender i alt 327 3.969
Andre værdipapirer og kapitalandele 596.330 775.320
Værdipapirer og kapitalandele i alt 596.330 775.320
Likvide beholdninger 335.939 57.049
Omsætningsaktiver i alt 932.596 836.338
Aktiver i alt 1.657.596 1.827.450

Balance 30. juni 2018

Passiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Overført resultat 1.105.810 1.233.228
Forslag til udbytte 0 140.000
Egenkapital i alt 1.305.810 1.573.228
Gæld til realkreditinstitutter 153.640 197.844
Langfristede gældsforpligtelser i alt 153.640 197.844
Gæld til realkreditinstitutter 44.122
Skyldig selskabsskat 51.546 12.100
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 102.478 278
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 198.146 56.378
Gældsforpligtelser i alt 351.786 254.222
Passiver i alt 1.657.596 1.827.450

Noter

1. Personaleomkostninger

  2017/18 2016/17
  kr. kr.
Løn og gager xxx.xxx xxxxx
Pensionsbidrag xxx.xxx xxxxx
Andre omkostninger til social sikring -342718 2151
  -342718 2151
false false false false true 01/07/2016 30/06/2017 Ingen bistand Oda Thomsen Bakkevænget 2, Kjeldbjerg 7800 Skive 271990892017-07-012018-06-30 271990892017-07-012018-06-300 271990892016-07-012017-06-30 271990892017-07-012018-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 271990892016-07-012017-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 271990892017-07-012018-06-30fsa:RetainedEarningsMember 271990892016-07-012017-06-30fsa:RetainedEarningsMember 271990892018-06-30 271990892017-06-30 iso4217:DKK