HOLDEPLADSEN ApS

Ilfordvej 8

2300 København S


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
20/05/2016
Gustav Hvilsted
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenHOLDEPLADSEN ApS
Ilfordvej 8
2300 København S
CVR-nr:32780717
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
RevisorJST Revision
Edvard Thomsens Vej 63, 3 1
2300 København S
DK Danmark
CVR-nr:26344735
P-enhed:1008803230

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Holdepladsen ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

 

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


København, den 18/05/2016

Direktion
Gustav HvilstedDen uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i HOLDEPLADSEN ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for HOLDEPLADSEN ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, 18/05/2016Jan Storgaard
Registreret revisor
JST Revision
CVR: 26344735

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Årsrapporten er aflagt i danske kroner (DKK).

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

 

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold der eksisterede på balancedagen.

 

Koncernregnskab

Der udarbejdes ikke koncernregnskab i henhold til årsregnskabsloven § 110.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning fratrukket andre eksterne omkostninger.

 

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

 

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, nedskrivning af tilgodehavender m.v.

 

Udbytte fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Udbytte fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder indtægtsføres i resultatopgørelsen i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres. I det omfang udloddet udbytte overstiger den akkumulerede indtjening efter overtagelsestidspunktet, indregnes udbyttet som reduktion på kapitalandelens kostpris. 

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

 

 

 

Balance

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. Hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Kostprisen reduceres med modtaget udbytte, der overstiger den akkumulerede indtjening efter overtagelsestidspunktet.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi med fradrag for nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

 

Værdipapirer
Børsnoterede værdipapirer, der indregnes under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen.

 

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

 

Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen baseret for den for indeværende år anvendte skattesats, 23,5 %.

 

Selskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning med danske datterselskaber. Selskabet er administrationsselskab og betaler dermed koncernens samlede selskabsskat til skattemyndighederne. Den del af skatten, der endnu ikke er betalt, indregnes som "Selskabsskat" under gældsforpligtelser eller "Andre tilgodehavender".  

 

Administrationsselskabet afregner skat med datterselskaberne. Ikke-afregnede forhold indregnes i balancen under "Tilgodehavender fra tilknyttede virksomheder" eller "Gæld til tilknyttede virksomheder".

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres.

 

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab -13.018 -9.483
Resultat af ordinær primær drift -13.018 -9.483
     Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 35.000 171.000
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 5.766 9.979
Andre finansielle indtægter 304.049 198.468
Ordinært resultat før skat 331.797 369.964
Skat af årets resultat 1 -69.810 -48.823
Årets resultat 261.987 321.141
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 101.200 99.800
Overført resultat 160.787 221.341
I alt 261.987 321.141

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 81.183 81.183
Finansielle anlægsaktiver i alt 2 81.183 81.183
Anlægsaktiver i alt 81.183 81.183
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 109.668 332.764
Tilgodehavende skat 83.163 36.485
Tilgodehavender i alt 192.831 369.249
Andre værdipapirer og kapitalandele 1.754.033 1.447.327
Værdipapirer og kapitalandele i alt 1.754.033 1.447.327
Likvide beholdninger 287.422 255.523
Omsætningsaktiver i alt 2.234.286 2.072.099
Aktiver i alt 2.315.469 2.153.282

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overkurs ved emission 1.008.748 1.008.748
Overført resultat 1.119.271 958.484
Forslag til udbytte 101.200 99.800
Egenkapital i alt 3 2.309.219 2.147.032
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 6.250 6.250
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 6.250 6.250
Gældsforpligtelser i alt 6.250 6.250
Passiver i alt 2.315.469 2.153.282

Noter

1. Skat af årets resultat

  2015 2014
  kr. kr.
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 69.725 48.731
Regulering vedrørende tidligere år 85 92
  69.810 48.823

 

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
  kr.
Kostpris primo 1.088.748
Tilgang 0
Afgang 0
Kostpris ultimo 1.088.748
   
Nettonedskrivninger primo -1.007.565
Årets nedskrivning 0
Udloddet udbytte over akkumuleret indtjening 0
Nettoopskrivninger ultimo -1.007.565
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 81.183
 


Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

 

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel

Egenkapital

(i t.kr.)

Årets resultat

(i t.kr.)

GHIT ApS, København 100 % 260 177

 

 

 

 

 

 

 

3. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Overkurs ved emission  Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 80.000 1.008.748 958.484 99.800 2.147.032
Udloddet ordinært udbytte 0 0 0 -99.800 -99.800
Årets resultat 0 0 160.787 101.200 261.987
Egenkapital ultimo 80.000 1.008.748 1.119.271 101.200 2.309.219

 

4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Væsentligste aktivitet

Selskabets væsentligste aktivitet er at virke som holdingselskab.

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med dattervirksomheden GHIT ApS for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter for eksempel udbytteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

 

Selskabet har herudover ingen eventualposter, udover hvad der allerede er oplyst i årsregnskabet.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke stillet pant eller anden form for sikkerhed, udover hvad der er oplyst i årsregnskabet.

false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Erklæring om udvidet gennemgang Jan Storgaard Edvard Thomsens Vej 63 2300 København S 327807172015-01-012015-12-31 327807172015-01-012015-12-311 327807172015-01-012015-12-310 327807172014-01-012014-12-31 327807172015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 327807172014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 327807172015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 327807172014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 327807172015-12-31 327807172014-12-31 iso4217:DKK