RENGØRING NORD ApS

Bredfald 6

9800 Hjørring


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
03/06/2019
Joan R. Martensen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenRENGØRING NORD ApS
Bredfald 6
9800 Hjørring
Telefonnummer:98929601
CVR-nr:20835699
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabet udfører hovedsagelig rengøring og havearbejde.               

 

Usædvanlige forhold og eventuel usikkerhed ved indregning

Der er ikke specielle usikkerheder i årsrapporten.

 

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Der forventes fastholdelse af virksomhedens aktivitetsniveau samt en forbedret indtjening herpå.

 

Betydningsfulde hændelser som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets økonomiske stilling.

 

Forventet udvikling

Der forventes et tilfredsstillende driftsresultat for regnskabsåret 2019.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttoresultat 3.961.327 4.940.889
     Lønninger -2.790.639 -3.614.885
     Pensioner -308.095 -380.138
     Andre omkostninger til social sikring -297.356 -314.863
     Andre personaleomkostninger -139.847 -127.884
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 1 -104.447 -88.665
Resultat af ordinær primær drift 320.943 414.454
Øvrige finansielle omkostninger -2.130 -3.216
Ordinært resultat før skat 318.813 411.238
Skat af årets resultat 2 -74.118 -97.596
Årets resultat 244.695 313.642
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 105.800 103.400
Overført resultat 138.895 210.242
I alt 244.695 313.642

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 800.879 262.324
Materielle anlægsaktiver i alt 800.879 262.324
Anlægsaktiver i alt 800.879 262.324
Råvarer og hjælpematerialer 24.750 19.882
Varebeholdninger i alt 24.750 19.882
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 609.576 704.885
Igangværende arbejder for fremmed regning 28.625 65.000
Andre tilgodehavender 30.689 30.689
Periodeafgrænsningsposter 80.349 68.951
Tilgodehavender i alt 749.239 869.525
Likvide beholdninger 270.542 793.081
Omsætningsaktiver i alt 1.044.531 1.682.488
Aktiver i alt 1.845.410 1.944.812

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Egenkapital i alt 1.497.676 1.356.382
Hensættelse til udskudt skat 82.200 38.200
Hensatte forpligtelser i alt 82.200 38.200
Leverandører af varer og tjenesteydelser 30.652 108.975
Skyldig selskabsskat 30.118 65.596
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 204.764 375.659
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 265.534 550.230
Gældsforpligtelser i alt 265.534 550.230
Passiver i alt 1.845.410 1.944.812

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2018 2017
  kr. kr.
Indretning lejede lokaler 10.653 9.495
Driftsmateriel og inventar 79.738 65.114
Ekstraordinær leasing 14.056 14.056
  104.447 88.665

2. Skat af årets resultat

  2018 2017
  kr. kr.
Aktuel skat 30.118 103.596
Ændring af udskudt skat 44.000 -6.000
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  74.118 97.596

3. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true 01/01/2017 31/12/2017 Ingen bistand Poul-Verner Eskildsen Vingevej 25, Vrensted 9480 Løkken true false false true 208356992018-01-012018-12-31 208356992017-01-012017-12-31 208356992018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 208356992017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 208356992018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 208356992017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 208356992018-12-31 208356992017-12-31 iso4217:DKK