MURERMESTER MIKAEL ANDERSEN ApS

Dalagervej 156

8700 Horsens


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
07/03/2017
Mikael Andersen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenMURERMESTER MIKAEL ANDERSEN ApS
Dalagervej 156
8700 Horsens
Telefonnummer:20967156
CVR-nr:29417857
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
RevisorRevisto I/S
Sandøvej 1 B
8700 Horsens
DK Danmark
CVR-nr:26730597
P-enhed:1009256039

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar - 31. december for 2016 for Murermester Mikael Andersen ApS.

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsregnskabet er mit ansvar.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

Ledelsen erklærer, at betingelserne for fravalg af revision fortsat er opfyldt.

 

 

 

 


Horsens, den 21/02/2017

Direktion
Mikael Andersen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Der er fravalgt revision for det kommende regnskabsår.

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til kapitalejerne i Murermester Mikael Andersen ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Murermester Mikael Andersen ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller gennemgangskonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Horsens, 21/02/2017Lars Schou
statsautoriseret revisor
Revisto I/S
CVR: 26730597

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets aktiviteter er drift af en murerforretning.

 

 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

 

ÆNDRING I ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

 

RESULTATOPGØRELSEN
 

Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang (faktureringsprincippet).
Byggeri for fremmed regning indregnes i takt med byggeriets udførelse, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionskriteriet).

 

Det er valgt ikke at vise omsætningen.

 

Bruttoresultat

Bruttoresultatet fremkommer som nettomsætningen med fradrag af materialekøb, fremmed arbejde og andre eksterne omkostninger.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, tab på debitorer mv.

 

Personaleomkostninger

Personale omkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

 

Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og - omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og - tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

BALANCEN

 

Materielle anlægsaktiver
Aktiver med en kostpris på under 12 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

 

Materielle samt immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid som følger:

Driftsmidler 5 år. Restværdi kr. 0.

 

Varebeholdninger
Varebeholdninger værdiansættes til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

 

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til vurderet salgspris. Hvis salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien hvis denne er lavere.


Tilgodehavender
Tilgodehavender opgøres til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger er optaget til nominel værdi, og omfatter indestående i pengeinstitut.

 

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Selskabsskat og udskudt skat.
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet
skat af årets skattepligtige indkomst reguleret, for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.
Udskudt skat opgøres efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver værdiansættes til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. Udskudt skat opgøres på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

 

Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder opgøres de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, hvorved kurstab og låneomkostninger fordeles over lånets løbetid.
Gæld i øvrigt er opgjort til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede eller variabelt forrentede gældsforpligtelser svarer til nominel værdi.
 

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttoresultat 1.930.743 1.656.674
Personaleomkostninger 1 -1.635.722 -1.395.595
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -50.392 -38.980
Resultat af ordinær primær drift 244.629 222.099
Øvrige finansielle omkostninger -2.253 -6.386
Ordinært resultat før skat 242.376 215.713
Skat af årets resultat 2 -54.170 -52.391
Årets resultat 188.206 163.322
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 170.000 150.000
Overført resultat 18.206 13.322
I alt 188.206 163.322

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 52.688 81.280
Materielle anlægsaktiver i alt 3 52.688 81.280
Anlægsaktiver i alt 52.688 81.280
Råvarer og hjælpematerialer 0 160.280
Varebeholdninger i alt 0 160.280
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 99.576 357.111
Igangværende arbejder for fremmed regning 0 448.680
Udskudte skatteaktiver 9.973 0
Tilgodehavende skat 0 20.905
Periodeafgrænsningsposter 33.749 9.551
Tilgodehavender i alt 143.298 836.247
Likvide beholdninger 936.463 480.650
Omsætningsaktiver i alt 1.079.761 1.477.177
Aktiver i alt 1.132.449 1.558.457

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 75.599 57.398
Forslag til udbytte 170.000 150.000
Egenkapital i alt 370.599 332.398
Hensættelse til udskudt skat 0 11.187
Hensatte forpligtelser i alt 0 11.187
Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning 0 406.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser 94.579 318.726
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 107.993 128.898
Skyldig selskabsskat 75.330 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 483.948 361.248
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 761.850 1.214.872
Gældsforpligtelser i alt 761.850 1.214.872
Passiver i alt 1.132.449 1.558.457

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 57.393 150.000 332.393
Betalt udbytte -150.000 -150.000
Årets resultat 18.206 170.000 188.206
Egenkapital, ultimo 125.000 75.599 170.000 370.599

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016 2015
  kr. kr.
Løn og gager 1523447 1302479
Pensionsbidrag 82520 67653
Andre omkostninger til social sikring 36655 29816
Andre personale omkostninger 13662 7080
Refusioner

-20562

-11433
  1635722 1395595
Der har gennemsnitlig været følgende antal ansatte 3,7 3,5

2. Skat af årets resultat

  2016 2015
  kr. kr.
Aktuel skat 75330 35095
Ændring af udskudt skat -21160 17296
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  54170 52391

3. Materielle anlægsaktiver i alt

  Driftsmidler
  kr.
Kostpris 1. januar 348853
Tilgang 21800
Afgang 0
Kostpris 31. december 370653
   
Opskrivninger 1 januar  
Årets opskrivning  
Opskrivninger 31. december 0
   
Af- og nedskrivning 1. januar 267573
Årets afskrivning 50392
Tilbageførsel ved afgang 0
Af- og nedskrivning 31. december 317965
   
Regnskabsmæssig værdi 31. december 52688
 

 

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Garantistillelse t.kr. 20.

 

Som følge af sambeskatning er der solidarisk hæftelse for selskabsskatter og kildeskatter af udbytter mv.

5. Oplysning om udskudte skatteaktiver og forpligtelser

Selskabet har indregnet skatteaktiv med kr. 9.973. Der er ved vurderingen af om aktivet kan udnyttes i de kommende år, lagt særlig vægt på vurderingen af den fremtidige indtjening i de kommende 3 år. Skatteaktivet er opstået som følge af højere regnskabsmæssige afskrivninger på materielle anlægsaktiver end skattemæssige afskrivninger. Forudsætningen der er lagt vægt på ved måling af skatteaktivet, er selskabets historik, med altid overskudsgivende drift.

false false true false true 01/01/2015 31/12/2015 Andre erklæringer uden sikkerhed Revisto Sandøvej 1 B 8700 Horsens 294178572016-01-012016-12-31 294178572016-01-012016-12-311 294178572016-01-012016-12-310 294178572015-01-012015-12-31 294178572016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 294178572015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 294178572016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 294178572015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 294178572016-12-31 294178572015-12-31 294178572016-01-01fsa:ContributedCapitalMember 294178572016-01-01fsa:RetainedEarningsMember 294178572016-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 294178572016-01-01 294178572016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 294178572016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 294178572016-12-31fsa:ContributedCapitalMember 294178572016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 294178572016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK