Murer & Byggemester Dann Guld Andersen ApS

Østerøvej 75

5800 Nyborg


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
16/04/2019
Dann Andersen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenMurer & Byggemester Dann Guld Andersen ApS
Østerøvej 75
5800 Nyborg
Telefonnummer:41611624
e-mailadresse:guldmurern@live.dk
CVR-nr:38757105
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018
RevisorNyborg ErhvervsRevision ApS
Kirkegade 1
5800 Nyborg
DK Danmark
CVR-nr:30546792
P-enhed:1013389612

Ledelsespåtegning

Direktionen aflægger hermed årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Murer & Byggemester Dann Guld Andersen ApS.

 

Direktionen erklærer:

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

Selskabet har fravalgt revision og opfylder fortsat betingelserne herfor.Nyborg, den 10/04/2019

Direktion
Dann AndersenRevisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Murer & Byggemester Dann Guld Andersen ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Murer & Byggemester Dann Guld Andersen ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende intrigitet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Nyborg, 10/04/2019Henrik K. Andreasen , mne5505
Registreret revisor HD
Nyborg ErhvervsRevision ApS
CVR: 30546792

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktiviteter
Selskabets hovedaktivitet er murervirksomhed med bygge- og reparationsopgaver.
 

Udvikling i aktivitet og økonomiske forhold
Årets resultat udviser et overskud på 1.253.526 kr. Selskabets balance udviser herefter en aktivmasse
på 4.496.271 kr. pr. 31. december 2018 og en egenkapital på 3.189.353 kr.. Årets resultat har været tilfredsstillende.
 

Vigtige begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som vil kunne påvirke selskabets økonomiske stilling væsentligt.
 

Selskabets forventninger til fremtiden

Selskabet forventer et positivt resultat i de kommende år.
 

Kapitalforhold                                                                                             
Dann Andersen Østerøvej 75, 5800 Nyborg, ejer mere end 5 % af kapitalen.

 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

 

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttoresultat.

 

Bruttoresultat

Bruttoresultatet består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, vareforbrug, andre driftsindtægter samt andre eksterne omkostninger.

 

Nettoomsætning
I resultatopgørelsen indtægtsføres nettoomsætning efter faktureringskriteriet. Der foretages sædvanlig periodisering af indtægter og udgifter.

 

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.

 

Andre driftsindtægter/-omkoatninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens væsentligste aktiviteter.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta.
 

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill måles til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivning foretages lineært over den forventede levetid, der udgør 5 år.

 

Materielle anlægsaktiver
Driftsmidler måles til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede levetid, der udgør 4 - 10 år.
 

Nyanskaffelser med en anskaffelsessum under den skattemæssige grænse for småanskaffelser udgiftsføres i anskaffelsesåret.
 

Varebeholdninger
Varelager måles til kostpris eller dagspris, hvor denne er lavere.

 
Varer under fremstilling samt færdigvarer måles til materialepris og direkte lønudgifter. Der er nedskrevet for ukurans.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

 

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger måles til nominel værdi.
 

Gæld
Gæld måles til amortiseret kostpris.
 

Selskabsskat og udskudt skat
I resultatopgørelsen indregnes beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, regulering af udskudt skat samt eventuelle reguleringer af tidligere års skatter.
 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster.
 

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.
 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttoresultat 5.824.628 3.191.719
Personaleomkostninger 1 -4.071.689 -2.171.178
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -139.599 -135.166
Resultat af ordinær primær drift 1.613.340 885.375
Øvrige finansielle omkostninger -61 -18
Ordinært resultat før skat 1.613.279 885.357
Skat af årets resultat 3 -359.753 -195.795
Årets resultat 1.253.526 689.562
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 54.000 52.900
Overført resultat 1.199.526 636.662
I alt 1.253.526 689.562

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Goodwill 300.000 400.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt 4 300.000 400.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 171.235 210.834
Materielle anlægsaktiver i alt 5 171.235 210.834
Anlægsaktiver i alt 471.235 610.834
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 672.307 667.374
Igangværende arbejder for fremmed regning 125.000 0
Periodeafgrænsningsposter 43.277 26.694
Tilgodehavender i alt 840.584 694.068
Likvide beholdninger 3.184.452 1.205.189
Omsætningsaktiver i alt 4.025.036 1.899.257
Aktiver i alt 4.496.271 2.510.091

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Overført resultat 3.085.353 1.885.827
Forslag til udbytte 54.000 52.900
Egenkapital i alt 3.189.353 1.988.727
Hensættelse til udskudt skat 6 87.661 113.036
Hensatte forpligtelser i alt 87.661 113.036
Leverandører af varer og tjenesteydelser 111.484 51.985
Skyldig selskabsskat 131.458 118.416
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 921.115 237.927
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 55.200 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.219.257 408.328
Gældsforpligtelser i alt 1.219.257 408.328
Passiver i alt 4.496.271 2.510.091

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 50.000 1.885.827 52.900 1.988.727
Betalt udbytte 0 0 -52.900 -52.900
Årets resultat 0 1.199.526 54.000 1.253.526
Egenkapital, ultimo 50.000 3.085.353 54.000 3.189.353

Noter

1. Personaleomkostninger

  2018 2017
  kr. kr.
Løn og gager 3.541.993 1.954.982
Pensionsbidrag 432.728 189.969
Andre omkostninger til social sikring 96.968 26.227
  4.071.689 2.171.178

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2018 2017
  kr. kr.
Goodwill 100.000 100.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 39.599 35.166
  139.599 135.166

3. Skat af årets resultat

  2018 2017
  kr. kr.
Aktuel skat 381.458 218.416
Ændring af udskudt skat -25.375 -22.621
Regulering vedrørende tidligere år 3.670 0
  359.753 195.795

4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

  Goodwill
  kr.
Kostpris primo 500.000
Tilgang 0
Afgang 0
Kostpris ultimo 500.000
Af- og nedskrivning primo 100.000
Årets afskrivning 100.000
Af- og nedskrivning ultimo 200.000
Regnskabsmæssig værdi ultimo 300.000

5. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Andre Anlæg mv.
  kr.
Kostpris primo 246.000
Tilgang 0
Afgang 0
Kostpris ultimo 246.000
 
Opskrivninger primo 0
Årets opskrivning 0
Opskrivninger ultimo 0
 
Af- og nedskrivning primo 35.166
Årets afskrivning 39.599
Tilbageførsel ved afgang 0
Af- og nedskrivning ultimo 74.765
 
Regnskabsmæssig værdi ultimo 171.235
 

6. Hensættelse til udskudt skat

  Midlertidig forskel
  kr.
Immaterielle anlægsaktiver 300.000
Materielle anlægsaktiver 98.460
  398.460
Udskudt skat, 22 % 87.661

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Leasingforpligtelse på 129.000 kr. fordelt over 54 måneder.

8. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Ingen.

9. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018
Gennemsnitligt antal ansatte 10
false false true true 01/01/2017 31/12/2017 Andre erklæringer uden sikkerhed Nyborg ErhvervsRevision ApS Kirkegade 1 5800 Nyborg 387571052018-01-012018-12-31 387571052018-01-012018-12-311 387571052018-01-012018-12-310 387571052018-01-012018-12-312 387571052017-01-012017-12-31 387571052018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 387571052017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 387571052018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 387571052017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 387571052018-12-31 387571052017-12-31 387571052018-01-01fsa:ContributedCapitalMember 387571052018-01-01fsa:RetainedEarningsMember 387571052018-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 387571052018-01-01 387571052018-01-012018-12-31fsa:ContributedCapitalMember 387571052018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 387571052018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 387571052018-12-31fsa:ContributedCapitalMember 387571052018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 387571052018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK