GHIT ApS

Ilfordvej 8

2300 København S


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
17/03/2018
Gustav Hvilsted
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenGHIT ApS
Ilfordvej 8
2300 København S
e-mailadresse:gh@ghit.dk
CVR-nr:32780431
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
RevisorJST Revision
Edvard Thomsens Vej 63, 3 1
2300 København S
DK Danmark
CVR-nr:26344735
P-enhed:1008803230

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017 for GHIT ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2017.

 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


København, den 14/03/2018

Direktion
Gustav HvilstedDen uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i GHIT ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for GHIT ApS for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.København, 14/03/2018Jan Storgaard , mne32067
Registreret revisor
JST Revision
CVR: 26344735

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter er levering af IT ydelser.


Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatet er tilfredsstillende og som forventet. For det kommende regnskabsår forventes et positivt resultat.

 

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

 

Årsrapporten er aflagt i danske kroner (DKK).

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

 

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning fratrukket vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

 

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, nedskrivning af tilgodehavender m.v.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til pension og social sikring o.l. for virksomhedens medarbejdere.  

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

 

Selskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning. Moderselskabet Holdepladsen ApS er administrationsselskab og betaler dermed koncernens samlede selskabsskat til skattemyndighederne.

 

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat, som endnu ikke er afregnet med administrationsselskabet, indregnes i balancen som "Selskabsskat".

Balance

Tilgodehavender

 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi med fradrag for nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

 

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

 

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen baseret for den for indeværende år anvendte skattesats, 22 %.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres.

 

Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 911.258 801.430
Personaleomkostninger 1 -615.070 -573.073
Resultat af ordinær primær drift 296.188 228.357
     Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder -1.308 -2.986
Ordinært resultat før skat 294.880 225.371
Skat af årets resultat 2 -64.856 -49.566
Årets resultat 230.024 175.805
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 230.000 200.000
Overført resultat 24 -24.195
I alt 230.024 175.805

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 122.206 68.313
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 151.408 0
Tilgodehavender i alt 273.614 68.313
Likvide beholdninger 321.169 517.827
Omsætningsaktiver i alt 594.783 586.140
Aktiver i alt 594.783 586.140

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat 55.337 55.313
Forslag til udbytte 230.000 200.000
Egenkapital i alt 365.337 335.313
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0 57.718
Skyldig selskabsskat 64.856 49.566
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 164.590 143.543
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 229.446 250.827
Gældsforpligtelser i alt 229.446 250.827
Passiver i alt 594.783 586.140

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 80.000 55.313 200.000 335.313
Betalt udbytte -200.000 -200.000
Årets resultat 24 230.000 230.024
Egenkapital, ultimo 80.000 55.337 230.000 365.337

Noter

1. Personaleomkostninger

  2017 2016
  kr. kr.
Løn og gager 526.081 488.101
Pensionsbidrag 84.000 79.500
Andre omkostninger til social sikring 4.989 5.472
  615.070 573.073

 

2. Skat af årets resultat

  2017 2016
  kr. kr.
Aktuel skat 64.856 49.566
Ændring af udskudt skat 0 0
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  64.856 49.566

 

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v. Holdepladsen ApS er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. Koncernens danske selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

 

Selskabet har herudover ingen eventualposter, udover hvad der allerede er oplyst i årsregnskabet.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke stillet pant eller anden form for sikkerhed, udover hvad der er oplyst i årsregnskabet.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2017 2016
Gennemsnitligt antal ansatte 1 1
false false true false true 01/01/2016 31/12/2016 Erklæring om udvidet gennemgang false false false false Jan Storgaard Edvard Thomsens Vej 63 2300 København S 327804312017-01-012017-12-31 327804312017-01-012017-12-311 327804312017-01-012017-12-310 327804312016-01-012016-12-31 327804312017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 327804312016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 327804312017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 327804312016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 327804312017-12-31 327804312016-12-31 327804312017-01-01fsa:ContributedCapitalMember 327804312017-01-01fsa:RetainedEarningsMember 327804312017-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 327804312017-01-01 327804312017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 327804312017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 327804312017-12-31fsa:ContributedCapitalMember 327804312017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 327804312017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK