DIN LOKALE TØMRER"SØNDERSIGHUSET" ApS

Ørumvej 105

9700 Brønderslev


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
02/06/2017
Preben Møgelmose
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenDIN LOKALE TØMRER"SØNDERSIGHUSET" ApS
Ørumvej 105
9700 Brønderslev
Telefonnummer:98835822
Fax:98811557
CVR-nr:30498429
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseDanske Bank
Nygade 2
9700 Brænderslev

Ledelsespåtegning

Direktionen aflægger hermed årsregnskabet for 1. januar  2016 til 31.december 2016, for ”Din lokale Tømrer Søndersighuset ApS”

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt resultat af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar  til 31. december 2016.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

 


Brønderslev, den 02/06/2017

Direktion
John Sørensen
DirektørLedelsesberetning

Hovedaktiviteter
....
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
.....
Begivenheder efter regnskabets afslutning
.....
 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og anerkendt regnskabspraksis. Årsrapporten er aflagt efter reglerne for klasse B virksomheder.
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægtskriterium
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt realiserede og urealiserede kursreguleringer på transaktioner i fremmed valuta

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat- opgørelsen med  den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der vurderes til:
Driftsmateriel og inventar, 3 – 7 år

Afskrivning på anlægsaktiver påbegyndes når de tages i brug. Aktiver med en kostpris på ikke over kr. 12.300 indregnes som omkostning i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO metoden eller nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Udskudt skat
Udskudt skat indregnes i balancen på grundlag af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs-mæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Den udskudte skat beregnes med gældende skattesats.

Udskudt skatteaktiv indregnes i balancen til den værdi, det forventes at kunne realiseres til.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser indregnes på stiftelsestidspunktet til kostpris. Efterfølgende måles gældsforpligtelser til amortiseret kostpris, hvilket for kortfristede gældsforpligtelser og variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til nominel gæld.

Fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutadifferencer indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostningernvendt regnskabspraksis

 

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttoresultat 668.827 724.706
Distributionsomkostninger -348.473 -380.527
Administrationsomkostninger -65.197 -72.931
Andre driftsindtægter 84.132
Andre driftsomkostninger -224.730 -284.862
Resultat af ordinær primær drift 30.427 70.518
Andre finansielle indtægter 287
Øvrige finansielle omkostninger -12.180 -19.529
Ordinært resultat før skat 18.247 51.276
Skat af årets resultat 1.409 74.779
Årets resultat 19.656 126.055
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 19.656 126.055
I alt 19.656 126.055

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Grunde og bygninger 5.279 5.279
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 340.322 405.322
Materielle anlægsaktiver i alt 1 345.601 410.601
Anlægsaktiver i alt 345.601 410.601
Råvarer og hjælpematerialer 10.000 10.000
Varebeholdninger i alt 10.000 10.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 148.330 103.119
Tilgodehavende skat 29.846 28.504
Andre tilgodehavender 125.000
Tilgodehavender i alt 303.176 131.623
Likvide beholdninger 18.575
Omsætningsaktiver i alt 313.176 160.198
Aktiver i alt 658.777 570.799

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 310.714 291.058
Egenkapital i alt 435.714 416.058
Gæld til banker 40.559
Leverandører af varer og tjenesteydelser 31.420 6.744
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 151.084 147.997
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 223.063 154.741
Gældsforpligtelser i alt 223.063 154.741
Passiver i alt 658.777 570.799

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Registreret kapital mv. Overført resultat I alt
kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 291.058 416.058
Årets resultat 19.656 19.656
Egenkapital, ultimo 125.000 310.714 435.714

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

  Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre Anlæg mv.
  kr. kr. kr.
Kostpris primo 5279 xxx.xxx 609300
Tilgang xxx.xxx xxx.xxx 0
Afgang -xxx.xxx -xxx.xxx 0
Kostpris ultimo 5279 xxx.xxx 609300
       
Opskrivninger primo xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx
Årets opskrivning xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx
Opskrivninger ultimo xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx
       
Af- og nedskrivning primo -xxx.xxx -xxx.xxx -203978
Årets afskrivning -xxx.xxx -xxx.xxx -65000
Tilbageførsel ved afgang xxx.xxx xxx.xxx 0
Af- og nedskrivning ultimo -xxx.xxx -xxx.xxx -203978
       
Regnskabsmæssig værdi ultimo 5279 xxx.xxx 340322
 

 

false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Ingen bistand Preben Møgelmose Bredgade 153 9700 304984292016-01-012016-12-31 304984292016-01-012016-12-310 304984292015-01-012015-12-31 304984292016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 304984292015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 304984292016-12-31 304984292015-12-31 304984292016-01-01fsa:ContributedCapitalMember 304984292016-01-01fsa:RetainedEarningsMember 304984292016-01-01 304984292016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 304984292016-12-31fsa:ContributedCapitalMember 304984292016-12-31fsa:RetainedEarningsMember iso4217:DKK