GRABBE SERVICE ApS

Hammersholt Erhvervspark 40

3400 Hillerød


Årsrapport

1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
10/12/2018
Kern Larsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenGRABBE SERVICE ApS
Hammersholt Erhvervspark 40
3400 Hillerød
Telefonnummer:41249314
CVR-nr:35049428
Regnskabsår:01/07/2017 - 30/06/2018

Ledelsespåtegning


, den

Direktion
Kern Karsten LarsenLedelsesberetning

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt Ârsrapporten for regnskabsÂret 01-07-2017 - 30-06-2018 for Grabbe Service ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-06-2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2017 - 30-06-2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Det er på generalforsamlingen vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres.

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

 

Hillerød den 10 december 2018

 

Direktion

 

Kern Karsten Larsen


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindelig anerkendt regnskabspraksis og er aflagt i danske kroner.

 

Resultatopgørelse

 

Indtægtskriterie:

Som Indtægtskriterie er anvendt faktureringsprincippet.

 

Produktionsomkostninger:

Produktionsomkostninger indeholder de direkte omkostninger vedrørende arbejdsopgavernes udførsel, herunder vareforbrug, af- og nedskrivninger, samt personaleomkostninger, der er afholdt for at opnå åres nettoomsætning.

 

Distributionsomkostninger:

Distributionsomkostninger indeholder omkostninger i form af reklame, sponsoraftaler, repræsentation mv.

 

Administrationsomkostninger:

Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til administration, lejemålets drift mv. herunder af- og nedskrivninger

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter og evt. godtgørelse under a´contoskatteordningen.

 

Skatter

I resultatopgørelsen er udgift før beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, regulering for årets ændringer i hensættelse til udskudt skat samt eventuelle reguleringer af tidligere års skatter.

 

I balancen er den beregnet skat af åres skattepligtige indkomst indregnet som gæld, medens den beregnet udskudte skat er indregnet under hensatte forpligtigelser.

 

Den udskudte skat er beregnet med 30 % på grundlag af forskellen på den regnskabs- og skattemæssige værdi af bygningen.

 

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver er optaget til anskaffelsessum med fradrag af foretagne afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede levetid.

Driftsmidler og inventar 5 år

Ombygning lejede lokaler 10 år

Stiftelsesomkostninger 5 år

 

Afskrivninger på et anlægsaktiv påbegyndes, når det tages i brug.

Småanskaffelser under 12.800,00 kr. udgiftsføres i resultatopgørelsen

Fortjeneste og tab ved afhændelse af driftsmidler og inventar bogføres under afskrivninger.

 

Varebeholdninger:

Varebeholdninger indregnes til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Til kostpris er tillagt hjemtagelsesomkostninger.

 

Tilgodehavende:

Tilgodehavende for salg optages til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

 

Gæld til pantebreve:

Gæld til pantebreve indregnes til kostprisen på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til pantebrevskreditor til kostpris. Kurstab og låneomkostninger er fradraget på optagelsestidspunktet.

 

Gældsforpligtigelse i øvrigt:

Øvrige gældsforpligtigelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

 

Forslag til udbytte for regnskabsåret:

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsårets indregnes som forpligtigelse.

 

 

 

Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Nettoomsætning 449.335 402.694
Eksterne omkostninger -338.570 -300.591
Bruttoresultat 110.765 102.103
Personaleomkostninger -123.885 -161.850
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -3.000
Resultat af ordinær primær drift -16.120 -59.747
Øvrige finansielle omkostninger -52.562 -18.897
Ordinært resultat før skat -68.682 -78.644
Skat af årets resultat 0
Årets resultat -68.682 -78.644
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -68.682
I alt -68.682 -78.644

Balance 30. juni 2018

Aktiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 9.000
Materielle anlægsaktiver i alt 9.000
Deposita 25.247 17.476
Finansielle anlægsaktiver i alt 25.247 17.476
Anlægsaktiver i alt 34.247 17.476
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 9.693 19.344
Igangværende arbejder for fremmed regning 11.333
Periodeafgrænsningsposter 11.333 0
Tilgodehavender i alt 21.026 30.677
Likvide beholdninger 2.690 5.956
Omsætningsaktiver i alt 23.716 36.633
Aktiver i alt 57.963 54.109

Balance 30. juni 2018

Passiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat -273.137 -203.525
Egenkapital i alt -193.137 -123.525
Leverandører af varer og tjenesteydelser 156.902 118.132
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 19.451
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 74.747 59.502
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 251.100 177.634
Gældsforpligtelser i alt 251.100 177.634
Passiver i alt 57.963 54.109
false false false false true 01/07/2016 30/06/2017 Ingen bistand Grabbe Service ApS Hammersholt Erhvervspark 40 3400 Hillerød 350494282017-07-012018-06-30 350494282017-07-012018-06-300 350494282016-07-012017-06-30 350494282017-07-012018-06-30fsa:RetainedEarningsMember 350494282018-06-30 350494282017-06-30 iso4217:DKK