TÅRNBY VVS TEKNIK ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
19/06/2015
Casper Palmqvist
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTÅRNBY VVS TEKNIK ApS
Vestbirk Alle 40
2770 Kastrup
Telefonnummer:30291687
CVR-nr:32086853
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
BankforbindelseDanske Bank
Amagerbrogade 105
2300 København S
RevisorADDEA REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Amaliegade 35
1256 København K
DK Danmark
CVR-nr:36074981
P-enhed:1019650177

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for Tårnby VVS Teknik ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af
selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision, og har i tidligere regnskabsår fravalgt revision.


Kastrup, den 19/06/2015

Direktion
Casper Palmqvist
Den uafhængige revisors erklæring om review

Til kapitalejerne i Tårnby VVS Teknik ApS.

Vi har udført review af årsregnskabet for Tårnby VVS Teknik ApS for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusionom årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis.

København, 19/06/2015Brian Frost Klogborg
Registreret revisor
ADDEA REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet og aktivets værdi kan måles pålideligt.


Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en
retlig eller faktisk forpligtelse og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet og forpligtelsen kan måles pålideligt.


Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning
sker som beskrevet for hvert enkel regnskabspost nedenfor.


Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.


I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger
indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og
forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle
omkostninger.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste og - tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

 

Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har
fundet sted inden årets udgang og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes afregnet.
Nettoomsætningen måles eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.


Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,
lokaler mv.


Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til
selskabets personale.


Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, rentedelen
af finansielle leasingydelser, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende
værdipapirer og transaktioner i fremmed valuta, amortiseringstillæg vedrørende prioritetsgæld,
kontantrabatter mv. samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i
resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen
med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balance

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.


Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.


Der foretages lineære afskrivninger, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider:


Goodwill                                                                                   5 år


Immaterielle anlægsaktiver nedskrives til genindvendingsværdien, såfremt denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.

 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstids-
punktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.


Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.


Der foretages lineære afskrivninger, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider:


Andre anlæg, driftsmateriel og inventar                                    3 - 5 år


Aktiver med en kostpris under kr. 12.300 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultat-
opgørelsen på anskaffelsestidspunktet.


Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvendingsværdien, såfremt denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstids-
punktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger

Varebeholdninger
Varebeholdning optages til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.
Der foretages nedskrivning for ukurante varebeholdninger.


Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.


Periodeafgrænsning
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.


Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet
skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.


Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssige og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor
opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt
skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.


Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselberettiget skattemæssige underskud,
indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af
fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske
skatteenhed og jurisdiktion.


Finansielle gældsforpligtelser
Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, der forventes holdt til udløb,
indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte låneomkostninger
samt kurstab. I efterfølgende perioder måles lånene til nominel restgæld med reduktion af endnu
ikke resultatførte låneomkostninger og kurstab.


Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i alt væsentlighed svarer til nominel
værdi.

Udbytte
Udbytte indregnes som en forpligtelse såfremt det indgår i ledelsens forslag til resultatdisponering
jf. ÅRL. § 48. Forpligtelsen medtages i balancen under "Forslag til udbytte for regnskabsåret".

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Bruttoresultat 986.947 1.012.354
Personaleomkostninger 1 -942.555 -867.240
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 0 -36.310
Resultat af ordinær primær drift 44.392 108.804
Andre finansielle indtægter 918 720
Øvrige finansielle omkostninger -1.645 -291
Ordinært resultat før skat 43.665 109.233
Ekstraordinært resultat før skat 43.665 109.233
Skat af årets resultat 3 -16.768 -34.086
Årets resultat 26.897 75.147
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser 70.000 30.000
Overført resultat -43.103 45.147
I alt 26.897 75.147

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Goodwill 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 4 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 65.000 0
Materielle anlægsaktiver i alt 5 65.000 0
Anlægsaktiver i alt 65.000 0
Fremstillede varer og handelsvarer 108.350 117.725
Varebeholdninger i alt 108.350 117.725
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 62.433 89.837
Andre tilgodehavender 19.986 36.106
Periodeafgrænsningsposter 11.992 18.680
Tilgodehavender i alt 94.411 144.623
Likvide beholdninger 636.595 613.505
Omsætningsaktiver i alt 839.356 875.853
Aktiver i alt 904.356 875.853

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overkurs ved emission 261.533 261.533
Overført resultat 109.050 152.153
Egenkapital i alt 6 495.583 538.686
Hensættelse til udskudt skat 6.919 0
Hensatte forpligtelser i alt 6.919 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 115.290 151.147
Skyldig selskabsskat 40.369 29.375
Anden gæld 176.195 126.645
Forslag til udbytte for regnskabsåret 70.000 30.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 401.854 337.167
Gældsforpligtelser i alt 401.854 337.167
Passiver i alt 904.356 875.853

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014 2013
     
Løn og gager 836.036 745.538
Pensionsbidrag 86.260 86.686
Andre omkostninger til social sikring 20.650 11.100
Andre personaleomkostninger -391 23.916
  942.555 867.240

 

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2014 2013
     
Goodwill 0 10.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 26.310
Tab ved salg af materielle anlægsaktiver 0 0
  0 36.310
     

 

3. Skat af årets resultat

  2014 2013
     
Aktuel skat 9.849 41.375
Ændring af udskudt skat 0 1.789
Regulering vedrørende tidligere år 6.919 -9.078
  16.768 34.086

 

4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

  Goodwill
  kr.
Kostpris primo 50.000
Tilgang 0
Afgang 0
Kostpris ultimo 50.000
   
Af- og nedskrivning primo -50.000
Årets afskrivning 0
Af- og nedskrivning ultimo -50.000
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 0
 

 

5. Materielle anlægsaktiver i alt

  Andre Anlæg mv.
  kr.
Kostpris primo 131.550
Tilgang 65.000
Afgang 0
Kostpris ultimo 196.550
   
   
Af- og nedskrivning primo -131.550
Årets afskrivning 0
Tilbageførsel ved afgang 0
Af- og nedskrivning ultimo -131.550
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 65.000
 

 

6. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Overkurs Overført resultat Ialt
         
Saldo primo 125.000 261.533 152.153 538.686
Udloddet ordinært udbytte 0 0 -70.000 -70.000
Årets resultat 0 0 26.897 26.897
Egenkapital ultimo 125.000 261.533 109.050 495.583
 

 

Virksomhedskapitalen fordeler sig i 125.000 anparter à kr. 1. 
Anparterne er ikke opdelt i klasser 

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har huslejeforpligtelse på tkr. 35 og leasingforpligtelse på tkr. 7.


Derudover har selskabet ingen kautions- eller eventualforpligtelser eller pantsatte aktiver.

01/01/2013 31/12/2013 Den uafhængige revisors erklæringer (review) Addea Revision ApS Amaliegade 35 1256 København K 320868532014-01-012014-12-31 320868532014-01-012014-12-311 320868532014-01-012014-12-310 320868532013-01-012013-12-31 320868532014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInLiabilitiesMember 320868532013-01-012013-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInLiabilitiesMember 320868532014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 320868532013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 320868532014-12-31 320868532013-12-31 iso4217:DKK