REVIZONE ApS

Blommevænget 140C

8300 Odder


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
21/06/2016
Leif Rasmussen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenREVIZONE ApS
Blommevænget 140C
8300 Odder
CVR-nr:30553624
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
BankforbindelseFolkesparekassen

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2015 - 31-12-2015 for ReviZone ApS.

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2015 - 31-12-2015.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende år ikke skal revideres.

 

Betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Saksild, den 21/06/2016

Direktion
Leif Rasmussen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende år ikke skal revideres.

Betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive regnskabs- og bogføringsvirksomhed, samt hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabet er afsluttet med et overskud. Årets resultat anses for værende tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomheden finansielle stilling.


Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttoresultat 834.146 787.366
Personaleomkostninger 1 -653.281 -580.504
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -71.804 -61.900
Resultat af ordinær primær drift 109.061 144.962
Andre finansielle indtægter 3.673 3.158
Øvrige finansielle omkostninger 2 -18.528 -32.466
Ordinært resultat før skat 94.206 115.654
Skat af årets resultat -33.056 -38.660
Årets resultat 61.150 76.994
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 60.000 0
Overført resultat 1.150 76.994
I alt 61.150 76.994

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Grunde og bygninger 102.801 128.326
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 242.419 258.987
Materielle anlægsaktiver i alt 345.220 387.313
Andre værdipapirer og kapitalandele 97.928 74.942
Finansielle anlægsaktiver i alt 97.928 74.942
Anlægsaktiver i alt 443.148 462.255
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 312.596 48.967
Igangværende arbejder for fremmed regning 90.000 125.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 119.641 12.708
Andre tilgodehavender 22.980 18.500
Tilgodehavender i alt 545.217 205.175
Likvide beholdninger 0 104.972
Omsætningsaktiver i alt 545.217 310.147
Aktiver i alt 988.365 772.402

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 128.115 126.965
Forslag til udbytte 60.000 0
Egenkapital i alt 313.115 251.965
Gæld til banker 152.414 185.684
Langfristede gældsforpligtelser i alt 152.414 185.684
Gæld til banker 2.841 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 25.440 63.373
Skyldig selskabsskat 27.056 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 428.123 271.380
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 39.376 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 522.836 334.753
Gældsforpligtelser i alt 675.250 520.437
Passiver i alt 988.365 772.402

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015 2014
  kr. kr.
Løn og gager 625.265 482.777
Omkostninger til social sikring 12.650 86.790
Andre personaleomkostninger 15.366 10.937
  653.281 580.504

2. Øvrige finansielle omkostninger

  2015 2014
  kr. kr.
Renter pengeinstitutter mv. 2.825 4.644
Kreditorrenter 451 191
Renteudgifter billån 8.731 10.439
Renter på gæld til anpartshaver 1.108 1.219
Renter og gebyrer uden fradrag 5.413 2.613
Renter af gæld til associerede virksomheder 0 11.602
Procenttillæg 0 1.758
  18.528 32.466

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

5. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
false Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed true 01/01/2014 31/12/2014 Ingen bistand Leif Rasmussen Blommevænget 140C 8300 Odder true false false false 305536242015-01-012015-12-31 305536242015-01-012015-12-310 305536242014-01-012014-12-31 305536242015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 305536242014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 305536242015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 305536242014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 305536242015-12-31 305536242014-12-31 iso4217:DKK