Elite Group IVS

Roholmsvej 12

2620 Albertslund


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
10/05/2019
Jannick Joel
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenElite Group IVS
Roholmsvej 12
2620 Albertslund
Telefonnummer:40170545
e-mailadresse:jj@elitegroup.dk
CVR-nr:38663968
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

 

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er, at levere markedsføringsløsninger til erhvervsdrivende via internettet.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen anser virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold for at være i overensstemmelse med det forventede i dets første regnskabsår.


Årets resultat anses for acceptabel over for direktionens forventninger.

 

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der har efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. 


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Nettoomsætning 566.787 291.916
Vareforbrug -258.300 -54.704
Bruttoresultat 308.487 237.212
Personaleomkostninger -128.081
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -8.919
Andre driftsomkostninger -283.661 -88.320
Resultat af ordinær primær drift 24.826 11.892
Øvrige finansielle omkostninger -13
Ordinært resultat før skat 24.826 11.879
Skat af årets resultat -5.462 -2.613
Årets resultat 19.364 9.266
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 19.364 9.266
I alt 19.364 9.266

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser -11.885 1.363
Tilgodehavender i alt -11.885 1.363
Likvide beholdninger 68.106 27.645
Omsætningsaktiver i alt 56.221 29.008
Aktiver i alt 56.221 29.008

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 1 1
Overført resultat 28.630 9.266
Egenkapital i alt 28.631 9.267
Skyldig selskabsskat 5.462 2.613
Langfristede gældsforpligtelser i alt 5.462 2.613
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 22.128 17.128
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 22.128 17.128
Gældsforpligtelser i alt 27.590 19.741
Passiver i alt 56.221 29.008

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true 24/05/2017 31/12/2017 Ingen bistand Jannick Joel Roholmsvej 12 G 2620 Albertslund true false false true 386639682018-01-012018-12-31 386639682017-05-242017-12-31 386639682018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 386639682017-05-242017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 386639682018-12-31 386639682017-12-31 iso4217:DKK