ENCON ApS

Lystgårdsparken, 37

8300 Odder


Årsrapport

1. oktober 2017 - 30. september 2018

Årsrapporten er godkendt den
15/02/2019
Susanne Kruse
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenENCON ApS
Lystgårdsparken, 37
8300 Odder
Telefonnummer:20337718
CVR-nr:30585615
Regnskabsår:01/10/2017 - 30/09/2018
BankforbindelseVestjysk Bank

Resultatopgørelse 1. okt. 2017 - 30. sep. 2018

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Nettoomsætning 201.800 243.612
Eksterne omkostninger -78.302 -79.734
Bruttoresultat 123.498 163.878
Personaleomkostninger -35.998 -123.261
Resultat af ordinær primær drift 87.500 40.617
Øvrige finansielle omkostninger -1.755 -13.587
Ordinært resultat før skat 85.745 27.030
Årets resultat 85.745 27.030
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 85.745 27.030
I alt 85.745 27.030

Balance 30. september 2018

Aktiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 93.929 125.239
Materielle anlægsaktiver i alt 93.929 125.239
Anlægsaktiver i alt 93.929 125.239
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 25.000 29.125
Tilgodehavender i alt 25.000 29.125
Likvide beholdninger 189.099 115.220
Omsætningsaktiver i alt 214.099 144.345
Aktiver i alt 308.028 269.584

Balance 30. september 2018

Passiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 94.445 8.701
Egenkapital i alt 219.445 133.701
Gæld til banker 70.852 102.543
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 17.731 33.340
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 88.583 135.883
Gældsforpligtelser i alt 88.583 135.883
Passiver i alt 308.028 269.584

Noter

1. Yderligere oplysninger om aktiviteter mv.

Hovedaktiviteten er regnskabsmæssige ydelser.

Der er ikke sket nogle ændringer i udviklingen af aktiviteter og økonomiske forhold.

Der er ikke efter regnskabts afslutning indtruffet væsentlige begivenheder.

2. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed true 01/10/2016 30/09/2017 Ingen bistand Susanne Kruse Lystgårdsparken, 37 8300 true false false false 305856152017-10-012018-09-30 305856152016-10-012017-09-30 305856152017-10-012018-09-30fsa:RetainedEarningsMember 305856152016-10-012017-09-30fsa:RetainedEarningsMember 305856152018-09-30 305856152017-09-30 iso4217:DKK