CJA INVEST ApS

Egelundsvej 9

8240 Risskov


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2018
Jens Peter Juul
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenCJA INVEST ApS
Egelundsvej 9
8240 Risskov
Telefonnummer:40203208
CVR-nr:29328145
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
BankforbindelseNordjyske Bank
Vodskovvej 43
9310 Vodskov
RevisorMN Revision og Rådgivning
Egå Havvej 25, 1 th
8250 Egå
DK Danmark
CVR-nr:30318269
P-enhed:1013127375

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning       
       
Ledelsen har dags dato aflagt årsrapport for 2017 for CJA Invest ApS.       
       
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Den valgte regnskabspraksis anses hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.  

 

Ledelsen erklærer sig hermed for at opfylde betingelserne for fravalg af revision efter årsregnskabslovens bestemmelser for det kommende regnskabsår.      
     
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingen godkendelse       
       
       


Risskov, den 30/04/2018

Direktion
Jens Peter Juul

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ledelsen erklærer sig hermed for at opfylde betingelserne for fravalg af revision efter årsregnskabslovens bestemmelser for det kommende regnskabsår.  

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i CJA INVEST ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for CJA INVEST ApS for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.


Egå, 31/05/2018Mogens Nygaard , mne10084
Statsautorisreret revisor
MN Revision og Rådgivning
CVR: 30318269

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at drive investeringsvirksomhed herunder eje kapitalandele i andre virksomheder samt relevant konsulentvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør et overskud på DKK 12.897, hvorefter egenkapitalen er positiv med DKK 1.033.616., hvilket betragtes som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt om indregning og måling       
       
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.       
       
Forpligtelse indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og der er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.       
       
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelse til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.       
       
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.       
       
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er udarbejdet i sammendraget form (benævnt bruttofortjeneste/bruttotab) i overensstemmelse med Årsregnskabslovens §32.

 

Nettoomsætning       
Nettoomsætning  indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.       
       
       
Andre eksterne omkostninger       
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.       
       
       
Finansielle poster       
Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

 

Skat       
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelse med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.       
       
Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat at årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.       
       
Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.       
       
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller nettoaktiver.

Balance

Finansielle anlægsaktiver       
Kapitalandele i virksomheder måles i balancen til anskaffelsessum med fradrag af nedskrivninger.       
       
       
Tilgodehavender       
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.       
      

Værdipapirer

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundla af den seneste noterede salgskurs.
       
Gæld       
Gæld måles til nominel værdi

 

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Bruttoresultat 103.485 98.110
Resultat af ordinær primær drift 103.485 98.110
Andre finansielle indtægter 3.760 43.431
Øvrige finansielle omkostninger -90.442 -6.602
Ordinært resultat før skat 16.803 134.939
Skat af årets resultat -3.906 -29.794
Årets resultat 12.897 105.145
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 12.897 105.145
I alt 12.897 105.145

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder 42.500 42.500
Finansielle anlægsaktiver i alt 1 42.500 42.500
Anlægsaktiver i alt 42.500 42.500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 32.750 2.750
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 450.000 450.000
Tilgodehavende skat 5.417
Tilgodehavender i alt 488.167 452.750
Andre værdipapirer og kapitalandele 214.400 453.200
Værdipapirer og kapitalandele i alt 214.400 453.200
Likvide beholdninger 642.035 434.243
Omsætningsaktiver i alt 1.344.602 1.340.193
Aktiver i alt 1.387.102 1.382.693

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 908.616 895.719
Egenkapital i alt 1.033.616 1.020.719
Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.000 2.000
Skyldig selskabsskat 0 27.469
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 351.486 332.505
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 353.486 361.974
Gældsforpligtelser i alt 353.486 361.974
Passiver i alt 1.387.102 1.382.693

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Registreret kapital mv. Overført resultat I alt
kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 895.719 1.020.719
Årets resultat 12.897 12.897
Egenkapital, ultimo 125.000 908.616 1.033.616

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

   

  Kapitalandele i associerede virksomheder
  kr.
Kostpris primo 42.500
Tilgang 0
Afgang 0
Kostpris ultimo 42.500
 
Nettoopskrivninger primo 0
Andel i årets resultat jf. note 0
Udloddet udbytte 0
Nettoopskrivninger ultimo 0
 
Regnskabsmæssig værdi ultimo 42.500
 
 
 


 

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:
 

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel Egenkapital Årets resultat
Q-PRO ApS, Hørning 33,33% - -
       

 

false false false false true 01/01/2016 31/12/2016 Revisionspåtegning false false false false Jens Peter Juul Egelundsvej 9 8240 293281452017-01-012017-12-31 293281452017-01-012017-12-311 293281452017-01-012017-12-310 293281452017-01-012017-12-312 293281452016-01-012016-12-31 293281452017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 293281452016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 293281452017-12-31 293281452016-12-31 293281452017-01-01fsa:ContributedCapitalMember 293281452017-01-01fsa:RetainedEarningsMember 293281452017-01-01 293281452017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 293281452017-12-31fsa:ContributedCapitalMember 293281452017-12-31fsa:RetainedEarningsMember iso4217:DKK