CHERRYWEB IVS

Boulevarden 17

7100 Vejle


Årsrapport

10. februar 2014 - 30. marts 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/08/2015
Alan Mark Kristensen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenCHERRYWEB IVS
Boulevarden 17
7100 Vejle
Telefonnummer:71992336
CVR-nr:35813551
Regnskabsår:10/02/2014 - 30/03/2015

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Ledelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2014/2015, for virksomheden Cherryweb IvS

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, den finansielle stilling, samt resultatet.

 

Selskabet har fravalgt revision ved stiftelsen

 

 

 


Vejle, den 31/08/2015

Direktion
Alan Mark Kristensen
DirektørAnvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder af- og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske hændelser vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Omregning af fremmed valuta:

 

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Beholdninger i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs

 

Selskabsskat og udskudt skat:

 

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat, og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

 

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtelser indregnes som kortfristede gældsforpligtelser i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.

 

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudte skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes at blive realiseret.

 

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de kan forventes at kunne realiseres til.

 

 

Resultatopgørelse

Indtægtskriterium

Indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser indregnes i det år, hvor levering har fundet sted, normalt fakturadatoen. Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

 

 

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til pålydende værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab, efter vurdering af den enkelte debitor.

 

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger indregnes til kurs 100

 

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser, samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

 

 

Resultatopgørelse 10. feb 2014 - 30. mar 2015

Note 2014/15 -
kr. kr.
Nettoomsætning 26.631
Eksterne omkostninger -14.345
Bruttoresultat 12.286
Resultat af ordinær primær drift 12.286
Andre finansielle indtægter 157
Ordinært resultat før skat 12.443
Skat af årets resultat -3.038
Årets resultat 9.405
Forslag til resultatdisponering
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 2.351
Overført resultat 7.054
I alt 9.405

Balance 30. marts 2015

Aktiver

Note 2014/15 -
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.473
Andre tilgodehavender 2.266
Tilgodehavender i alt 4.739
Likvide beholdninger 12.199
Omsætningsaktiver i alt 16.938
Aktiver i alt 16.938

Balance 30. marts 2015

Passiver

Note 2014/15 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 100
Andre reserver 2.351
Overført resultat 7.054
Egenkapital i alt 9.505
Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.894
Skyldig selskabsskat 3.038
Anden gæld 501
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 7.433
Gældsforpligtelser i alt 7.433
Passiver i alt 16.938
Ingen bistand Kim Jørgensen Sølvgade 10 8700 Horsens 358135512014-02-102015-03-30 358135512014-02-102015-03-300 358135512014-02-102015-03-30fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 358135512014-02-102015-03-30fsa:RetainedEarningsMember 358135512015-03-30 iso4217:DKK