Tempohousing Sweden A/S

Viggo Rothes Vej 25

2920 Charlottenlund


Årsrapport

1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
04/01/2019
Erik Hoffmann-Petersen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTempohousing Sweden A/S
Viggo Rothes Vej 25
2920 Charlottenlund
e-mailadresse:ehoffmann@tempohousing.com
CVR-nr:37189421
Regnskabsår:01/07/2017 - 30/06/2018
BankforbindelseNordea Bank Danmark A/S
RevisorROS REVISION - REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Saksholmvej 33
4733 Tappernøje
DK Danmark
CVR-nr:30520963
P-enhed:1014224536

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Tempohousing Scandinavia A/S.

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

 

 


Charlottenlund, den 02/01/2019

Direktion
Erik Hoffmann-PetersenBestyrelse
Henrik Lawaetz
Erik Hoffmann-Petersen
Lars Lokdam

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Tempohousing Sweden A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Tempohousing Sweden A/S for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.


Tappernøje, 02/01/2019Per Top
Registreret revisor
ROS REVISION - REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 30520963

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at udvikle, markedsføre, sælge og opføre modulbaserede boligenheder i sverige.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 udviser et resultat på kr. -56.498.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Regnskabsklasse Årsrapporten for Tempohousing Scandinavia A/S for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. 

Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Generelt  om indregning og måling Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

 

Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg og administration.

 

Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring. Andre personaleomkostninger indregnes under andre eksterne omkostninger.

 

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier: Brugstid Restværdi Indretning af lejede lokaler 5 år 0% Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

 

Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt kursreguleringer af gæld og transaktioner i fremmed valuta.

 

Skat af årets resultat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Vurderes restværdien som højere end aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning måles til kostprisen af det udførte arbejde. Kostprisen svarer til de påløbne produktionsomkostninger fra projektets start og frem til balancedagen. Entreprisekontrakter Indtægter fra entreprisekontrakter indregnes som nettoomsætning på tidspunktet for levering og fakturering. Kontrakterne måles til salgsværdien på tidspunktet for fakturering. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

 

Periodeafgrænsningsposter, aktiver Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

 

Hensatte forpligtelser Udskudt skat Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

 

Finansielle gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi. Aktuelle skatteforpligtelser Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter. Anden gæld Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

Note 2017/18 2017
kr. kr.
Nettoomsætning 82.580 0
Andre driftsindtægter 1.573.218 0
     Udviklingsomkostninger -1.659.283
Bruttoresultat -3.485 0
Bruttofortjeneste/Bruttotab 1.494.719
Personaleomkostninger 1 0 -92.733
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -50.116 -2.810
Resultat af ordinær primær drift -53.601 1.399.176
Øvrige finansielle omkostninger -2.897 -227.202
Ordinært resultat før skat -56.498 1.171.974
Skat af årets resultat 2
Årets resultat -56.498 914.153
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -56.498 -914.153
I alt -56.498 914.153

Balance 30. juni 2018

Aktiver

Note 2017/18 2017
kr. kr.
Indretning af lejede lokaler 0 50.116
Materielle anlægsaktiver i alt 3 0 50.116
Anlægsaktiver i alt 0 50.116
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 85.800
Igangværende arbejder for fremmed regning 3.196.038 2.434.904
Andre tilgodehavender 132.087 64.836
Periodeafgrænsningsposter 186.908 597.385
Tilgodehavender i alt 3.515.033 3.182.925
Likvide beholdninger 48.681 659.092
Omsætningsaktiver i alt 3.563.714 3.842.017
Aktiver i alt 3.563.714 3.892.133

Balance 30. juni 2018

Passiver

Note 2017/18 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 500.000 500.000
Overført resultat 513.025 569.523
Egenkapital i alt 1.013.025 1.069.523
Hensættelse til udskudt skat 132.558 132.558
Hensatte forpligtelser i alt 132.558 132.558
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 1.114.995
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 1.695.552 0
Skyldig selskabsskat 35.794 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 661.890 62.830
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 24.895 1.512.227
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.418.131 2.690.052
Gældsforpligtelser i alt 2.418.131 2.690.052
Passiver i alt 3.563.714 3.892.133

Egenkapitalopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

Registreret kapital mv. Overført resultat I alt
kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 500.000 569.523 1.069.523
Årets resultat -56.498 -56.498
Egenkapital, ultimo 500.000 513.025 1.013.025

Noter

1. Personaleomkostninger

  2017/18 2017
  kr. kr.
Løn og gager 0 92733
Pensionsbidrag 0 0
Andre omkostninger til social sikring 0 0
  0 92733

2. Skat af årets resultat

  2017/18 2017
  kr. kr.
Aktuel skat 0 35794
Ændring af udskudt skat 0 222027
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  0 257821

3. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre Anlæg mv.
  kr. kr. kr.
Kostpris primo 0 0 56205
Tilgang 0 0 0
Afgang 0 0 -56205
Kostpris ultimo 0 0 0
     
Opskrivninger primo 0 0 0
Årets opskrivning 0 0 0
Opskrivninger ultimo 0 0 0
     
Af- og nedskrivning primo 0 0 -6089
Årets afskrivning 0 0 0
Tilbageførsel ved afgang 0 0 6089
Af- og nedskrivning ultimo 0 0 0
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 0 0 0
false false false false true 01/01/2017 30/06/2017 Revisionspåtegning false false false false Erik Hoffmann-Petersen Viggo Rothes vej 25 2920 371894212017-07-012018-06-30 371894212017-07-012018-06-301 371894212017-07-012018-06-300 371894212017-07-012018-06-300 371894212017-07-012018-06-301 371894212017-07-012018-06-302 371894212017-07-012018-06-302 371894212017-01-012017-06-30 371894212017-07-012018-06-30fsa:RetainedEarningsMember 371894212017-01-012017-06-30fsa:RetainedEarningsMember 371894212018-06-30 371894212017-06-30 371894212017-07-01fsa:ContributedCapitalMember 371894212017-07-01fsa:RetainedEarningsMember 371894212017-07-01 371894212017-07-012018-06-30fsa:RetainedEarningsMember 371894212018-06-30fsa:ContributedCapitalMember 371894212018-06-30fsa:RetainedEarningsMember iso4217:DKK