RONNY BØRGER ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
30/05/2015
Ronny Børger
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenRONNY BØRGER ApS
Astridsvej 8
2770 Kastrup
Telefonnummer:70225215
CVR-nr:29793581
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for01.01.2014 – 31.12.2014 for Ronny Børger ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet efter vor opfattelse giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Ledelsen anser betingelserne i årsregnskabslovens § 135 stk. 1, 2. pkt. for at være opfyldt. Ledelsen har derfor besluttet at foreslå generalforsamlingen, at selskabets årsrapport fremover ikke skal revideres.

 Årsrapporten med tilhørende forslag til resultatdisponering indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

København, den 30. maj 2015

 

 

Direktionen

Ronny Børger


, den

Direktion
Ronny Børger


Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ledelsen anser betingelserne i årsregnskabslovens § 135 stk. 1, 2. pkt. for at være opfyldt. Ledelsen har derfor besluttet at foreslå generalforsamlingen, at selskabets årsrapport fremover ikke skal revideres.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i den danske regnskabslovgivning og gældende danske regnskabsstandarder for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til året før og omfatter følgende væsentlige indregningsmetoder og målegrundlag:

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdigreguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balanen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet og aktivets værdig måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.


VALUTA OG SIKRINGSDEPOTER

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.


 

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen opstilles artsopdelt.


Nettoomsætning

Af særlige konkurrencemæssige hensyn er nettoomsætningen ikke oplyst, men indregnes med vise omkostninger i bruttoresultatet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.

I bruttoresultatet indregnes indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser i henhold til faktureringsprincippet, således at indtægter indregnes i takt med levering.

 

 

Afskrivninger

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For selskabet r anvendt følgende brugstider:

Udlejningsejendomme  Afskrives ikke
Driftsmateriel   3-10 år
Immaterielle anlægsaktiver      10 år

Nyanskaffelser af produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar med kostpris på under DKK.  12.300 pr. stk. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.


Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og – tab på værdipapirer.

Endvidere indregnes tillæg/fradrag i forbindelse med afregning af selskabskatten.


Skatter

Årets aktuelle skatter og årets udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

 

Årets aktuelle skatter og årets udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

 

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte aconto skatter.

 

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver indregnes fuldt ud i balancen med 24,5 % for 2014 og 25 % af tidligere år, af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktier og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdig, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver indregnes i balancen til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede afskrivninger.


Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver optages til kostpris.


Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til nominel værdi med fradrag for skønnedes tabsrisici efter en individuel vurdering.


Gældsforpligtelser

Gæld optages til pålydende værdi.

 

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Nettoomsætning 145.472 103.329
Eksterne omkostninger -177.474 -133.233
Bruttoresultat -32.002 -29.904
Personaleomkostninger 1 0 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -15.675 -15.331
Resultat af ordinær primær drift -47.677 -45.235
Andre finansielle indtægter 2 0
Øvrige finansielle omkostninger -47 -4
Ordinært resultat før skat -47.722 -45.239
Ekstraordinært resultat før skat -47.722 -45.239
Skat af årets resultat 11.692 11.310
Årets resultat -36.030 -33.929
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0 0
Overført resultat -36.030 -33.929
I alt -36.030 -33.929

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 14.625 10.800
Materielle anlægsaktiver i alt 3 14.625 10.800
Anlægsaktiver i alt 14.625 10.800
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 51.450 52.927
Tilgodehavende skat 54.348 42.656
Tilgodehavender i alt 105.798 95.583
Likvide beholdninger 38.269 15.312
Omsætningsaktiver i alt 144.067 110.985
Aktiver i alt 158.692 121.695

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 4 125.000 125.000
Overført resultat -332.117 -296.085
Egenkapital i alt -207.117 -171.085
Hensættelse til udskudt skat 5 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0
Anden gæld 335.705 270.639
Langfristede gældsforpligtelser i alt 335.705 270.639
Leverandører af varer og tjenesteydelser 6.400 14.141
Anden gæld 23.704 8.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 30.104 22.141
Gældsforpligtelser i alt 365.809 292.780
Passiver i alt 158.692 121.695

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014 2013
  kr. kr.
Løn og gager 0 0
Pensionsbidrag 0 0
Andre omkostninger til social sikring 0 0
  0 0

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver           depositum

Anskaffelsessum 1/1 – 2014                 0
Tilgang                                                  0
Afgang                                                   0


Anskaffelsessum 31/12 – 2014              0

Af-og nedskrivninger 1/1 – 2014           0
Årets af- og nedskrivninger                    0
Afgang/overførsler                                 0

Af- og nedskrivninger 31/12 – 2014      0

Bogført værdi 31/12 – 2014                   0

 


Materielle anlægsaktiver

                                                     Bygninger      Inventar     Automobiler

Anskaffelsessum 01/01 – 2014                0              0             26.400  
Tilgang                                                     0              0             19.500
Afgang                                                      0              0                0

Anskaffelsessum 31/12 – 2014                0              0              45.900

 

Af- og nedskrivninger 01/01 – 2014        0              0              15.600 
Årets af- og nedskrivninger                      0              0              15.675
Afgang/overførsler                                    0              0                 0

Af- og nedskrivninger 31/12 – 2014         0              0              31.275

 

Bogført værdi 31/12 – 2014                      0              0              14.625


Samlede afskrivninger:
Automobiler                                           15.675
Inventar                                                           0 
Bygninger                                                        0
Regnskabsmæssig avance ved salg                 0

Afskrivninger i alt                                   15.675

 

 

 

 

 

3. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Bygninger Innventar Automobiler
  kr. kr. kr.
Kostpris primo 0 0 26.400
Tilgang 0 0 19.500
Afgang 0 0 0
Kostpris ultimo 0 0 45.900
     
Opskrivninger primo 0 0 0
Årets opskrivning 0 0 0
Opskrivninger ultimo 0 0 0
     
Af- og nedskrivning primo 0 0 -15.600
Årets afskrivning 0 0 -15.675
Tilbageførsel ved afgang 0 0 0
Af- og nedskrivning ultimo 0 0 -31.275
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 0 0 14.625

4. Registreret kapital mv.

Aktie-/anpartskapitalen består af 125 aktier a 1000 kr. Aktierne/anparterne er ikke opdelt i klasser.
 

  kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår: 0
Aktiekapital 1/1-2014 125.000
Tilgang , kapitaludvidelse 0
Aktie-/anpartskapital ultimo 125.000

5. Hensættelse til udskudt skat

  Regnskabsmæssige værdier Skattemæssige værdier Midlertidig forskel
  kr. kr. kr.
Immaterielle anlægsaktiver 0 0 0
Materielle anlægsaktiver 14.625 14.625 0
Andre værdipapirer 0 0 0
Underskudsfremførsel 0 0 0
  14.625 14.625 0
Udskudt skat, 25%     0

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtigelser ud over normale forpligtigelser

 

01/01/2013 31/12/2013 Ingen bistand RONNY BØRGER Astridsvej 8 2770 Kastrup 297935812014-01-012014-12-31 297935812014-01-012014-12-310 297935812013-01-012013-12-31 297935812014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 297935812013-01-012013-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 297935812014-01-012014-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 297935812013-01-012013-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 297935812014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 297935812013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 297935812014-12-31 297935812013-12-31 iso4217:DKK