RENGØRING NORD ApS

Bredfald 6

9800 Hjørring


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
11/05/2018
Joan Rosendal Martensen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenRENGØRING NORD ApS
Bredfald 6
9800 Hjørring
Telefonnummer:98929601
Fax:98929601
CVR-nr:20835699
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
BankforbindelseJyske Bank A/S
Østergade 23
9480 Løkken
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2017.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Direktionen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling samt resultat.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

Ledelsen har valgt at årsrapporten for dette regnskabsårs ikke skal revideres.

 

Ledelsen har vedtaget at årsrapporten for det kommende år ikke skal revideres.

 

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for fravalg af revision.


Hjørring, den 11/05/2018

Direktion
Joan Rosendal Martensen
DirektørLedelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabet udfører hovedsagelig rengøring og havearbejde.               

 

Usædvanlige forhold og eventuel usikkerhed ved indregning

Der er ikke specielle usikkerheder i årsrapporten.

 

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Der forventes fastholdelse af virksomhedens aktivitetsniveau samt en forbedret indtjening herpå.

 

Betydningsfulde hændelser som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets økonomiske stilling.

 

Forventet udvikling

Der forventes et tilfredsstillende driftsresultat for regnskabsåret 2018.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Ved regnskabsaflæggelsen er anvendt følgende regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år:

 

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Anvendte undtagelsesbestemmelser

Årsrapporten er udarbejdet i sammendraget form, og visse oplysninger er udeladt i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler.

 

Resultatopgørelse

 

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter udført arbejde. Der medtages i det år hvor arbejdet har fundet sted.

 

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

En udskudt skatteforpligtelse afsættes i passiver under hensættelser mens et udskudt skatteaktiv oplyses i note.

 

Selskabet anvender acontoskatteordningen.

 

 

Balancen

 

Anlægsaktiver

 

Indretning lejede lokaler

Indretning lejede lokaler måles til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Driftsmidler

Driftsmidler måles til anskaffelsessum tillagt handelsomkostninger med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Ekstraordinær leasingydelse

Der er som regnskabsprincip valgt at aktivere ekstraordinære leasingydelser, der afskrives lineært over kontraktens løbetid.

 

Ordinære leasingydelser føres i resultatopgørelsen.

 

Afskrivninger

Indretning lejede lokaler, driftsmidler samt ekstraordinær leasingydelse afskrives lineært. Afskrivningerne er baseret på en vurdering af de enkelte aktivers driftsøkonomiske levetider og afskrives således:

 

Indretning lejede lokaler..........................................................................................................         10 år

Driftsmidler..............................................................................................................................        3-5 år

Ekstraordinære leasingydelse...................................................................................................           3 år

 

Ved beregningen af afskrivninger er der i købsåret taget hensyn til købstidspunktet.

 

Omsætningsaktiver

 

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere en kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder måles til kostpris inkl. Direkte henførbare omkostninger tillagt forventet a’contoavance.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab på baggrund af en individuel vurdering.

 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnes under aktiver og omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Gældsforpligtelser

 

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtig indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte a’contoskatter.

 

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når denne udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

 

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Bruttoresultat 4.940.889 5.178.181
     Lønninger -3.614.885 -3.725.097
     Pensioner -380.138 -307.418
     Andre omkostninger til social sikring -314.863 -377.308
     Andre personaleomkostninger -127.884 -77.760
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -88.665 -128.041
Resultat af ordinær primær drift 414.454 562.557
Andre finansielle indtægter 0
Øvrige finansielle omkostninger -3.216 -624
Ordinært resultat før skat 411.238 561.933
Skat af årets resultat -97.596 -125.791
Årets resultat 313.642 436.142
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 103.400 101.200
Overført resultat 210.242 334.942
I alt 313.642 436.142

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 262.324 270.989
Materielle anlægsaktiver i alt 262.324 270.989
Anlægsaktiver i alt 262.324 270.989
Råvarer og hjælpematerialer 19.882 10.493
Varebeholdninger i alt 19.882 10.493
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 704.885 699.395
Igangværende arbejder for fremmed regning 65.000 0
Andre tilgodehavender 30.689 30.689
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 0
Periodeafgrænsningsposter 68.951 81.837
Tilgodehavender i alt 869.525 811.921
Likvide beholdninger 793.081 1.242.253
Omsætningsaktiver i alt 1.682.488 2.064.667
Aktiver i alt 1.944.812 2.335.656

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Egenkapital i alt 1.356.382 1.146.140
Hensættelse til udskudt skat 38.200 44.200
Hensatte forpligtelser i alt 38.200 44.200
Leverandører af varer og tjenesteydelser 108.975 156.570
Skyldig selskabsskat 65.596 98.191
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 375.659 890.555
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 550.230 1.145.316
Gældsforpligtelser i alt 550.230 1.145.316
Passiver i alt 1.944.812 2.335.656
false false false false true 01/01/2016 31/12/2016 Ingen bistand Poul-Verner Eskildsen Vingevej 25 9480 208356992017-01-012017-12-31 208356992017-01-012017-12-310 208356992016-01-012016-12-31 208356992017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 208356992016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 208356992017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 208356992016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 208356992017-12-31 208356992016-12-31 iso4217:DKK