CJA INVEST ApS

Egelundsvej 9

8240 Risskov


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
13/06/2017
Jens Peter Juul
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenCJA INVEST ApS
Egelundsvej 9
8240 Risskov
Telefonnummer:40203208
CVR-nr:29328145
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseNordjyske Bank
Nørregade 12
9330 Dronninglund
RevisorMN Revision og Rådgivning
Egå Havvej 25, 1 th
8250 Egå
DK Danmark
CVR-nr:30318269
P-enhed:1013127375

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning       
       
Ledelsen har dags dato aflagt årsrapport for 2016 for CJA Invest ApS.       
       
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Den valgte regnskabspraksis anses hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.      
     
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingen godkendelse       
       
       
 


Risskov, den 31/05/2017

Direktion
Jens Peter JuulDen uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i CJA INVEST ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for CJA INVEST ApS for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.


Egå, 13/06/2017Mogens Nygård
Statsautoriseret revisor
MN Revision og Rådgivning
CVR: 30318269

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at drive investeringsvirksomhed herunder eje kapitalandele i andre virksomheder samt relevant konsulentvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør et overskud på DKK 105.145, hvorefter egenkapitalen er positiv med DKK 1.020.719., hvilket betragtes som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt om indregning og måling       
       
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.       
       
Forpligtelse indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og der er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.       
       
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelse til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.       
       
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.       
       
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er udarbejdet i sammendraget form (benævnt bruttofortjeneste/bruttotab) i overensstemmelse med Årsregnskabslovens §32.

 

Nettoomsætning       
Nettoomsætning  indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.       
       
       
Andre eksterne omkostninger       
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.       
       
       
Finansielle poster       
Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

 

Skat       
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelse med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.       
       
Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat at årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.       
       
Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.       
       
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller nettoaktiver.

Balance

Finansielle anlægsaktiver       
Kapitalandele i virksomheder måles i balancen til anskaffelsessum med fradrag af nedskrivninger.       
       
       
Tilgodehavender       
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.       
      

Værdipapirer

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundla af den seneste noterede salgskurs.
       
Gæld       
Gæld måles til nominel værdi

 

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttoresultat 98.110 102.425
Resultat af ordinær primær drift 98.110 102.425
Andre finansielle indtægter 43.431 51.108
Øvrige finansielle omkostninger -6.602 -432
Ordinært resultat før skat 134.939 153.101
Skat af årets resultat -29.794 -36.080
Årets resultat 105.145 117.021
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 105.145 117.021
I alt 105.145 117.021

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder 42.500 42.500
Finansielle anlægsaktiver i alt 1 42.500 42.500
Anlægsaktiver i alt 42.500 42.500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.750 2.750
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 450.000 450.000
Tilgodehavender i alt 452.750 452.750
Andre værdipapirer og kapitalandele 453.200 511.150
Værdipapirer og kapitalandele i alt 453.200 511.150
Likvide beholdninger 434.243 180.913
Omsætningsaktiver i alt 1.340.193 1.144.813
Aktiver i alt 1.382.693 1.187.313

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 895.719 790.574
Egenkapital i alt 1.020.719 915.574
Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.000 2.000
Skyldig selskabsskat 27.469 35.479
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 332.505 234.260
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 361.974 271.739
Gældsforpligtelser i alt 361.974 271.739
Passiver i alt 1.382.693 1.187.313

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Registreret kapital mv. Overført resultat I alt
kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 790.574 915.574
Årets resultat 0 105.145 105.145
Egenkapital, ultimo 125.000 895.719 1.020.719

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

   

  Kapitalandele i associerede virksomheder
  kr.
Kostpris primo 42.500
Tilgang 0
Afgang 0
Kostpris ultimo 42.500
 
Nettoopskrivninger primo 0
Andel i årets resultat jf. note 0
Udloddet udbytte 0
Nettoopskrivninger ultimo 0
 
Regnskabsmæssig værdi ultimo 42.500
 
 
 


 

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:
 

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel Egenkapital Årets resultat
Q-PRO ApS, Hørning 33,33% - -
       

 

false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Revisionspåtegning false false false false Jens Peter Juul Egelundsvej 9 8240 Risskov 293281452016-01-012016-12-31 293281452016-01-012016-12-311 293281452016-01-012016-12-310 293281452015-01-012015-12-31 293281452016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 293281452015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 293281452016-12-31 293281452015-12-31 293281452016-01-01fsa:ContributedCapitalMember 293281452016-01-01fsa:RetainedEarningsMember 293281452016-01-01 293281452016-01-012016-12-31fsa:ContributedCapitalMember 293281452016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 293281452016-12-31fsa:ContributedCapitalMember 293281452016-12-31fsa:RetainedEarningsMember iso4217:DKK