SKOVHOJ ApS

Præstø Landevej 77

4700 Næstved


Årsrapport

1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
25/09/2017
Jesper Andreassen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenSKOVHOJ ApS
Præstø Landevej 77
4700 Næstved
Telefonnummer:20766765
CVR-nr:31481848
Regnskabsår:01/07/2016 - 30/06/2017
RevisorPLAN REVISION V/PER PETERSEN
Købmagergade 14
4700 Næstved
DK Danmark
CVR-nr:12322143
P-enhed:1004583596

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 –
30. juni 2017 for Skovhoj ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. juli 2016 – 30. juni 2017.

 

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Blangslev, den 25/09/2017

Direktion
Jesper Brenøe Andreassen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Direktionen erklærer at betingelserne for at kunne fravælge revision er opfyldt og at revisionen er fravalgt for det kommende år.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Skovhoj ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Skovhoj ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 – 30. juni 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Næstved, 25/09/2017Per F. Petersen
Registreret revisor FSR - danske revisorer
PLAN REVISION V/PER PETERSEN
CVR: 12322143

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter        
Selskabets væsentligste aktiviteter udgøres af bygge- og servicevirksomhed m.v.

 

Usædvanlige forhold
Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt resultatet af selskabets
aktiviteter for regnskabsåret 2016/17 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

 

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultat og økonomiske udvikling levede op til forventningerne til året.
 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Regnskabsgrundlag :

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabs-
klasse B og med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.


Generelt om indregning og måling:

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil ’
fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen


Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når salget
er gennemført. Dette anses at være tilfældet, når

·    der foreligger en forpligtende salgsaftale
·    salgsprisen er fastlagt, og
·    indbetalingen er modtaget eller med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget

Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.    

 

Bruttofortjeneste
Under henvisning til Årsregnskabslovens § 32 sammendrager selskabet følgende poster under
betegnelsen bruttofortjeneste: nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt
andre omkostninger.

 

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,
lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre
omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er
fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

    
Finansielle poster:
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb,der
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger,
 finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster
og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af
realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

    
Skat af årets resultat:
Selskaber er sambeskattet med koncernvirksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles
 mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster
(fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

 

Årets skat, som består af årets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt skat, indregnes i
Resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med
del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen.


BALANCEN:


Materielle anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og
inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil
det tidspunkt, hvor aktivet er klart til brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis
brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider og restværdier:

Brugstid    Restværdi

Indretning lejede lokaler                                  5 år                 0%
Produktionsanlæg og maskiner                 5-10 år            0-20%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar    3-8 år            0-20%

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under
andre driftsindtægter, henholdsvis andre driftsomkostninger.
    
Varebeholdninger:

Handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer m.v. måles til kostpris eller til nettorealisationsværdi,
såfremt denne er lavere.

Kostprisen beregnes efter FIFO-princippet, der medfører, at de senest erhvervede varer anses for
værende i behold.

Samtlige ukurante og langsomt omsættelige lagervarer nedskrives til forventet netto-
realisationsværdi.

 

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.


Udskudte skatteaktiver og –forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle imellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den
planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat,
som følg af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.


Finansielle forpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Bruttoresultat 680.289 947.869
Personaleomkostninger 1 -514.927 757.268
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -78.933 112.736
Resultat af ordinær primær drift 86.429 77.865
Andre finansielle indtægter 5 330
Øvrige finansielle omkostninger -8.980 9.103
Ordinært resultat før skat 77.454 69.092
Skat af årets resultat 3 -19.074 16.453
Årets resultat 58.380 52.639
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 58.380 52.639
Overført resultat 0 0
I alt 58.380 52.639

Balance 30. juni 2017

Aktiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 64.576 100.465
Indretning af lejede lokaler 5.954 10.002
Materielle anlægsaktiver i alt 70.530 110.467
Anlægsaktiver i alt 70.530 110.467
Råvarer og hjælpematerialer 65.217 155.395
Varebeholdninger i alt 65.217 155.395
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 321.934 85.061
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 129.200
Tilgodehavende skat 450 3.912
Tilgodehavender i alt 322.384 218.173
Likvide beholdninger 35.362 87.740
Omsætningsaktiver i alt 422.963 461.308
Aktiver i alt 493.493 571.775

Balance 30. juni 2017

Passiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 125.000
Overført resultat 0 0
Forslag til udbytte 58.380 52.639
Egenkapital i alt 108.380 177.639
Gæld til banker 95.525 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 42.410 128.326
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 31.233 0
Skyldig selskabsskat 0 17.183
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 215.945 248.627
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 385.113 394.136
Gældsforpligtelser i alt 385.113 394.136
Passiver i alt 493.493 571.775

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016/17 2015/16
  kr. kr.
Løn og gager 486.997 724.596
Pensionsbidrag 0 0
Andre omkostninger til social sikring 27.930 32.672
  514.927 757.268

 

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2016/17 2015/16
  kr. kr.
Indretning lejede lokaler 4.048 4.048
Tab debitorer 0 0
Småanskaffelser 79.856 72.799

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

35.889 35.889
Avance/tab driftsmidler -40.860 0
Avance salg ejendommen 0 0
  78.933 112.736

 

3. Skat af årets resultat

  2016/17 2015/16
  kr. kr.
Aktuel skat 15.612 17.182
Ændring af udskudt skat 3.462 -729
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  16.453 16.453

 

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2016/17 2015/16
Gennemsnitligt antal ansatte 2 3
false false false false true 01/07/2015 30/06/2016 Andre erklæringer uden sikkerhed Plan Revision Købmagergade 14 4700 Næstved 314818482016-07-012017-06-30 314818482016-07-012017-06-301 314818482016-07-012017-06-300 314818482015-07-012016-06-30 314818482016-07-012017-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 314818482015-07-012016-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 314818482016-07-012017-06-30fsa:RetainedEarningsMember 314818482015-07-012016-06-30fsa:RetainedEarningsMember 314818482017-06-30 314818482016-06-30 iso4217:DKK