H1H2 IVS

Hasselhøj 153

8361 Hasselager


Årsrapport

1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
09/01/2019
Henning Nielsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenH1H2 IVS
Hasselhøj 153
8361 Hasselager
Telefonnummer:93888182
e-mailadresse:loondk@gmail.com
CVR-nr:37512273
Regnskabsår:01/07/2017 - 30/06/2018
BankforbindelseNordea
Skanderborgvej 190
8260 Viby J
DK Danmark

Ledelsesberetning

H1H2 IVS producere primært web-baserede løsninger. Her i blandt hjemmesider og andre web løsninger.
De økonomiske forhold i H1H2 IVS er uændret.


Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Nettoomsætning -42.861 -222.724
Eksterne omkostninger 0 1.714
Bruttoresultat -42.861 -221.010
Personaleomkostninger 175 201.752
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 36.446 1.950
Resultat af ordinær primær drift -6.240 -17.308
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 0 0
Andre finansielle indtægter 0 0
Nedskrivning af finansielle aktiver 0
Øvrige finansielle omkostninger 13.015 11.492
Ordinært resultat før skat 6.775 -5.816
Årets resultat 6.775 -5.816
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0 0
Overført resultat 6.775 0
I alt 6.775 -5.816

Balance 30. juni 2018

Aktiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Goodwill 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0
Grunde og bygninger 0 0
Produktionsanlæg og maskiner 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0
Kapitalandele i associerede virksomheder 0 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0 0
Anlægsaktiver i alt 0 0
Råvarer og hjælpematerialer 0 0
Fremstillede varer og handelsvarer 0 0
Varebeholdninger i alt 0 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 10.391
Igangværende arbejder for fremmed regning 0 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0 0
Tilgodehavende skat 0 0
Andre tilgodehavender 0 0
Tilgodehavender i alt 0 10.391
Andre værdipapirer og kapitalandele 0 0
Værdipapirer og kapitalandele i alt 0 0
Likvide beholdninger 6.269 -1.870
Omsætningsaktiver i alt 6.269 8.521
Aktiver i alt 6.269 8.521

Balance 30. juni 2018

Passiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Registreret kapital mv. -1.000 1.000
Andre reserver 6.774 5.816
Overført resultat -5.816 0
Forslag til udbytte 0 0
Egenkapital i alt -42 6.816
Hensættelse til udskudt skat 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0
Gæld til realkreditinstitutter 0 0
Gæld til banker 0 0
Skyldig selskabsskat 0 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 0
Gæld til realkreditinstitutter 0 0
Gæld til banker 0 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0 0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 0 0
Skyldig selskabsskat 0 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 6.228 1.705
Forslag til udbytte for regnskabsåret 0 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 6.228 1.705
Gældsforpligtelser i alt 6.228 1.705
Passiver i alt 6.269 8.521

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed true 04/03/2016 30/06/2017 Ingen bistand Henning Nielsen Hasselhøj 153 8361 Hasselager true false false false 375122732017-07-012018-06-30 375122732016-03-042017-06-30 375122732017-07-012018-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 375122732016-03-042017-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 375122732017-07-012018-06-30fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 375122732016-03-042017-06-30fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 375122732017-07-012018-06-30fsa:RetainedEarningsMember 375122732016-03-042017-06-30fsa:RetainedEarningsMember 375122732018-06-30 375122732017-06-30 iso4217:DKK