SPRINGSTRUP A/S under frivillig likvidation

Solvej 6

3400 Hillerød


Årsrapport

1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
08/11/2017
Bjarke Springstrup
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenSPRINGSTRUP A/S under frivillig likvidation
Solvej 6
3400 Hillerød
CVR-nr:30570596
Regnskabsår:01/07/2016 - 30/06/2017
LikvidatorKarin Muff

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/2017 for SPRINGSTRUP A/S under
frivillig likvidation.            
                 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  
                 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver
et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
                 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.    

Gilleleje, den 08/11/2017

Likvidator
Karin Muff

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet:            
                 
Selskabets formål er at drive håndværksvirksomhed og anden virksomhed i forbindelse
hermed.              
                 
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:      
                 
Total set vurderer ledelsen resultatet som tilfredsstillende.      
                 
Den forventede udvikling:          
                 
Selskabets aktiviteter er ophørt og selskabet er under afvikling.    
                 
Begivenheder efter regnskabsårerts afslutning:      
                 
Selskabets aktiviteter er ophørt og selskabet er under afvikling.    

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Ændring i anvendt regnskabspraksis:

 

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år

 

Generelt om indregning og måling:

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold der eksisterede på balancedagen.

 

Omregning af fremmed valuta:

 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavnedets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

 

Resultatopgørelsen:

 

Bruttofortjeneste:

 

Bruttofortjeneste er nettoomsætning med fradrag af andre eksterne omkostninger.

 

Nettoomsætning:

 

Nettoomsætning ved salg af varer og tjenesteydelse  indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

I andre eksterne omkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder salgsomkostninger, kontoromkostninger mv.

 

Finansielle poster:

 

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

 

Selskabsskat og udskudt skat:

 

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

 

 

Balancen:

 

Finansielle anlægsaktiver:

 

Andre værdipapirer og kapitalandele, indregnet under finansielle anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, aktier og ejerbeviser, der måles til dagsværdi på balancedagen ved brug af børskursen.

 

Tilgodehavender:

 

Tilgodehavender medtages til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af tab.

 

Periodeafgrænsningsposter:

 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Gældsforpligtelser:

 

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører mv. måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

Udbytte:

 

Udbytte, der forventes udloddet for året, vises som en særskilt post under kortfristede gældsforpligtelser.

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 2.218.322 3.228.237
Personaleomkostninger 1 -1.662.409 -2.795.201
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 -67.335
Resultat af ordinær primær drift 555.913 365.701
Andre finansielle indtægter 4.080 7.296
Øvrige finansielle omkostninger -6.461 -5.976
Ordinært resultat før skat 553.532 367.021
Skat af årets resultat 2 -133.281 -85.423
Årets resultat 420.251 281.598
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser 0 281.598
Overført resultat 420.251 0
I alt 420.251 281.598

Balance 30. juni 2017

Aktiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 195.673
Materielle anlægsaktiver i alt 0 195.673
Anlægsaktiver i alt 0 195.673
Råvarer og hjælpematerialer 0 487.851
Varebeholdninger i alt 0 487.851
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 15.904 678.819
Igangværende arbejder for fremmed regning 0 29.599
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.009.078 405.440
Andre tilgodehavender 114.477 6.653
Periodeafgrænsningsposter 0 1.530
Tilgodehavender i alt 1.139.459 1.122.041
Likvide beholdninger 635.588 231.877
Omsætningsaktiver i alt 1.775.047 1.841.769
Aktiver i alt 1.775.047 2.037.442

Balance 30. juni 2017

Passiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Registreret kapital mv. 500.000 500.000
Overført resultat 891.835 471.584
Egenkapital i alt 1.391.835 971.584
Hensættelse til udskudt skat 0 56.430
Hensatte forpligtelser i alt 0 56.430
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 244.761
Skyldig selskabsskat 192.491 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 190.721 483.069
Forslag til udbytte for regnskabsåret 0 281.598
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 383.212 1.009.428
Gældsforpligtelser i alt 383.212 1.009.428
Passiver i alt 1.775.047 2.037.442

Egenkapitalopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

Registreret kapital mv. Overført resultat I alt
kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 500.000 471.584 971.584
Årets resultat 420.251 420.251
Egenkapital, ultimo 500.000 891.835 1.391.835

Selskabskapitalen består af anparter á DKK 1.000 eller multipla heraf.

Noter

1. Personaleomkostninger

            2016/17   2015/16
Personaleudgifter:           kr.   t.kr.
                 
Løn og gager       1.382.908   2.349
Pensioner       193.009   307
Andre udgifter til social sikring mv.       42.060   87
Personaleomk og kilometergodtgørelse        44.433   52
                 
            1.662.409   2.795

 

Selskabet har i regnskabsåret i gennemsnit beskæftiget 5 medarbejdere. 

2. Skat af årets resultat

Skat af årets resultat:               2016/17
                 
Årets regulering udskudt skat               -56.435
Selskabskat vedr. tidl år               -2.775
Selskabskat af årets resultat               192.491
                 
Skat af årets resultat               133.281

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen af selskabets aktiver er pantsat eller stillet til sikkerhed.

false false false false true 01/07/2015 30/06/2016 Ingen bistand Torben Andersen Vesterbrogade 110 3250 Gilleleje 305705962016-07-012017-06-30 305705962016-07-012017-06-300 305705962015-07-012016-06-30 305705962016-07-012017-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInLiabilitiesMember 305705962015-07-012016-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInLiabilitiesMember 305705962016-07-012017-06-30fsa:RetainedEarningsMember 305705962015-07-012016-06-30fsa:RetainedEarningsMember 305705962017-06-30 305705962016-06-30 305705962016-07-01fsa:ContributedCapitalMember 305705962016-07-01fsa:RetainedEarningsMember 305705962016-07-01 305705962016-07-012017-06-30fsa:RetainedEarningsMember 305705962017-06-30fsa:ContributedCapitalMember 305705962017-06-30fsa:RetainedEarningsMember iso4217:DKK