DREWSEN'S VVS ApS

Lærkevej 16

4300 Holbæk


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
01/06/2017
Torben Drewsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenDREWSEN'S VVS ApS
Lærkevej 16
4300 Holbæk
Telefonnummer:20468416
Fax:59442805
CVR-nr:24242021
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseDragsholm Sparekasse
RevisorREVISORGÅRDEN HOLBÆK REGISTRERET REVISORAKTIESELSKAB
Kalundborgvej 60
4300 Holbæk
DK Danmark
CVR-nr:19720705
P-enhed:1003950290

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2016 for Drewsens VVS ApS.

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016.

 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 


Holbæk, den 06/04/2017

Direktion
Torben Drewsen
Bo Johannes LarsenDen uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Drewsens VVS ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Drewsens VVS ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet. Vi har udført vores udvidet gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standarder om udvidet gennemgang af regnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og hvor det er hensigtsmæssigt, andre i selskabet, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.Holbæk, 06/04/2017registreret revisor HD-R
Martin Skovholm
REVISORGÅRDEN HOLBÆK REGISTRERET REVISORAKTIESELSKAB
CVR: 19720705

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Selskabets vigtigste forretningsområde er Smede- og VVS virksomhed samt virksomhed naturligt forbundet hermed.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat anses for tilfredsstillende.
 
Betydningsfulde hændelser efter balancedagen
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

 

 

 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Der er foretaget enkelte tilvalg fra de øvrige regnskabsklasser.

 

Ændring i anvendt regnskabspraksis
Anvendt regnskabspraksis er ændret på følgende områder:

 

Anvendelse af årsregnskabslovens skema 1
Som følge af ændringer i årsregnskabsloven, er der sket ændringer i virksomhedens opstilling af årsregnskabet. Ændringen sker, da årsregnskabsloven kræver dette. Selskabsskat var tidligere indregnet i en særskilt linje under gæld. Dette indregnes nu under ” Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring”. Gæld opdeles i balancen nu som langfristet- og kortfristet gæld. Der er sket tilpasning af benævnelsen af posterne under forpligtelser, dog uden at dette har nogen betydningsmæssige konsekvenser. Ændringen i anvendt regnskabspraksis er indregnet i egenkapitalen primo (ingen nettoeffekt), og sammenligningstallene er tilpasset.

Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

 

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.


RESULTATOPGØRELSEN

 

Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

 

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret og omfatter renteindtægter og –omkostninger, samt tillæg og godtgørelse under a´conto-skatteordningen mv.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.


BALANCEN

 

Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

 

Materielle anlægsaktiver
Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

 

                                                                             Brugstid                              Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar                5 år                                    0-20 %

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

 

Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.

 

Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen.
 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Den aktuelle skat afsættes med den for indkomståret aktuelle skattesats.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens
lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring
i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

 

Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter leverandørgæld samt anden gæld måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttoresultat 1.570.833 1.369.293
Personaleomkostninger 1 -1.312.174 -1.026.362
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -17.257 -21.153
Resultat af ordinær primær drift 241.402 257.461
Andre finansielle indtægter 5.955 74
     Andre finansielle omkostninger -14.345 -19.088
Ordinært resultat før skat 233.012 238.447
Skat af årets resultat 3 -52.502 -49.797
Årets resultat 180.510 188.650
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 200.000 200.000
Overført resultat -19.490 -11.350
I alt 180.510 188.650

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Goodwill 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 4 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 11.336 28.593
Materielle anlægsaktiver i alt 5 11.336 28.593
Anlægsaktiver i alt 11.336 28.593
Varebeholdninger i alt 464.181 514.389
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 584.855 510.370
Andre tilgodehavender 36.700 36.700
Tilgodehavender i alt 621.555 547.070
Likvide beholdninger 0 95.213
Omsætningsaktiver i alt 1.085.736 1.156.672
Aktiver i alt 1.097.072 1.185.265

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Overført resultat 37.174 56.664
Forslag til udbytte 200.000 200.000
Egenkapital i alt 437.174 456.664
Hensættelse til udskudt skat 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0
Gæld til banker 24.376 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 9.104 248.494
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 10.000 10.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 616.418 470.107
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 659.898 728.601
Gældsforpligtelser i alt 659.898 728.601
Passiver i alt 1.097.072 1.185.265

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016 2015
  kr. kr.
Lønninger og gager 1.149.886 830.869
Pensioner 136.367 173.340
Sociale omkostninger 25.921 22.153
  1.312.174 1.026.362

 

Gennemsnitligt ansat ansatte                                                                               5                                   4

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2016 2015
  kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 17.257 21.153
  17.257 21.153

 

3. Skat af årets resultat

 

  2016 2015
  kr. kr.
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 52.502 49.797
Regulering af udskudt skat 0 0
  52.502 49.797

 

4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

  Goodwill
  kr.
Kostpris primo 200.000
Tilgang i årets løb 0
Afgang i årets løb 0
Kostpris ultimo 200.000
   
Akkumulerede afskrivninger primo 200.000
Årets afskrivninger 0
Afskrivninger på afhændede aktiver 0
Akkumuklerede afskrivninger ultimo 200.000
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 0

 

5. Materielle anlægsaktiver i alt

 

Andre anlæg,

driftsmateriel

og inventar

  kr.
Kostpris primo 313.846
Tilgang i årets løb 0
Afgang i årets løb 0
Kostpris ultimo 313.846
   
Akkumulerede afskrivninger primo 285.253
Årets afskrivninger 17.257
Afskrivninger på afhændede aktiver 0
Akkumulerede afskrivninger ultimo 302.510
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 11.336

 

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Eventualposter mv.                        
                        
Leje- og leasingforpligtelser                        
Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler, der løber frem til medio 2018, samlet forpligtelse t.kr. 660.                        

 

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er afgivet virksomhedspant t.kr. 400, i debitorer, varebeholdninger og driftsmidler for engagement med Dragsholm Sparekasse.                                     

 

false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Erklæring om udvidet gennemgang false false false false RevisorGården Holbæk Kalundborgvej 60 4300 Holbæk 242420212016-01-012016-12-31 242420212016-01-012016-12-311 242420212016-01-012016-12-310 242420212016-01-012016-12-311 242420212015-01-012015-12-31 242420212016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 242420212015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 242420212016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 242420212015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 242420212016-12-31 242420212015-12-31 iso4217:DKK