NIVISOL ApS

Engvej 6

2990 Nivå


Årsrapport

1. juli 2018 - 30. juni 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
27/08/2019
Leif Bo Hansen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenNIVISOL ApS
Engvej 6
2990 Nivå
Telefonnummer:40781202
CVR-nr:28846258
Regnskabsår:01/07/2018 - 30/06/2019

Ledelsespåtegning

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

                                                                                                                                                      

Revision af årsregnskab

 

Selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derved mulighed for at aflægge et ikke revideret årsregnskab. Selskabets ledelse indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsregnskab fremover ikke revideres.

 

Dirigentens noteringer

 

Generalforsamlingen har dags dato behandlet og godkendt ledelsens forslag om at undlade revision.

 Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Helsingør, den 16/08/2019

Direktion
Leif Bo HansenBestyrelse
Leif Bo Hansen

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

 

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af isoleringsvirksomhed.

 

 

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

 

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

 

Årets udvikling og resultat anses for utilfredsstillende.

 

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

 

 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Nivisol ApS for 2018/19 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

 

Generelt om indregning og måling

 

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
 

 

Resultatopgørelse

Generelt
 

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

 

Bruttofortjeneste
Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

 

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.


Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance

Materielle anlægsaktiver

 

Grunde og bygninger er byggegrund.

 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.


Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

 

Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.


Selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.


Gæld
Er optaget til reel værdi.

 

 

 

Resultatopgørelse 1. jul. 2018 - 30. jun. 2019

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Bruttoresultat 371.505 771.169
Personaleomkostninger -383.111 -400.062
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -41.888 -41.887
Resultat af ordinær primær drift -53.494 329.220
Øvrige finansielle omkostninger -4.057 -4.014
Ordinært resultat før skat -57.551 325.206
Skat af årets resultat 1.105 -69.971
Årets resultat -56.446 255.235
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 105.800
Overført resultat -162.246 255.235
I alt -56.446 255.235

Balance 30. juni 2019

Aktiver

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Grunde og bygninger 1.300.000 1.300.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 48.868 90.757
Materielle anlægsaktiver i alt 1.348.868 1.390.757
Anlægsaktiver i alt 1.348.868 1.390.757
Råvarer og hjælpematerialer 52.847 52.847
Varebeholdninger i alt 52.847 52.847
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 44.367 122.069
Tilgodehavender i alt 44.367 122.069
Likvide beholdninger 840.445 935.570
Omsætningsaktiver i alt 937.659 1.110.486
Aktiver i alt 2.286.527 2.501.243

Balance 30. juni 2019

Passiver

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 2.018.568 2.180.815
Egenkapital i alt 2.143.568 2.305.815
Leverandører af varer og tjenesteydelser 15.000 15.000
Skyldig selskabsskat 6.900 57.900
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 121.059
Forslag til udbytte for regnskabsåret 122.528
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 142.959 195.428
Gældsforpligtelser i alt 142.959 195.428
Passiver i alt 2.286.527 2.501.243

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018/19
Gennemsnitligt antal ansatte 1
false false false true 01/07/2017 30/06/2018 Ingen bistand Revifront ApS H P Christensen Vej 1.1 3000 Helsingør 288462582018-07-012019-06-30 288462582018-07-012019-06-300 288462582018-07-012019-06-300 288462582017-07-012018-06-30 288462582018-07-012019-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 288462582018-07-012019-06-30fsa:RetainedEarningsMember 288462582017-07-012018-06-30fsa:RetainedEarningsMember 288462582019-06-30 288462582018-06-30 iso4217:DKK