PRO ØKONOMISERVICE ApS

Sortbærvej 48

8600 Silkeborg


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
02/04/2016
Susan Pradsgaard
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenPRO ØKONOMISERVICE ApS
Sortbærvej 48
8600 Silkeborg
CVR-nr:33641028
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
BankforbindelseSydbank
8600 Silkeborg

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Pro ØkonomiService ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

Selskabet opfylder for indeværende regnskabsår betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet jf. årsregnskabslovens § 135.


, den 02/04/2016

Direktion
Susan Elinda Pradsgaard
DirektørLedelsesberetning

Hovedaktiviteter

 

Virksomhedens hovedformål er at yde regnskabsservice og forretningsudvikling til mindre og mellemstore virksomheder. 

 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

 

 

Resultatopgørelse

 

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens §32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten - bruttofortjeneste.

 

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".

 

Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes når selskabet har erhvervet endelig ret til indtægterne, og når eventuelle modydelser er præsteret.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger, øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

 

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger  af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver samt af gevinster og tab ved salg af materielle anlægsaktiver

 

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med det beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og-tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Pro Økonomiservice Holding ApS (administrationsselskab). Årets sambeskatningsbidrag er medtaget i resultatopgørelsen og er afregnet via administrationsselskabet på forfaldstidspunktet.

 

Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskud som underskud i selskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster.

 

Balance

 

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

                                                          Brugstid  Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-8 år            0%

 

Småaktiver og aktiver med kort levetid indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.


Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af kontate beholdninger og bankindeståender.

 

Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

 

Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post på egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

 

 

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttoresultat 1.043.485 736.003
     Lønninger -1.003.920 -716.439
     Andre personaleomkostninger -11.318 -14.776
Resultat af ordinær primær drift 28.247 4.787
Andre finansielle indtægter 306 2.670
     Andre finansielle omkostninger -108
Ordinært resultat før skat 28.553 7.349
Skat af årets resultat -8.755 -4.158
Årets resultat 19.798 3.191
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 19.798 250.000
Overført resultat -246.809
I alt 19.798 3.191

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 131.950 100.869
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 670 670
Tilgodehavende skat 6.359
Periodeafgrænsningsposter 8.271
Tilgodehavender i alt 132.620 116.169
Likvide beholdninger 184.899 401.697
Omsætningsaktiver i alt 317.519 517.866
Aktiver i alt 317.519 517.866

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat 24.274 24.274
Forslag til udbytte 19.798 250.000
Egenkapital i alt 1 124.072 354.274
Skyldig selskabsskat 12.475
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 180.908 163.592
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 64
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 193.447 163.592
Gældsforpligtelser i alt 193.447 163.592
Passiver i alt 317.519 517.866

Noter

1. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 80.000 0 24.274 250.000 354.274
Udloddet ordinært udbytte 0 0 0 -250.000 -250.000
Årets resultat 0 0 0 19.798 19.798
Egenkapital ultimo 80.000 0 24.274 19.798 124.072

 

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Virksomhedens hovedformål er at yde regnskabsservice og forretningsudvikling til mindre og mellemstore virksomheder.

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for Pro Økonomiservice Holding ApS der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen.

false 01/01/2014 31/12/2014 Ingen bistand Susan Pradsgaard Sortbærvej 48e 8600 Silkeborg 336410282015-01-012015-12-31 336410282015-01-012015-12-310 336410282014-01-012014-12-31 336410282015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 336410282014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 336410282015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 336410282014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 336410282015-12-31 336410282014-12-31 iso4217:DKK