SØREN CHRISTENSEN TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS

Industrivej 30

7080 Børkop


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
20/06/2017
Carsten Thomsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenSØREN CHRISTENSEN TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS
Industrivej 30
7080 Børkop
CVR-nr:28893744
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseDanske Bank A/S
RevisorKROGH & THOMSEN I/S
Ulvehavevej 36
7100 Vejle
DK Danmark
CVR-nr:19154408
P-enhed:1003701975

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016 for Søren Christensen Tømrer- og Snedkerforretning ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultatet af selskabets aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Børkop, den 12/06/2017

Direktion
Søren Christensen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision.

Den uafhængige revisors erklæring om review

Til kapitalejerne i SØREN CHRISTENSEN TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS

Vi har udført review af årsregnskabet for SØREN CHRISTENSEN TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav. Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vejle, 12/06/2017Carsten Thomsen
registreret revisor
KROGH & THOMSEN I/S
CVR: 19154408

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter er at udføre tømrer- og snedkerarbejde samt at eje anparter i andre selskaber.

 

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr. 169.453, som er disponeret som anført i resultatopgørelsen. Balancen pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på kr. 1.544.673.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Generelt

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelse

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiseret, således de omfatter den fulde regnskabsperiode.

Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens levetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler er oplyst under eventualforpligtelser.

 

Bruttoresultat:

Virksomheden har i henhold til årsregnskabsloven valgt at sammendrage posterne nettoomsætning, vareforbrug og øvrige omkostninger til én regnskabspost benævnt bruttotab.

 

Skat af årets resultat:

Den i resultatopgørelsen udgiftsførte skat er beregnet med 22% af årets resultat reguleret for skattemæssige dispositioner.

 

Balance

Materielle anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver indregnes til anskaffelsesværdi. Der foretages herefter afskrivninger lineært baseret på følgende levetid:

Inventar og driftsmidler   5 - 8 år


Mindre nyanskaffelser u/kr. 12.900 samt aktiver med kort levetid udgiftsføres i anskaffelsesåret.

 

Finansielle anlægsaktiver:

Anparter i datterselskaber indregnes til selskabets indre værdi pr. balancedagen.

Den del af årets resultat for datterselskaber, der ikke udloddes som udbytte fra disse, er vist som reservefond.

 

Varebeholdninger:

Varebeholdninger, der består af indkøbte byggematerialer, er optaget til kostpris. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Tilgodehavender:

Tilgodehavender opføres til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab, der opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

 

Gældsforpligtelser:

Gælden er medregnet med de nominelle beløb.

 

Selskabsskat og udskudt skat:

Søren Christensen Tømrer- og Snedkerforretning ApS hæfter som administrationsselskab for dattervirksomheds selskabsskat overfor skattemyndighederne.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte a'contoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Værdien af skatteaktiv er ikke medregnet.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab -99.788 43.165
Personaleomkostninger 1 0 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -42.504 -47.505
Resultat af ordinær primær drift -142.292 -4.340
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder 3 317.079 162.738
Andre finansielle indtægter 29.445 38.075
Øvrige finansielle omkostninger -34.779 -22.084
Ordinært resultat før skat 169.453 174.389
Skat af årets resultat 4 0 0
Årets resultat 169.453 174.389
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 50.000 50.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 317.079 112.738
Overført resultat -197.626 11.651
I alt 169.453 174.389

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 14.774 18.900
Materielle anlægsaktiver i alt 14.774 18.900
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.301.187 1.034.108
Finansielle anlægsaktiver i alt 1.301.187 1.034.108
Anlægsaktiver i alt 1.315.961 1.053.008
Råvarer og hjælpematerialer 25.000 10.000
Varebeholdninger i alt 25.000 10.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 271.030 0
Andre tilgodehavender 988.301 977.327
Periodeafgrænsningsposter 32.935 42.450
Tilgodehavender i alt 1.292.266 1.019.777
Omsætningsaktiver i alt 1.317.266 1.029.777
Aktiver i alt 2.633.227 2.082.785

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Reserve for opskrivninger 1.069.938 752.859
Overført resultat 299.735 497.361
Forslag til udbytte 50.000 50.000
Egenkapital i alt 1.544.673 1.425.220
Gæld til banker 289.050 282.538
Leverandører af varer og tjenesteydelser 468.957 99.447
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 70.385 75.986
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 260.162 199.594
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.088.554 657.565
Gældsforpligtelser i alt 1.088.554 657.565
Passiver i alt 2.633.227 2.082.785

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Registreret kapital mv. Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 752.859 497.361 50.000 1.425.220
Betalt udbytte 0 0 0 -50.000 -50.000
Årets resultat 0 317.079 -197.626 50.000 169.453
Egenkapital, ultimo 125.000 1.069.938 299.735 50.000 1.544.673

 

 

Søren Christensen, Børkop ejer mere end 5% af selskabskapitalen.

 

Selskabskapitalen er uændret de seneste 5 år.

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016 2015
  kr. tkr.
     
Lønninger 362.890 363
Udgifter til social sikring 6.979 7
Overført direkte udgifter -369.869 -370
  0 0

 

 

Antal personer beskæftiget i gennemsnit:          1

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2016 2015
  kr. tkr.
     
Inventar og driftsmidler 4.126 2
Leasing 38.076 38
Inventar u/kr. 12.900 302 8
  42.504 48

 

3. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

  2016 2015
Gedved Bolig Udlejning ApS - Ejerandel 50%:                    kr. tkr.

 

Årets resultat efter skat - I alt

 

615.607

 

329

 

Egenkapital pr. 30. september 2016

 

2.557.759

 

2.042

 

 

 

 

  2016 2015
ApS af 5/5 2014 - Ejerandel 100%: kr. tkr.

 

Årets resultat efter skat

 

9.276

 

-2

 

Egenkapital pr. 31. december 2016

 

22.307

 

13

 

4. Skat af årets resultat

 

Selskabet har ikke betalt selskabsskat i regnskabsåret.

 

  2016 2015
  kr. tkr.
     
Skat af årets skattepligtige indkomst 0 0
  0 0

 

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med datterselskab ApS af 5/5 2014 for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat.

 

 

Operationel leasing:                                
                                
Selskabet har indgået operationel leasingaftale for følgende beløb:

 

 

Rest

løbetid

Restydelse

Ydelse

2017

Ydelse

 2018/19

  mdr. tkr. tkr. tkr.

 

1 aftale

 

35

 

107

 

37

 

70

false false true false true 01/01/2015 31/12/2015 Den uafhængige revisors erklæringer (review) Marianne Tang Jørgensen Ulvehavevej 36 7100 Vejle 288937442016-01-012016-12-31 288937442016-01-012016-12-311 288937442016-01-012016-12-310 288937442015-01-012015-12-31 288937442016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 288937442015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 288937442016-01-012016-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 288937442015-01-012015-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 288937442016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 288937442015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 288937442016-12-31 288937442015-12-31 288937442016-01-01fsa:ContributedCapitalMember 288937442016-01-01fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 288937442016-01-01fsa:RetainedEarningsMember 288937442016-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 288937442016-01-01 288937442016-01-012016-12-31fsa:ContributedCapitalMember 288937442016-01-012016-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 288937442016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 288937442016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 288937442016-12-31fsa:ContributedCapitalMember 288937442016-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 288937442016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 288937442016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK