AURUM ARKANO ApS

Meterbuen 41

2740 Skovlunde


Årsrapport

27. november 2014 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
18/05/2016
Kenneth Thomas Klentz Dahl
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenAURUM ARKANO ApS
Meterbuen 41
2740 Skovlunde
CVR-nr:36458852
Regnskabsår:27/11/2014 - 31/12/2015

Ledelsespåtegning

Direktionen har aflagt årsrapport for 2014/2015. Årsrapporten er behandlet og                            
vedtaget dags dato.                            
                            
Der er vor opfattelse, at årsrapporten er aflagt efter lovgivningens krav og kravene i                             
henhold til danske regnskabsvejledninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for                            
hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsrapporten                            
giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den                            
finansielle stilling, samt resultatet.                            
                            
                            
Direktionen er fortsat af den opfattelse, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.                            
                           


Skovlunde, den 18/05/2016

Direktion
Kenneth Thomas Klentz Dahl
DirektørLedelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet har i året drevet virksomhed med pengeudlån og dermed beslægtet virksomhed.                            

                            
                                                       
Usædvanlige forhold                            
                            
Ingen                            
                            
Usikkerhed ved indregning eller måling                            
                            
Ingen                            
                            
                           

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet er stiftet pr. 27.11.2014                           
                            
Årets resultat udgør kr.                    0       
                            
Egenkapitalen pr.  31.12.2015 sammensætter sig således:                            
                            
Anpartskapital                    120.000        
Overført resultat                            0      
Andre reserver                               0        
                                            120.000       
                            
Årets resultat anses for at være utilfredsstillende.   

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra regnskabsårets afslutning og frem til i dag ikke indtruffet begivenheder, der forrykker billedet af selskabets resultat for året 2015 og den økonomiske stilling pr. 31. december 2015.                            
                             
                            
Forventet udvikling                            
                            
Ledelsen ser positivt på fremtiden.       


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt


Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil                            
tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.                            
                            
Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en                            
retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå                            
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.                            
                            
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning                            
sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.                            
                            
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden                            
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.                            
                            
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en                            
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris                            
med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering                            
af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.                            
                            
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-                            
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle                            
omkostninger med de beløb, der vedrører regnskabsåret, herunder afskrivninger og nedskrivninger.                            
                            
Omregning af fremmed valuta                            
                            
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.                            
Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen,                            
indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.                            
                            
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens                            
valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets                             
eller gældens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under                            
finansielle poster. For andre poster i balancen benyttes transaktionsdagens kurs.                            
                            
                           

Resultatopgørelse


Bruttofortjeneste/tab                            
Bruttoresultat omfatter nettoomsætning, andre driftsindtægter, andre eksterne omkostninger                            
                            
Finansielle poster                            
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der                             
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger,                            
finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab                             
vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån                             
samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.                            
                             
                            
Ekstraordinære indtægter og omkostninger                            
Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som                             
hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som                            
ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.                            
                            
                            
Skat af årets resultat                            
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat-                            
opgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med                             
den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.                             
                           

Balance

Aktiver

                            
Tilgodehavender                            
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.                            
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.           

Resultatopgørelse 27. nov 2014 - 31. dec 2015

Note 2014/15 -
kr. kr.
Bruttoresultat 0
Resultat af ordinær primær drift 0
Ordinært resultat før skat 0
Skat af årets resultat 0
Årets resultat 0
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 0
I alt 0

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2014/15 -
kr. kr.
Andre tilgodehavender 120.000
Tilgodehavender i alt 120.000
Omsætningsaktiver i alt 120.000
Aktiver i alt 120.000

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2014/15 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 120.000
Overført resultat 0
Egenkapital i alt 120.000
Passiver i alt 120.000
false false false false true Ingen bistand Gertrud Nielsen Rytterkær 2 4000 Roskilde 364588522014-11-272015-12-31 364588522014-11-272015-12-310 364588522014-11-272015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 364588522015-12-31 iso4217:DKK