S & H AF 7/12 1991 ApS

Kølsenvej 56

8831 Løgstrup


Årsrapport

1. maj 2017 - 30. april 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
03/06/2018
Susanne Kam Kristensen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenS & H AF 7/12 1991 ApS
Kølsenvej 56
8831 Løgstrup
CVR-nr:16276472
Regnskabsår:01/05/2017 - 30/04/2018

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for regnskabsåret 1/5 2017 - 30/4 2018 for S & H af 7/12 1991 ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsrapporten et retvisende billede af selskabts aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

 

Betingelserne for fravalg af revision er fortsat opfyldt.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Kølsen, den 03/06/2018

Direktion
Susanne Kam KristensenLedelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i erhvervsvirksomhed samt forvaltning af egne midler.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklinge i aktiviteter og økonomiske forhold er i overensstemmelse med ledelsens forventninger.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår.

 

Resultatopgørelse

Selskabet har sammendraget visse poster i resultatopgørelsen og i stedet indført posten "Bruttofortjeneste".

 

Som indtægtskriterie anvendes faktureringskriteriet.

 

Skat af årets resultat omfatter beregnet selskabsskat af regnskabsårets skattepligtige indkomst.

 

Balance

Materielle anlægsaktiver i form af grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, så ophører afskrivningen. Der afskrives ikke på grunde.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger knyttet direkte til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger på bygninger baseret på en brugstid på 50 år og en restværdi på 50%.

 

Værdipapirer i form af børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi.

 

På statustidspunktet påhviler der ikke selskabet udskudt skat.

 

Gældsposter måles til amortiseret værdi.

Resultatopgørelse 1. maj 2017 - 30. apr. 2018

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Bruttoresultat 206.473 37.294
Personaleomkostninger 0 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -35.328 -3.950
Resultat af ordinær primær drift 171.145 33.344
Andre finansielle indtægter 0 508.649
Øvrige finansielle omkostninger -192.431 -27.450
Ordinært resultat før skat -21.286 514.543
Skat af årets resultat 1 0 -112.046
Årets resultat -21.286 402.497
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Overført resultat -21.286 402.497
I alt -21.286 402.497

Balance 30. april 2018

Aktiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Grunde og bygninger 6.241.563 1.576.011
Materielle anlægsaktiver i alt 2 6.241.563 1.576.011
Anlægsaktiver i alt 6.241.563 1.576.011
Fremstillede varer og handelsvarer 42.062 62.420
Varebeholdninger i alt 42.062 62.420
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 18.750 2.500
Tilgodehavender i alt 18.750 2.500
Andre værdipapirer og kapitalandele 496.826 1.383.516
Værdipapirer og kapitalandele i alt 496.826 1.383.516
Likvide beholdninger 25.975 31.318
Omsætningsaktiver i alt 583.613 1.479.754
Aktiver i alt 6.825.176 3.055.765

Balance 30. april 2018

Passiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Overført resultat 1.352.818 1.374.104
Egenkapital i alt 1.552.818 1.574.104
Gæld til realkreditinstitutter 4.503.317 1.150.257
Langfristede gældsforpligtelser i alt 3 4.503.317 1.150.257
Gæld til realkreditinstitutter 160.000 40.000
Skyldig selskabsskat -1.286 104.510
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 610.327 186.894
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 769.041 331.404
Gældsforpligtelser i alt 5.272.358 1.481.661
Passiver i alt 6.825.176 3.055.765

Noter

1. Skat af årets resultat

  2017/18 2016/17
  kr. kr.
Aktuel skat 0 112.046
Ændring af udskudt skat 0 0
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  0 112.046

 

2. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre Anlæg mv.
  kr. kr. kr.
Kostpris primo 1.579.961 0 0
Tilgang 4.700.880 0 0
Afgang 0 0 0
Kostpris ultimo 6.280.841 0 0
     
Opskrivninger primo 0 0 0
Årets opskrivning 0 0 0
Opskrivninger ultimo 0 0 0
     
Af- og nedskrivning primo -3.950 0 0
Årets afskrivning -35.328 0 0
Tilbageførsel ved afgang 0 0 0
Af- og nedskrivning ultimo -39.278 0 0
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 6.241.563 0 0
 

3. Langfristede gældsforpligtelser i alt

  Gæld i alt ultimo Afdrag næste år Langfristet andel Restgæld efter 5 år
  kr. kr. kr. kr.
Prioritetsgæld 4.663.317 160.000 4.503.317 3.860.000
Kreditinstitutter 0 0 0 0
Leasingforpligtelser 0 0 0 0
  4.663.317 160.000 4.503.317 3.860.000

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi på 6.242 tkr. er pantsat til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter på i alt 4.713 tkr. 

false false false false true 01/05/2016 30/04/2017 Ingen bistand Susanne Kam Kristensen Kølsenvej 56, Kølsen 8831 Løgstrup 162764722017-05-012018-04-30 162764722017-05-012018-04-300 162764722016-05-012017-04-30 162764722017-05-012018-04-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 162764722016-05-012017-04-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 162764722017-05-012018-04-30fsa:RetainedEarningsMember 162764722016-05-012017-04-30fsa:RetainedEarningsMember 162764722018-04-30 162764722017-04-30 iso4217:DKK