DEN EKSTRA RENESVANE ApS

Barnekow Parken 18

4340 Tølløse


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
12/05/2018
Gopal Sawhney
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenDEN EKSTRA RENESVANE ApS
Barnekow Parken 18
4340 Tølløse
Telefonnummer:41626530
e-mailadresse:robin@derenesvaner.dk
CVR-nr:33044925
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
BankforbindelseArbejdernes Landsbank
Nørrebrogade 62
2200 København N
DK Danmark
RevisorG2 REVISION ApS
Guldagervej 61
4640 Faxe
DK Danmark
CVR-nr:32285538
P-enhed:1015376844

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Direktionen aflægger hermed årsrapport for 2017 for Den Ekstra Renesvane Aps.

Årsrapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 


Faxe, den 20/04/2018

Direktion
Mikhaell Robbin Youzzaf

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabets ledelse erklærer, at selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabsloven §135 og har dermed mulighed for at aflægge et ikke revideret årsregnskab. Selskabets ledelse indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsregnskab fremover ikke revideres.

Dirigentens noteringer
Generalforsamlingen har dags dato behandlet og godkendt ledelsens forslag om at undlade revision.

Faxe, den 12.05.2018
Dirigent

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Den Ekstra Renesvane ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Den Ekstra Renesvane ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Faxe, 20/04/2018Gopal Sawhney , mne17377
Registreret revisor
G2 REVISION ApS
CVR: 32285538

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Rengøring i kontor og Industrial områder, samt lejer bolig foreninger.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blive et overskud på 113.142 kr. hvilket anses for fredsstillende.

 

Nettoresultatet for 2018 forventes at blive forbedret i forhold til 2017.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse

Indtægtskriterium:

Indtægter og omkostninger periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

 

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger indeholder produktionsomkostninger.

 

Andre drifts omkostninger:

Andre driftsomkostninger indeholder, lokaleomkostninger, salgs omostninger administrations omkostninger.

 

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter.

 

Skat af årets resultat:

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat for skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22 pct.

 

 

Balance

Immaterielle og materielle anlægsaktiver:

Goodwill er medtaget til anskaffelsessummen. Der afskrives over 7 år.

Driftsmateriel og inventar, der består af maskiner og inventar, indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede af-og-nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af evt.restværdi og nedskrivninger.

Aktiverne afskrives over deres forventede økonomiske brugstid med følgende afskrivningsprinsipper og-satser.

Driftsmateriel: 25% lineært

Aktiver med anskaffelsespris på under kr.12.300 pr. enhed, samt aktiver med levetid på under 3 år udgiftsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

 

Tilgodehavender:

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Gældsforpligtelser i øvrigt:

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunkt for stiftelse af gældsforholdet.

 

Hensatte forpligtelser:

Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi og beregnes som 22 pct. af all midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdiger.

 

 

 

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 1.835.226 1.563.004
Personaleomkostninger 1 -1.346.508 -1.161.278
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -40.767 -40.941
Andre driftsomkostninger -287.618 -358.502
Resultat af ordinær primær drift 160.333 2.283
Andre finansielle indtægter 3 11.008 0
Øvrige finansielle omkostninger -21.918 -18.059
Ordinært resultat før skat 149.423 -15.776
Skat af årets resultat 4 -36.281 506
Årets resultat 113.142 -15.270
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 113.142 -15.270
I alt 113.142 -15.270

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Goodwill 0 40.767
Immaterielle anlægsaktiver i alt 5 0 40.767
Anlægsaktiver i alt 0 40.767
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 426.122 475.077
Udskudte skatteaktiver 109.487 145.765
Tilgodehavende skat 3.000 3.000
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 6 337.929 0
Tilgodehavender i alt 876.538 623.842
Likvide beholdninger 0 66.196
Omsætningsaktiver i alt 876.538 690.038
Aktiver i alt 876.538 730.805

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 7 125.000 125.000
     Øvrige reserver 345.000 345.000
Overført resultat -113.188 -226.330
Egenkapital i alt 356.812 243.670
Gæld til banker 11.233 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 130.512 163.192
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 377.981 323.943
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 519.726 487.135
Gældsforpligtelser i alt 519.726 487.135
Passiver i alt 876.538 730.805

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Registreret kapital mv. Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 345.000 -226.330 243.670
Årets resultat 113.142 113.142
Egenkapital, ultimo 125.000 345.000 -226.330 113.142 356.812

Noter

1. Personaleomkostninger

  2017 2016
  kr. kr.
Løn og gager 1.240.349 1.086.175
Pensionsbidrag 16.011 24.471
Andre omkostninger til social sikring 90.148 50.632
  1.346.508 1.161.278

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2017 2016
  kr. kr.
Goodwill 40.767 40.941
Produktionsanlæg og maskiner 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0
  40.767 40.941

3. Andre finansielle indtægter

Renter af tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse.

4. Skat af årets resultat

  2017 2016
  kr. kr.
Aktuel skat 0 0
Ændring af udskudt skat -36.281 506
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  -36.281 506

5. Immaterielle anlægsaktiver i alt

  Goodwill
  kr.
Kostpris primo 573.000
Tilgang 0
Afgang -0
Kostpris ultimo 573.000
Af- og nedskrivning primo 532.233
Årets afskrivning 40.767
Af- og nedskrivning ultimo 573.000
Regnskabsmæssig værdi ultimo 00

6. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Selskabet  har i strid med § 210 i lov om aktie- og anpartsselskaber ydet lån til kapitalejer. Selskabes ledelse kan ifalde ansvar herfor.  

7. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 125 anparter  a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.
 

Der har ikke været ændringer i anpartskapitalen siden stiftelse.

8. Oplysning om eventualforpligtelser

 

Virksomheden leaser 2 biler. Aftalen har en resterende løbetid på 10-48 måneder. Den maksimale forpligtelse udgør 500 tkr.

 

Selskabet har ikke indeholdt A-skat/AM bidrag i forbindelse med udbetaling af ulovligt lån til kapitalejer hvorved ledelsen kan ifalde ansvar for overtrædelse af selskabsloven og kildeskatteloven.

 

9. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende anpatshaver med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Mikhaell  Robbin Youzzaf -  Hovedanpartshaver (tidligere navn Michall Robbi William)

 

10. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).

2017 2016
Antal ansatte, primo 4 4
Gennemsnitligt antal ansatte 4 4
Antal ansatte, ultimo 4 4

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).

false false false false true 01/01/2016 31/12/2016 Andre erklæringer uden sikkerhed Gopal Sawhney Guldagervej 61 4640 Faxe 330449252017-01-012017-12-31 330449252017-01-012017-12-311 330449252017-01-012017-12-310 330449252017-01-012017-12-312 330449252016-01-012016-12-31 330449252017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 330449252016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 330449252017-12-31 330449252016-12-31 330449252017-01-01fsa:ContributedCapitalMember 330449252017-01-01fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 330449252017-01-01fsa:RetainedEarningsMember 330449252017-01-01 330449252017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 330449252017-12-31fsa:ContributedCapitalMember 330449252017-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 330449252017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 330449252017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 330449252016-01-01 iso4217:DKK