VIKING EXPRESS ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
08/05/2015
Martin From
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenVIKING EXPRESS ApS
I.H.Mundts Vej 22
2830 Virum
Telefonnummer:42229700
CVR-nr:30921410
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
BankforbindelseDanske Bank

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for Viking Express ApS
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for mindre virksomheder, klasse B-virksomheder.
Ledelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.
Der er fravalgt revision af regnskabet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 


Virum, den 08/05/2015

Direktion
Martin From
DirektørBestyrelse
Martin From
BestyrelsesformandFravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ja

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for mindre virksomheder, klasse B-virksomheder.

Resultatopgørelse

Omsætning      0
Driftsomkostninger     0
Administrationsomkostninger    0
Resultat før finansielle poster    0
Finansposter netto     0
Årets resultat      0
Resultat disponering
Årets resultat      0
Overført til næste år     0

Balance

Aktiver    kr.
Aktiver i alt    0,-

Passiver    kr.
Egenkapital      125.000,-
Overført resultat tidligere år   -125.000,-
Passiver i alt                  0,-

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Nettoomsætning 0 0
Bruttoresultat 0 0
Resultat af ordinær primær drift 0 0
Øvrige finansielle omkostninger -750
Ordinært resultat før skat -750 0
Ekstraordinært resultat før skat -750 0
Årets resultat -750 0
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
I alt 0 0

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Goodwill 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0
Anlægsaktiver i alt 0
Likvide beholdninger 250
Omsætningsaktiver i alt 250
Aktiver i alt 250 0

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat -125.750 -125.000
Egenkapital i alt -750 0
Anden gæld 1.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.000
Gældsforpligtelser i alt 1.000
Passiver i alt 250 0
01/01/2013 31/12/2013 Ingen bistand Martin From I. H. Mundts Vej 22 2830 Virum 309214102014-01-012014-12-31 309214102014-01-012014-12-310 309214102014-01-012014-12-310 309214102013-01-012013-12-31 309214102014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 309214102013-01-012013-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 309214102014-12-31 309214102013-12-31 iso4217:DKK