REVIZONE ApS

Blommevænget 140

8300 Odder


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
23/06/2018
Leif Rasmussen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenREVIZONE ApS
Blommevænget 140
8300 Odder
CVR-nr:30553624
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
BankforbindelseFolkesparekassen

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2017 for ReviZone ApS.

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2017.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Der er på generalforsamlingen truffet beslutning om, at årsregnskabet for det kommende år ikke skal revideres.

 

Betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Saksild, den 23/06/2018

Direktion
Leif Rasmussen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Der er på generalforsamlingen truffet beslutning om, at årsregnskabet for det kommende år ikke skal
revideres.

Betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive regnskabs- og bogføringsvirksomhed, samt hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabet er afsluttet med et overskud. Årets resultat anses for værende tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomheden finansielle stilling.


Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Bruttoresultat 810.356 727.957
Personaleomkostninger 1 -602.992 -623.496
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -75.601 -75.601
Resultat af ordinær primær drift 131.763 28.860
Andre finansielle indtægter 6.814 4.660
Øvrige finansielle omkostninger 2 -11.614 -19.951
Ordinært resultat før skat 126.963 13.569
Skat af årets resultat -40.070 -16.996
Årets resultat 86.893 -3.427
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 120.000 0
Overført resultat -33.107 -3.427
I alt 86.893 -3.427

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Grunde og bygninger 51.751 77.276
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 153.656 203.732
Materielle anlægsaktiver i alt 205.407 281.008
Andre værdipapirer og kapitalandele 230.792 117.144
Finansielle anlægsaktiver i alt 230.792 117.144
Anlægsaktiver i alt 436.199 398.152
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 139.380 103.317
Igangværende arbejder for fremmed regning 130.000 106.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 180.900 97.818
Andre tilgodehavender 1.534 5.632
Tilgodehavender i alt 451.814 312.767
Likvide beholdninger 0 38.033
Omsætningsaktiver i alt 451.814 350.800
Aktiver i alt 888.013 748.952

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 151.581 184.688
Forslag til udbytte 120.000 0
Egenkapital i alt 396.581 309.688
Gæld til banker 80.424 117.364
Langfristede gældsforpligtelser i alt 80.424 117.364
Gæld til banker 37.588 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 25.922 7.370
Skyldig selskabsskat 23.956 5.061
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 322.190 255.671
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 1.352 53.798
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 411.008 321.900
Gældsforpligtelser i alt 491.432 439.264
Passiver i alt 888.013 748.952

Noter

1. Personaleomkostninger

  2017 2016
  kr. kr.
Løn og gager 591323 592.405
Refusion af sygedagpenge -46.102 0
Omkostninger til social sikring 19.470 13.415
Andre personaleomkostninger 38.301 17.676
  602.992 623.496

2. Øvrige finansielle omkostninger

  2017 2016
  kr. kr.
Renter pengeinstitutter mv. 4.015 3.517
Kreditorrenter 192 199
Renteudgifter billån 5.060 6.949
Renter på gæld til anpartshaver 1.203 1.284
Renter og gebyrer uden fradrag 1.144 8.001
Renter af gæld til associerede virksomheder 0 0
  11.614 19.951

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

5. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
false Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed true 01/01/2016 31/12/2016 Ingen bistand Leif Rasmussen Blommevænget 140C 8300 Odder true false false false 305536242017-01-012017-12-31 305536242017-01-012017-12-310 305536242016-01-012016-12-31 305536242017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 305536242016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 305536242017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 305536242016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 305536242017-12-31 305536242016-12-31 iso4217:DKK