ENCON ApS

Lystgårdsparken 37

8300 Odder


Årsrapport

1. oktober 2016 - 30. september 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
15/02/2018
Susanne Kruse
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenENCON ApS
Lystgårdsparken 37
8300 Odder
e-mailadresse:enconaps@mail.dk
CVR-nr:30585615
Regnskabsår:01/10/2016 - 30/09/2017
BankforbindelseSparekassen Kronjylland
8300 Odder

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Samme som sidste år

Resultatopgørelse 1. okt. 2016 - 30. sep. 2017

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Nettoomsætning 243.612 120.150
Eksterne omkostninger -79.734 -43.343
Bruttoresultat 163.878 76.807
Personaleomkostninger -123.261 -27.250
Resultat af ordinær primær drift 40.617 -14.816
Øvrige finansielle omkostninger -13.587 -358
Ordinært resultat før skat 27.030 49.199
Årets resultat 27.030 49.199
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 27.030 49.199
I alt 27.030 49.199

Balance 30. september 2017

Aktiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 125.239
Materielle anlægsaktiver i alt 125.239
Anlægsaktiver i alt 125.239
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 29.125 19.062
Andre tilgodehavender 0
Tilgodehavender i alt 29.125 19.062
Likvide beholdninger 115.220 97.303
Omsætningsaktiver i alt 144.345 116.365
Aktiver i alt 269.584 116.365

Balance 30. september 2017

Passiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 8.701 -18.330
Egenkapital i alt 133.701 106.670
Gæld til banker 102.543
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 33.340 9.695
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 135.883 9.695
Gældsforpligtelser i alt 135.883 9.695
Passiver i alt 269.584 116.365

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Hovedaktiviteten er regnskabsmæssige ydelser. 

Der er ikke sket nogle ændringer i udviklingen af aktiviteter og økonomiske forhold. 

Der er ikke efter regnskabets afslutning indtruffet væsentlige begivenheder.

true false false false true 01/10/2015 30/09/2016 Ingen bistand Susanne Kruse Lystgårdsparken, 37 8300 305856152016-10-012017-09-30 305856152015-10-012016-09-30 305856152016-10-012017-09-30fsa:RetainedEarningsMember 305856152015-10-012016-09-30fsa:RetainedEarningsMember 305856152017-09-30 305856152016-09-30 iso4217:DKK