REVISIONSFIRMAET HARDY BANG ApS

Tietgensgade 28

7400 Herning


Årsrapport

1. juli 2014 - 30. juni 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
04/12/2015
Hardy Bang
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenREVISIONSFIRMAET HARDY BANG ApS
Tietgensgade 28
7400 Herning
Telefonnummer:97128300
CVR-nr:78395818
Regnskabsår:01/07/2014 - 30/06/2015

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2014/2015 for Revisionsfirmaet HARDY BANG ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse, samt at årsrapporten for kommende år ikke skal revideres.

 

Selskabet opfylder betingelserne for ikke revision.


Herning, den 04/12/2015

Direktion
Hardy Bang
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Revisionsfirmaet HARDY BANG ApS for 2014/15 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven. Den anvendte regnskabspraksis kan anses for uændret i forhold til tidligere år.

 

Generelt om indregning og måling.

 

Aktiver indregnes i balancen når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskervet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

.....

Resultatopgørelse

Nettoomsætning.

 

Nettoomsætning ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen måles ekskl. moms i forbindelse med salget.

 

Skat af årets resultat.

 

Årets skat, som består af aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen....

Balance

Materielle anlægsaktiver måles til kostpriser med fradrag af akkumulerende afskrivninger.....

Resultatopgørelse 1. jul 2014 - 30. jun 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Bruttoresultat 291.500 345.180
Distributionsomkostninger -117.511 -137.556
Administrationsomkostninger -41.561 -53.072
Andre driftsomkostninger -15.751 -15.751
Resultat af ordinær primær drift 116.677 138.801
Andre finansielle indtægter 9.132 32.396
Øvrige finansielle omkostninger -1.372 -2.054
Ordinært resultat før skat 124.437 169.143
Skat af årets resultat -32.239 -46.585
Årets resultat 92.198 122.558
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 72.000 130.000
Overført resultat 20.198 -7.442
I alt 92.198 122.558

Balance 30. juni 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 25.993 41.745
Materielle anlægsaktiver i alt 1 25.993 41.745
Andre værdipapirer og kapitalandele 111.608 103.196
Finansielle anlægsaktiver i alt 111.608 103.196
Anlægsaktiver i alt 137.601 144.941
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 192.000 255.250
Igangværende arbejder for fremmed regning 22.200 21.400
Andre tilgodehavender 11.678 62.426
Tilgodehavender i alt 225.878 339.076
Likvide beholdninger 43.703 386
Omsætningsaktiver i alt 269.581 339.462
Aktiver i alt 407.182 484.403

Balance 30. juni 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Andre reserver 35 7.477
Overført resultat 92.198 122.558
Forslag til udbytte -72.000 -130.000
Egenkapital i alt 220.233 200.035
Skyldig selskabsskat 32.171 46.643
Langfristede gældsforpligtelser i alt 32.171 46.643
Gæld til banker 98.896
Skyldig selskabsskat 46.554 44.261
Anden gæld 108.224 94.568
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 154.778 237.725
Gældsforpligtelser i alt 186.949 284.368
Passiver i alt 407.182 484.403

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre Anlæg mv.
  kr. kr. kr.
Kostpris primo 0 0 157514
Tilgang 0 0 0
Afgang 0 0 0
  0 0 157514
     
Opskrivninger primo 0 0 0
Årets opskrivning 0 0 0
  0 0 0
     
Af- og nedskrivning primo 0 0 -115770
Årets afskrivning 0 0 -15751
Tilbageførsel ved afgang 0 0 0
Af- og nedskrivning ultimo 0 0 -131521
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 0 0 25993
 
       
01/07/2013 30/06/2014 Ingen bistand Hardy Bang Tietgensgade 28, 7400 Herning 783958182014-07-012015-06-30 783958182014-07-012015-06-300 783958182013-07-012014-06-30 783958182014-07-012015-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 783958182013-07-012014-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 783958182014-07-012015-06-30fsa:RetainedEarningsMember 783958182013-07-012014-06-30fsa:RetainedEarningsMember 783958182015-06-30 783958182014-06-30 iso4217:DKK