VIKING EXPRESS ApS

I.H.Mundts Vej 22

2830 Virum


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2016
Martin From
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenVIKING EXPRESS ApS
I.H.Mundts Vej 22
2830 Virum
Telefonnummer:42229700
CVR-nr:30921410
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
BankforbindelseDanske Bank

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er godstransport for fremmed fragtfører ved anvendelse af mindre varevogne

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er stærkt præget af manglende aktiviteter. På den baggrund har der været igangsat initiativer for at skabe forretning indenfor ejendoms-service og -administration. Det er hensigten, at der kan skabes tilstrækkelig omsætning til at genskabe selskabets egenkapital.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Efter regnskabets afslutning er virksomheden tæt på at afsluttet og lukke en aftale med potentiel kunde.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Viking Express ApS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for mindre virksomheder, klasse B-virksomheder.

Ledelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Der er fravalgt revision af regnskabet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sorgenfri, den 31. maj 2016

Resultatopgørelse


....

Balance


....

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Nettoomsætning 0 0
Bruttoresultat 0 0
Resultat af ordinær primær drift 0 0
Øvrige finansielle omkostninger -750
Ordinært resultat før skat 0 -750
Årets resultat 0
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Likvide beholdninger 250 250
Omsætningsaktiver i alt 250 250
Aktiver i alt 250 250

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat -125.750 -125.750
Egenkapital i alt -750 -750
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 1.000 1.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.000 1.000
Gældsforpligtelser i alt 1.000 1.000
Passiver i alt 250 250
true false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Ingen bistand Martin From I. H. Mundts Vej 22 2830 309214102015-01-012015-12-31 309214102014-01-012014-12-31 309214102015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 309214102014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 309214102015-12-31 309214102014-12-31 iso4217:DKK